Torna

Espais Naturals Protegits

Autorització per realitzar activitats als espais naturals protegits

Les activitats o actuacions d'ús públic que es poden realitzar en espais naturals protegits (ENP) es classifiquen com a permeses, prohibides i autoritzables.

Les autoritzables necessiten una Resolució del director general d'Espais Naturals i Biodiversitat per poder realitzar-les, per la qual cosa l'interessat presentarà una sol·licitud i una declaració de compliment de bones pràctiques en el desenvolupament de l'activitat degudament emplenats i signats. El model d'aquests documents es faciliten més endavant.

Determinades activitats necessiten del pagament d'una taxa derivada de la utilització de l'ENP o de la tramitació de l'autorització, d'acord amb la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la CAIB, modificada per la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 7 de gener de 2019 per la qual s’estableix l’actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.

Es concreten més endavant els imports actualitzats segons l'activitat corresponent.

IMPORTANT: A partir de dia 1 d'agost de 2019, les sol·licituds i documents adjunts s'han de presentar al registre de les dependències de la Conselleria de Medi Ambient i Territori:

 • Mallorca: C/ Gremi Corredors, 10-1 Polígon de Son Rossinyol, 07009 Palma.
 • Eivissa: C/ Múrcia núm. 6, 07800 Eivissa.
 • Menorca: oficines del parc natural de s'Albufera des Grau, al Centre de recepció-interpretació Rodríguez Femenias: carretera Maó - Es Grau Km 3,5 desviació Llimpa, 07710 Maó o a les oficines de la conselleria al C/ Quatre Boques, 11, POIMA, 07612 Maó.

També es poden presentar a qualsevol registre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i als registres conveniats amb la CAIB.

Transitòriament, i mentre no s'habiliti una adreça electrònica que garanteixi el registre oficial de la documentació, funcionarà el correu electrònic autoritzacions@dgmambie.caib.es.

El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa en relació a les autoritzacions per a realitzar activitats dins espais naturals protegits de les Illes Balears és de sis mesos, d'acord amb la Llei 3/2003, de 26 de març, de Règim Jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears. En conseqüència, les sol·licituds per a realitzar activitats als diferents espais naturals protegits s'han de presentar amb suficient antelació per a poder resoldre abans de la data que es volen realitzar.

Les sol·licituds per navegar, fondejar o bussejar en el parc nacional maritimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera s'han de tramitar telemàticament, segon la informació que es facilita més abaix.

Models de sol·licitud i declaració de compliment de bones pràctiques

Model de sol·licitud autorització per realitzar activitats als espais naturals protegits.pdf Model de compliment de bones pràctiques per a la realització d'activitats als espais naturals protegits

Model de sol·licitud autorització per realitzar activitats als espais naturals protegits.pdf Sol·licitud d'autorització per realitzar activitats als espais naturals protegits

Models de sol·licitud i declaració de compliment de bones pràctiques per el parc nacional de Cabrera

Editor de Text Formulari activitat

Editor de Text Formulari activitat científica

Editor de Text Formulari filmació

PDF Normes d'ús del pavelló d'investigadors

Editor de Text Model de declaració de compliment de bones pràctiques PN Cabrera


Autorització per practicar la pesca submarina al parc natural de s'Albufera des Grau

Per poder practicar la pesca recreativa submarina al parc natural de s'Albufera des Grau és necessari tenir autorització. L'autorització l'emet la Direcció General de Pesca i Medi Marí i es pot tramitar on-line clicant al següent enllaç: Autorització per a la pesca marítima submarina al Parc natural de s'Albufera des Grau.

Per poder obtenir l'autorització és imprescindible tenir en vigor la llicència de pesca submarina de qualsevol comunitat autònoma d'Espanya. En el cas que la llicència hagi estat emesa per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears també cal estar en possessió de llicència federativa.


Taxa per a la realització d'activitats en els equipaments i els exteriors de les finques públiques

Conceptes

Euros/dia

 Ús de sales en equipaments públics

   a) Mitja jornada (matí o tarda)

202,05

   b) Jornada sencera

258,75

   c) A partir del segon dia

159,63

 Ús dels espais públics exteriors

   a) Mitja jornada (matí o tarda)

310,98

   b) Jornada sencera

437,27

Bonificacions
  Bonificació del 50% per a les entitats organitzadores l'activitat de les quals fomenti la difusió d'informació de caràcter cultural, arqueològic o de conservació de la natura de les finques públiques o els espais naturals protegits.

Exempció

  Queden exemptes del pagament de taxes les entitats esmentades a la lletra anterior que siguin entitats sense ànim de lucre i declarades d'utilitat pública.

Les bonificacions i exempcions es concedeixen a petició prèvia de l'entitat interessada, que ha d'acreditar els requisits indicats anteriorment.


Taxa per l'autorització d'activitats esportives i proves i competicions esportives en espais naturals protegits i finques públiques

Concepte

Euros/dia

 1.Per dur a terme proves i competicions esportives

   a) Fins a 50 participants

64,20

   b) De 51 fins a 75 participants

115,56

   c) De 76 fins a 100 participants

179,76

   d) De 101 fina a 150 participants

308,15

   e) De 151 fins a 200 participants

462,23

   f) De 201 fins a 300 participants

770,38

   g) De 301 fina a 500 participants

1.412,37

   h) De més de 500 participants

2.567,94

 2.Per dur a terme activitats esportives

61,63 € anuals per espai

o finca pública

autoritzats i activitat

No estan subjectes a aquesta taxa quan es realitzin les activitats individualment o col·lectivament, al marge d'una entitat organitzadora.

Bonificacions

 • S'estableix una bonificació del 50% per a les entitats organitzadores sense ànim de lucre.
 • S’estableix una bonificació del 25 % de la quantia d’aquesta taxa per a les entitats que organitzin proves o competicions esportives el recorregut de les quals sigui el mateix que l’autoritzat o resolt l’any anterior. Aquesta bonificació és acumulable amb l’anterior.

Exempció

  Estan exempts del pagament de la taxa:

 • Les promogudes i organitzades exclusivament per l'Administració General de l'Estat, les administracions de les comunitats autònomes, les entitats que integren l'Administració local i els altres ens de dret públic, territorials o institucionals, quan actuen en interès propi i directe per complir els seus fins.
 • Les proves i les competicions esportives de les federacions que formen part de la final d'un campionat de les Illes Balears.

Les bonificacions i les exempcions s'aplicaran a instància de part, per la qual cosa els sol·licitants l'han de demanar expresament i acreditar la concurrència dels requisits indicats anteriorment.

Pagament de la taxa

Una vegada presentat tots els documents per expedir l'autorització corresponent des del Servei d'Espais Naturals s'obrirà un expedient i es notificarà al sol·licitant el procediment i la quantitat exacta de la taxa que correspon a l'activitat segons el detall del informe tècnic.

Model de sol·licitud i de compliment de bones pràctiques per activitats esportives

sol·licitud autoritzacio activitats esportives.pdf Sol·licitud d'autorització per realitzar activitats esportives als espais naturals protegits i finques públiques

Model de sol·licitud autorització per realitzar activitats als espais naturals protegits.pdf Model de declaració responsable de compliment de bones pràctiques per a la realització d'activitats als espais naturals protegits


Taxa per autorització per realitzar reportatges publicitaris en espais naturals protegits i finques públiques

Concepte

Euros/dia

 Fotografia sense intervenció de models i que no inclogui productes

235,49

 Reportatge fotogràfic amb models o que inclogui productes

471,00

 Reportatge cinematogràfic o videogràfic sense intervenció de models i que no inclogui productes

471,00

 Reportatge cinematogràfic o videogràfic amb intervenció de models o que inclogui productes

941,04

   Recàrrec per treball nocturn

50% 

A aquests efectes, s'entén que es fan en fins no comercials les filmacions i les fotografies relacionades exclusivament amb la difusió d'informació de caràcter cultural o de conservació de la natura.

Pagament de la taxa

Una vegada presentat tots els documents per expedir l'autorització corresponent des del Servei d'Espais Naturals s'obrirà un expedient i es notificarà al sol·licitant el procediment i la quantitat exacta de la taxa que correspon a l'activitat segons el detall del informe tècnic.

Model de sol·licitud i de compliment de bones pràctiques per realitzar reportatges publicitaris

sol·licitud autoritzacio activitats esportives.pdf Sol·licitud d'autorització per realitzar reportatges fotogràfics i filmacions publicitàries als espais naturals protegits i finques públiques

Model de sol·licitud autorització per realitzar activitats als espais naturals protegits.pdfModel de compliment de bones pràctiques per a la realització d'activitats als espais naturals protegits


Taxa per autorització per practicar la pesca submarina en espais naturals protegits

L'import de la taxa per expedir autoritzacions anuals és de 52,84 € per autorització i per espai natural protegit.

Per poder practicar la pesca submarina a les Reserves naturals des Vedrà, Es Vedranell i els Illots de Ponent, és necessari tenir en vigor la targeta federativa d'activitats subaquàtiques de les Illes Balears i la llicència de pesca, còpies de les quals s'han de presentar amb la sol·licitud degudament emplenada.

Els autoritzats per practicar la pesca submarina a les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent han de presentar, en un termini màxim de 10 dies una vegada acabat el termini d'autorització, el full de captures degudament emplenat com a requisit imprescindible per poder obtenir futures autoritzacions de pesca submarina a la zona. El poden presentar a l'Oficina de les reserves al C/ Múrcia, 6.

Pagament de la taxa

Una vegada presentat tots els documents per expedir l'autorització corresponent des del Servei d'Espais Naturals s'obrirà un expedient i es notificarà al sol·licitant el procediment i la quantitat exacta de la taxa que correspon a l'activitat segons el detall del informe tècnic.

Model de sol·licitud i model de full de captures de pesca submarina

sol·licitud pesca submarina Vedra 2013.pdf Sol·licitud d'autorització per practicar la pesca submarina a les reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent

Full de captures.pdf Full de captures


Taxa per a la prestació de serveis derivada de la reserva de boies d'ancoratge en el parc nacional marítim terrestre de l'arxipèlag de Cabrera

Concepte

Euros/dia

 1.Ancoratge de l'1 d'octubre al 30 d'abril

   a) Boia blanca (per a embarcacions de 12 metres o menys d'eslora)

9,12

   b) Boia groga (per a embarcacions de més de 12 i fins a 15 metres d'eslora

14,64

   c) Boia taronja (per a embarcacions de més de 15 i fins a 20 metres d'eslora)

25,53

   d) Boia vermella (per a embarcacions de més de 20 i fins a 35 metres d'eslora)

78,42

 2.Ancoratge de l'1 de maig al 30 de setembre

   a) Boia blanca (per a embarcacions de 12 metres o menys d’eslora)

18,23

   b) Boia groga (per a embarcacions de més de 12 i fins a 15 metres d'eslora

29,17

   c) Boia taronja (per a embarcacions de més de 15 i fins a 20 metres d'eslora)

66,59

   d) Boia vermella (per a embarcacions de més de 20 i fins a 35 metres d'eslora)

204,53

 • En cas que es reservi una boia de capacitat superior a l'eslora de l'embarcació, l'import de la tarifa serà el corresponent a la boia objecte de la reserva.
 • Excepcionalment, i d’acord amb els criteris que fixi l’òrgan gestor dels sistemes d’ancoratge, es pot atorgar una autorització especial, amb la justificació prèvia, per a embarcacions de més de 35 metres d’eslora. En aquest cas, la tarifa aplicable és la màxima, és a dir, la tarifa establerta en els punts 1.d) i 2.d) de la taula anterior.
 • La cancel·lació de la reserva, quan es faci amb una antelació superior a una hora respecte de l'hora d'inici de l'ocupació autoritzada, implica la devolució del 50% de l'import de la quota tributària. Aquesta cancel·lació s'ha de fer per via telemàtica, amb indicació de totes les dades que, a aquest efecte, s'estableix a la web.
 • Les cancel·lacions de les reserves que no verifiquin totes les condicions a què es refereix el paràgraf anterior no donen lloc a cap tipus de devolució de la taxa corresponent.
Per fondejar, bussejar o navegar al parc nacional marítim terrestre de l'arxipèlag de Cabrera les sol·licituds s'han de tramitar telemàticament, a través dels enllaços següents:

Fondejar a Cabrera

Per fondejar es permeten un màxim de cinquanta embarcacions diàries (dues nits durant els mesos de juliol i agost i set nits la resta de l'any). L'horari d'ocupació de les boies és des de les 18 h del primer dia de reserva fins a les 17 h del darrer dia de la reserva.
Per a més informació dirigiu-vos al telèfon: 971 656 282. Horari: De dilluns a diumenge de 10:00 h. a 14:00 h. i de 15:00 h. a 18:00 h

Bussejar a Cabrera

Per a més informació dirigiu-vos al telèfon de l'oficina del Parc de Cabrera: 971 17 76 41. Horari: de 9 a 14 h.

