Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Avaluació de repercussions ambientals de plans, programes, projectes i activitats en Xarxa Natura 2000 i fora d'espai natural protegit, no inclosos en la normativa d'impacte ambiental

Segons el tercer paràgraf de l'article 39.1 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental:

Els plans, els programes i els projectes que puguin afectar espais de la Xarxa Natura 2000, i que podrien haver-se de sotmetre a l'avaluació ambiental només per aquesta possible afecció, seguiran el procediment previst en els apartats següents d'aquest article a fi de determinar, mitjançant el certificat oportú, si el pla, el programa o el projecte té relació directa amb la gestió del lloc de la Xarxa Natura 2000 o és necessari per a aquesta gestió, i també si afecta o no de manera apreciable el lloc esmentat.

A més a més, arran de la sentència del Tribunal Suprem STS1706/2020 cal avaluar també les possibles repercussions ambientals de les activitats turístiques, de caire comercial, que es duguin a terme a l'àmbit d'espais de la Xarxa Natura 2000.

L'òrgan substantiu trametrà a la direcció general competent en matèria de la Xarxa Natura 2000 la sol·licitud i la documentació esmentada.

La direcció general d'Espais Naturals i Biodiversitat, amb informe tècnic previ, ha de dictar una resolució que certifiqui si el pla, el programa, el projecte o l'activitat:

a) Té relació directa amb la gestió del lloc de la Xarxa Natura 2000 o és necessari per gestionar-lo.

b) Pot afectar el lloc de manera apreciable, ja sigui individualment o en combinació amb altres plans, programes o projectes.

En el cas de projectes o activitats subjectes a la declaració responsable o la comunicació prèvia, les funcions atribuïdes a l'òrgan substantiu corresponen a l'òrgan competent de la Conselleria de Medi Ambient i Territori.

Codi SIA

2082466

Persones destinatàries

Persones físiques, jurídiques i Administracions

Termini per a resoldre i notificar

Dos mesos des de l'entrada de la sol·licitud en el registre de l'òrgan competent.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

Tràmits

X

Sol·licitud de resolució d'avaluació de repercussions

Requisits

L'òrgan promotor ha de presentar davant l'òrgan substantiu una sol·licitud a la qual s'adjuntarà una còpia del pla, el programa, el projecte o l'activitat i un document que contengui, com a mínim, la informació següent:

- la descripció i la localització del pla, el programa, el projecte o l'activitat i de totes les accions susceptibles de produir impactes

- la descripció del medi afectat

- els impactes principals que es preveuen sobre el medi ambient tenint en compte els objectius de conservació de l'espai

- les mesures correctores o protectores per minimitzar-los.

En el cas que la documentació adjunta no s'adeqüi al contingut mínim establert, la direcció general competent podrà requerir l'esmena de les deficiències, llevat que aquesta pugui comprovar la informació per tècniques telemàtiques o la documentació es trobi en poder de l'administració autonòmica, d'acord amb el que preveu la normativa en matèria de simplificació administrativa.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Dos mesos des de l'entrada de la sol·licitud en el registre de l'òrgan competent.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Planificació al Medi Natural

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació al Medi Natural

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971176666 - Fax: 971176679

(xarxanatura@dgmambie.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar