Què és?

La Xarxa Natura 2000 és el principal instrument per a la conservació de la natura a la Unió Europea i representa la diversitat ecològica de tots els països que en formen part. Va néixer el 1992, amb l'aprovació de la Directiva d'Hàbitats. Està formada per dos tipus de figures de protecció:

  • Els Llocs d'Importància Comunitària (LIC), que són els espais del conjunt del territori nacional o de les aigües marítimes sota sobirania o jurisdicció nacional que contribueixen de forma apreciable al manteniment o, en el seu cas, al restabliment de l’estat de conservació favorable dels tipus d’hàbitats naturals i dels hàbitats de les espècies d’interès comunitari, en la seva àrea de distribució natural. Aquests espais són designats en virtut de la Directiva Hàbitats. Des del moment en què un espai figuri en una Llista de Llocs d'Importància Comunitària aprovada per la Comissió, queda sotmès al que disposen els apartats 2, 3 i 4 de l'article 6 de la Directiva, que imposa l'obligació jurídica d'evitar el deteriorament dels llocs de la Xarxa Natura 2000. Els LIC passen a denominar-se Zones Especials de Conservació (ZEC) una vegada s’aprova el seu pla de gestió.

  • Les Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) són els espais del territori nacional i del medi marí més adients per a la conservació de les espècies d’aus d’interès comunitari i per a les espècies d’aus de presència regular en Espanya. En aquestes zones s’hi establiran mesures per evitar les pertorbacions a les aus, així com mesures de conservació dels seu hàbitats, per tal de garantir-ne la supervivència i reproducció. Les ZEPA es designen en virtut de la Directiva Aus, per a la protecció de les espècies que figuren en l’Annex I d’aquesta Directiva.

Els LIC i les ZEPA poden ser tant terrestres com marins. Aquests espais poden superposar-se, essent alhora LIC/ZEC i ZEPA.

La Xarxa Natura 2000 de les Illes Balears ocupa un 29% de la superfície terrestre. Tenint en compte els espais marins, la Xarxa Natura 2000 equival gairebé al 51% del territori balear. En total hi ha 169 espais. D'aquests, 110 són ZEC, dels quals 22 són també ZEPA. A més, hi ha 28 espais LIC, dels quals 12 són també ZEPA. Finalment, hi ha 31 espais declarats únicament ZEPA. Per tenir més informació, pitjau aquí.

La protecció d'aquests llocs té per objecte garantir la supervivència a llarg termini de les espècies i hàbitats europeus més valuosos i amenaçats. Per a això, els estats membres de la Unió Europea han de prendre les mesures oportunes per mantenir els llocs en un estat de conservació favorable, entre ells aprovar plans de gestió específics. Els plans de gestió són imprescindibles per establir les mesures a executar en cada espai per establir l'estat de conservació dels valors naturals així com per conèixer el finançament necessari per a l'aplicació d'aquestes mesures.

La Xarxa Natura 2000, amb la declaració de les ZEC, garanteix el manteniment o, si escau, el restabliment, en un estat de conservació favorable, dels tipus d'hàbitats naturals i dels hàbitats de les espècies de què es tracti en la seva àrea de distribució natural, assegurant la supervivència a llarg termini de les espècies i els tipus d'hàbitat a Europa, contribuint a mantenir i evitar la pèrdua de biodiversitat. Per la seva banda, les ZEPA, garanteixen la protecció, l'administració, la regulació i l’explotació de totes les espècies d'aus que viuen normalment en estat salvatge en el territori europeu dels Estats membres en què és aplicable el Tractat.