Torna

Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Venda a distància de medicaments d'ús veterinari

És la venda legal al públic, feta a distància, dins del territori duaner de la Unió Europea, de medicaments veterinaris de comerç lícit a Espanya, elaborats industrialment, no subjectes a prescripció veterinària, per correu i per procediments electrònics per part d’oficines de farmàcia i establiments comercials detallistes de medicaments veterinaris.

No es poden vendre a distància:

a) Les fórmules magistrals.
b) Els preparats oficinals.
c) Les autovacunes d’ús veterinari.
d) Els medicaments veterinaris que no hagin estat autoritzats d’acord amb la normativa aplicable.
i)  Els medicaments veterinaris subjectes a prescripció veterinària.
f) Els medicaments veterinaris que no estiguin autoritzats per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris i inscrits en el Registre de Medicaments Veterinaris, o que no estiguin autoritzats de conformitat amb el que disposen les normes europees, que estableixen els procediments comunitaris per a l’autorització i el control dels medicaments d’ús humà i veterinaris i que regula l’Agència Europea de Medicaments.

Aspectes destacats de la normativa

  • Només està permesa la venda de medicaments no subjectes a prescripció veterinària.
  • La venda de medicaments veterinaris no subjectes a prescripció veterinària a distància (també a través d’Internet) únicament la poden fer les farmàcies i els establiments comercials detallistes oberts al públic, legalment autoritzats i que figurin en la llista publicada per la comunitat autònoma corresponent. S’hi pot accedir a través de l’enllaç de la pàgina del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
  • La venda ha de ser directa des de la farmàcia o l’establiment comercial detallista, amb intervenció d’un farmacèutic responsable de la dispensació i sense intermediaris.
  • L’actuació professional del farmacèutic és requisit inexcusable per a la dispensació al públic de medicaments veterinaris també a través de llocs web.
  • No es poden fer regals, premis, obsequis, concursos o bonificacions com a mitjans vinculats a la promoció o venda al públic de medicaments a través de llocs web.
  • Les comandes de dispensació dels medicaments veterinaris no subjectes a prescripció veterinària mitjançant la venda a distància s’han de fer directament a l’oficina de farmàcia o establiment comercial detallista, a través del seu lloc web o per correu. Per ser vàlida, la comanda ha d’incloure les dades següents de contacte del comprador: nom i llinatges, telèfon, adreça electrònica i adreça postal, per permetre al farmacèutic posar-se en contacte amb el comprador si ho considera oportú.
  • El farmacèutic ha de valorar la pertinència o no de la dispensació, especialment davant sol·licituds de quantitats que excedeixin les utilitzades en els tractaments habituals, peticions freqüents o reiterades, que indiquin la possibilitat que es faci un mal ús o abús dels medicaments objecte de venda.
  • El transport i lliurament dels medicaments veterinaris des de l’oficina de farmàcia o establiment comercial detallista fins al domicili indicat pel comprador és responsabilitat de l’oficina de farmàcia o de l’establiment comercial detallista.
  • L’oficina de farmàcia o establiment comercial detallista no pot acceptar devolucions dels medicaments veterinaris una vegada s’hagin dispensat i lliurat al comprador, tret dels que s’hagin subministrat per error, no es corresponguin amb la comanda, hagin estat danyats durant el transport, hi hagi una alerta per defectes de qualitat o per raons de farmacovigilància veterinària, o quan en sigui necessària la retirada.
  • Quan el destinatari es trobi en un altre estat membre, la venda a distància només es pot fer si el medicament està autoritzat en l’estat membre de destinació i respectant el que s’estableix respecte de la venda a distància en aquest estat i en la normativa.