Navegar a Cabrera

El període de validesa del permís de navegació és de 12 mesos.

Bucear en Cabrera Sol·licitud de navegació

Bucear en Cabrera Permit for navigation

Per a més informació dirigiu-vos al telèfon de l'oficina del Parc de Cabrera: 971 17 76 41. Horari: de 9 a 14 h.

Taxa per a l'expedició d'autoritzacions per a la realització d'immersions als espais naturals protegits de les Illes Balears

Concepte

Euros/dia

 Autorització de busseig individual a un espai natural protegit

5,14

 Autorització de busseig col·lectiu a un espai natural protegit

66,77

Taxa per a l'expedició d'autoritzacions per activitats d'espeleologia en espais naturals protegits de les Illes Balears

Concepte

Euros/dia

 1. Accés a cavitats en espais naturals protegits

9,64 per cavitat

Bonificacions

 1. S'estableix una bonificació del 50% per a les entitats organitzadores sense ànim de lucre.
 2. S’estableix una bonificació del 100 % de la quantia de la taxa per a les activitats que es duguin a terme, individualment o col·lectivament, al marge d’una entitat organitzadora.

Exempcions

 • Estan exempts del pagament de la taxa les activitas promogudes i organitzades exclusivament per l'Administració General de l'Estat, les administracions de les comunitats autònomes, les entitats que integren l'Administració local i els altres ens de dret públic, territorials o institucionals, universitats i centres oficials d'investigació, quan actuen en interès propi i directe per complir els seus fins.
 • La sol·licitud d’accés amb finalitats d’exploració i/o investigació científica, sempre que l’avali una entitat oficial d’investigació i l’estudi resultat d’aquesta estigui a disposició de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per a finalitats relacionades amb el medi ambient.

Les bonificacions i les exempcions s'aplicaran a instància de part, per la qual cosa els sol·licitants l'han de demanar expresament i acreditar la concurrència dels requisits indicats anteriorment.

Pagament de la taxa

Una vegada presentat tots els documents per expedir l'autorització corresponent des del Servei d'Espais Naturals s'obrirà un expedient i es notificarà al sol·licitant el procediment i la quantitat exacta de la taxa que correspon a l'activitat segons el detall del informe tècnic.


Avís

Les sol·licituds per a visitar les coves ZEC no es podran fer a través d'aquesta pàgina web sinó que s'hauran d'adreçar directament al servei de Planificació a través del registre general de la CAIB. El model de sol·licitud el podeu trobar aquí: documentació per a tramitar la sol·licitud per a coves ZEC.

Les coves ZEC són les següents: 

 • Cova des Bufador des Solleric
 • Cova de sa Bassa Blanca
 • Cova de les Meravelles
 • Cova de Canet
 • Avenc d'en Corbera
 • Cova dels Ases, Cova des Coll
 • Cova d'en Passol
 • Cova de ses Rates Pinyades 
 • Cova des Corral des Porcs
 • Cova de sa Guitarreta
 • Cova des Pas de Vallgornera
 • Cova d'en Bessó
 • Cova de Can Bordils
 • Cova des Diners
 • Cova del Dimoni
 • Cova de sa Gleda
 • Cova des Pirata
 • Cova des Pont
 • Cova de Cal Pesso
 • Cova de Can Sion
 • Cova de Llenaire
 • Cova Morella
 • Cova Nova de Son Lluís
 • Es Bufador de Son Berenguer
 • Cova de Can Millo o de Coa Negrina
 • Cova Avenc de Son Pou
 • Cova des Drac de Cala Santanyí
 • Cova des Rafal des Porc
 • Cova dels Estudiants.