desc_Foto_Xarxa_Natura_2000_retallada.jpg

En ecologia es denomina hàbitat al lloc de l'espai terrestre o aquàtic que, per posseir unes determinades característiques ecològiques, serveix de llar a un determinat grup d'espècies.

D'acord amb la Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres), els tipus d'hàbitats naturals d'interès comunitari (que s'inclouen en l'Annex I d'aquesta directiva) són aquells hàbitats del territori de la Unió Europea que:

  • es troben amenaçats de desaparèixer en la seva àrea de distribució natural, o bé,
  • presenten una distribució natural reduïda, o
  • constitueixen exemples representatius d'una o diverses de les nou regions biogeogràfiques presents a la Unió Europea.

D'entre ells, la Directiva considera tipus d'hàbitat naturals prioritaris a aquells que estan amenaçats de desparició en el territori de la Unió Europea i la conservació dels quals suposa una responsabilitat especial per a la UE.

En total, l'Annex I de la Directiva identifica 231 tipus d'hàbitat d'interès comunitari. Aquí es pot trobar una descripció dels hàbitats d'interés comunitari de les Illes Balears.

Per a més informació de la cartografia dels hàbitats terrestres de les Illes Balears, pitjau aquí.

Per a més informació dels Hàbitats de Mallorca, pitjau aquí.

Per a més informació dels Hàbitats de Menorca, pitjau aquí.

Fitxes Tipus d´Hàbitat d´Interès Comunitari d´Espanya