Torna

Xarxa Natura 2000

Sol·licitud d'afecció a la Xarxa Natura 2000 per a realitzar reportatges (filmacions o fotografies) amb dron

Donat l’auge de sol·licituds per realitzar reportatges, filmacions i/o fotografies utilitzant drons als espais de rellevància ambiental, es presenta aquest apartat destacat per a la fàcil comprensió i tramitació dels usuaris que vulguin volar un dron en espais protegits.

En funció de la figura de protecció de l'espai, es poden trobar 3 supòsits, cada un dels quals té una tramitació diferent, segons es mostra a continuació:

1. El reportatge es realitza a espai protegit Xarxa Natura 2000 no coincident amb espai natural protegit i té finalitat professional i/o comercial.

En aquest cas la petició es tramita pel Servei de Planificació al Medi Natural i es finalitza amb una Resolució d’afecció a la Xarxa Natura 2000 per part de la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal. La tramitació digital es troba al següent enllaç:Tramitació filmacions en XN2000. A l'apartat de tràmits trobareu el model de sol·licitud a presentar (Annex 1). Cal tenir en compte que juntament amb la sol·licitud s'ha d'adjuntar un document ambiental i el justificant del pagament de la taxa corresponent.

La documentació s'ha de registrar en el registre de l'òrgan substantiu, i és l'òrgan substantiu que ha de remetre aquesta documentació a la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal.

L'òrgan substantiu és qui emet l'autorització (com ara la Direcció General de Costes i Litoral en el cas que la filmació es realitzi en domini públic marítimoterrestre o l'ajuntament del terme municipal on es realitza la filmació en el cas de que aquest així ho tingui establert). Excepcionalment, en el cas de no existir òrgan substantiu es podrà presentar la documentació al registre de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, o a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, adreçat al Servei de Planificació al Medi Natural.

Es poden consultar els espais protegits Xarxa Natura 2000 (LIC, ZEPA o ZEC) al següent enllaç: Xarxa Natura 2000.

En el cas que l'espai Xarxa Natura 2000 sigui coincident amb un espai natural protegit, es seguirà la tramitació definida en el punt 3.

2. El reportatge es realitza a espai protegit Xarxa Natura 2000 no coincident amb espai natural protegit i únicament és per a ús particular

Per realitzar reportatges amb dron per ús personal s’ha de dirigir a la web del Servei de Protecció d'Espècies i descarregar la declaració de compliment de bones pràctiques per vols de drons recreatius, que s'ha d'emplenar i firmar i enviar al correu electrònic: especies@dgcapea.caib.es, adjuntant còpia del DNI.

Pot consultar els espais protegits Xarxa Natura 2000 (LIC, ZEPA o ZEC) al següent enllaç: Xarxa Natura 2000.

Per a més informació pot escriure a: especies@dgcapea.caib.es.

3. El reportatge es realitza a un espai natural protegit (parc, paratge o reserva natural)

Independentment de la finalitat de la filmació, la sol·licitud s’ha de tramitar a través del Servei d’Espais Naturals, seguint el procediment especificat en el següent enllaç: Autorització per realitzar activitats als espais natural protegits.

Cal tenir en compte que cada espai natural protegit té una normativa reguladora específica.

Es pot consultar la informació i ubicació dels espais naturals protegits al següent enllaç: Els espais naturals protegits.

Per a més informació sobre els espais naturals protegits es pot escriure a: autoritzacions@dgmambie.caib.es. 

A continuació es presenta un document amb les restriccions de l'espai aeri d'acord amb la normativa de cada espai natural protegit:

PDF Restriccions espai aeri ENP (només disponible en castellà).

Taxes

Aquestes activitats, d'acord amb la Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 9 de gener de 2023 per la qual s’estableix l’actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023, estan sotmeses a les taxes següents:

Nombre de participants en la producció Euros/dia
Entre 1 i 4 120
Entre 5 i 20 480
Més de 21 960
Recàrrec per treball nocturn 50%


A l'efecte de l’aplicació d’aquesta taxa, es consideren incloses les fotografies, les filmacions i les produccions audiovisuals realitzades amb RPA (dron).

Una vegada presentats tots els documents per expedir l'autorització corresponent, des del Servei encarregat de la tramitació s'obrirà un expedient i es notificarà al sol·licitant la quantitat exacta de la taxa que correspon a l'activitat segons el detall del informe tècnic.

kisspng-computer-icons-exclamation-mark-free-content-clip-important-cliparts-5aa9b9eacad134.2395026815210726188308.png Si el reportatge amb dron es realitza a una ZEPA marina de competència estatal, s'ha de sol·licitar autorització a: bzn-espaciosmarinos@miteco.es