Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Certificació d'afecció per dur a terme activitats de filmació, sessions fotogràfiques i altres tipus de produccions audiovisuals dins espais de la Xarxa Natura 2000 fora Espais naturals protegits

La Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat ha de valorar l'afecció que aquestes activitats poden provocar al medi segons l'article 39 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental de les Illes Balears (LECO). A més, s'ha publicat la Circular del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 21 de setembre de 2017 sobre la tramitació i l'avaluació de l'afecció de les activitats de filmació, les sessions fotogràfiques i altres tipus de produccions audiovisuals dins espais de la Xarxa Natura 2000 (BOIB núm 128 de 19 d'octubre de 2017) per guiar als promotors d'aquestes activitats, que serveixi per projectar-les de manera que s'evitin o es redueixin les repercussions ocasionades sobre els hàbitats i les espècies d'interès comunitari i facilitin que siguin compatibles amb la conservació dels llocs de la Xarxa Natura 2000.

Codi SIA

287635

Persones destinatàries

Persones físiques, jurídiques i administracions

Termini per a resoldre i notificar

Dos mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

La Circular del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 21 de setembre de 2017 sobre la tramitació i l'avaluació de l'afecció de les activitats de filmació, les sessions fotogràfiques i altres tipus de produccions audiovisuals dins espais de la Xarxa Natura 2000 (BOIB núm. 128 de data 18/10/2017) especifica:

1. ACTIVITATS QUE NO REQUEREIXEN UNA AVALUACIÓ DE REPERCUSSIONS AMBIENTALS

Les activitats de producció audiovisual que COMPLEIXEN TOTES LES CONDICIONS següents:

a) Que es duguin a terme amb equipament tècnic portàtil, com ara càmeres digitals, reflectors solars o altres mitjans materials senzills.

b) Que no necessitin sistemes d'ancoratge ni cap tipus d'instal·lació en el medi que requereixi excavació, a excepció d'envelats o para-sols desmuntables per resguardar-se del sol o de la pluja (de com a màxim 2 x 2 m d'ocupació total). En aquest cas, els envelats o els para-sols s'han d'ubicar en una zona sense vegetació a una distància de 6 m com a mínim del sistema dunar.

c) En les quals no s'emprin generadors elèctrics.

d) En les quals no s'emprin aparells de reproducció de música ni megafonia.

e) Que es duguin a terme entre juliol i febrer (per tant, fora del període reproductor de la major part de les espècies animals).

f) En les quals no s'emprin drons o aparells voladors similars.

g) Que es duguin a terme durant l'horari diürn.

Així mateix, es recorda que si aquestes activitats també es duen a terme dins un espai natural protegit (parc natural, paratge natural, reserva, etc.), necessiten l'autorització de l'òrgan gestor de l'espai d'acord amb la seva normativa reguladora.

2. ACTIVITATS QUE REQUEREIXEN UNA AVALUACIÓ DE REPERCUSSIONS AMBIENTALS

Les activitats de filmació, les sessions fotogràfiques i altres tipus de produccions audiovisuals professionals en els espais de rellevància ambiental que NO COMPLEIXIN TOTES LES CONDICIONS assenyalades, i que per tant puguin produir una alteració en el medi, s'han de subjectar a l'avaluació de les repercussions ambientals, d'acord amb l'article 39 de la LECO i l'article 2 de la Circular.

Taxes

N08 Taxa de quota variable per a reportatges publicitaris . - https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=7235

N08 . Filmacions amb finalitat publicitària o comercial - Model 046 Reportatge cinematogràfic o videogràfic amb models o que incloguin productes

N08 . Filmacions amb finalitat publicitària o comercial - Model 046 Reportatge cinematogràfic o videogràfic sense intervenció de models i que no inclogui productes

N08 . Sessions fotogràfiques amb finalitat publicitària o comercial - Model 046 Reportatge fotogràfic amb models o que inclogui productes

N08 . Sessions fotogràfiques amb finalitat publicitària o comercial - Model 046 Fotografia sense intervenció de models i que no inclogui productes

Documentació a presentar

1. En el cas de què l'activitat COMPLEIXI TOTES LES CONDICIONS esmentades:

S'haurà de presentar davant l'òrgan substantiu corresponent l'escrit de BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS juntament amb la sol·licitud d'autorització.

2. En el cas de què l'activitat REQUEREIXI UNA AVALUACIÓ DE REPERCUSSIONS AMBIENTALS:

Els promotors hauran de presentar davant l'òrgan substantiu corresponent (Demarcació de Costes de les Illes Balears, Agència Espanyola de Seguretat Aèria, ajuntaments, òrgan gestor dels espais naturals protegits, etc.) la documentació següent:

a) Dades d'identificació de l'empresa: raó social; CIF; nom i NIF del titular o del representant de l'activitat, codi postal i població; telèfon i adreça electrònica.

b) Documentació descriptiva:

1r. Una descripció de l'activitat projectada i dels equips i del material necessari:

i. Tipus de producció o rodatge amb els elements que hi han d'aparèixer.

ii. Nombre total de persones participants que constitueixen els equips tècnics i artístics, per dia.

iii. Calendari previst.

iv. Tipus i nombre de vehicles implicats (turismes, furgonetes o camions).

v. Tipus d'il·luminació i material.

vi. Tipus de càmeres i suports; tràvelings o grues.

vii. Decorats i attrezzo (tipus, dimensions i ancoratge).

viii. Grups electrògens o generadors, i característiques (potència sonora, insonorització o no).

ix. Envelats.

x. Qualsevol altra informació que es consideri rellevant.

2n. Localització concreta, indicada sobre cartografia o fotografia aèria, de les diferents àrees de treball, descans o càtering. S'han d'indicar els camins d'accés i l'aparcament.

3r. Dies i horari en què es durà a terme l'activitat.

c) Document ambiental:

1r. Accions susceptibles de produir impactes ambientals.

2n. Descripció del medi afectat (hàbitats, espècies de flora i fauna). Es pot consultar la informació disponible a www.xarxanatura.es i a http://ideib.caib.es/visualitzador/visor.jsp.

3r. Impactes principals que es preveuen sobre el medi ambient tenint en compte els objectius de conservació de l'espai.

4t. Mesures correctores o protectores per minimitzar-los.

Models:

Termini màxim

Dos mesos

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Planificació al Medi Natural

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació al Medi Natural

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971176100

(xarxanatura@dgmedinatural.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar