Informació i procediment de sol·licitud de medicaments estrangers

   

QUÈ SÓN MEDICAMENTS ESTRANGERS?
Són els medicaments que no estan registrats ni comercialitzats a Espanya, i per tant no es poden trobar en venda a les oficines de farmàcia. Com que aquests medicaments es poden trobar registrats i comercialitzats a altres països, és possible la seva importació quan no hi hagi una alternativa terapèutica idònia en el nostre país.

Per a la seva importació es necessita autorització del Ministeri de Sanitat i Consum.

QUINS TIPUS DE MEDICAMENTS ESTRANGERS ES PODEN UTILITZAR A ESPANYA?
 

Medicaments per a tractament

Són aquells medicaments estrangers necessaris per al tractament d'un malalt i que compleixen els següents requisits:

Que no es troben registrats a Espanya amb igual composició i forma farmacèutica.
Que no n'hi ha un altre d'acció i ús igual o similar que estigui registrat a Espanya.
Que la seva indicació sigui específica i concreta i la seva utilització es consideri necessària per al tractament del pacient.
Que es tengui la necessària informació farmacològica sobre els seus efectes adversos o efectes secundaris no desitjables.
Que el tractament es realitzi sota vigilància mèdica.

Medicaments per a la quimioprofilaxi del viatger internacional


El viatger internacional que es desplaça a països exòtics en molts de casos ha de seguir mesures preventives enfront d'una sèrie de malalties que no són habituals en el nostre entorn. Aquestes malalties són: còlera, diftèria, diarrea, malaltia meningocòccica, paludisme, pòlio, ràbia, tètanus, dengue, etc.

Les mesures preventives es basen en vacunació, quimioprofilaxi i mesures higièniques i sanitàries.

La malària és una malaltia produïda per un paràsit (plasmodi) que es transmet per la picadura d'un mosquit que viu a les zones tropicals. La malària pot ser molt greu si no es prenen les mesures de prevenció. Alguns dels medicaments que s'utilitzen en la quimioprofilaxi de la malària no es troben registrats ni comercialitzats a Espanya, per la qual cosa s'ha de recórrer a medicaments estrangers.

Les recomanacions en temes de profilaxis es realitzen mitjançant el "Servicio de consejo al viajero" de Sanitat Exterior, depenent del Ministeri de Sanitat i Consum, en el cas de Mallorca i en els Centres Insulars de la Conselleria de Salut i Consum, en el cas de Eivissa i Menorca.

ON PODEM ADQUIRIR AQUESTS MEDICAMENTS?
Per adquirir els medicaments de quimioprofilaxi i els de tractament que venguin de l'exercici de la medicina privada no lligada a un hospital, l'interessat pot anar a:

  •  Direcció General de Farmàcia: carrer de Jesús, 38 A (medicaments estrangers), 07010 Palma.
  •  Centre Insular d'Eivissa-Formentera: via Romana, núm. 81, 07800 Eivissa.
  •  Centre Insular de Menorca: carrer Josep Maria Cuadrado, núm. 17, 07703 Maó.

Per adquirir els medicaments de tractament prescrits per facultatius del Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-salut) o facultatius que exerceixen la medicina privada lligats a un centre hospitalari, l'interessat ha d'anar al:

  •  Servei de farmàcia del centre hospitalari corresponent.

COM PODEM ADQUIRIR AQUESTS MEDICAMENTS?

Medicaments per a tractament

En cas que la prescripció del medicament sigui d'un facultatiu en exercici de la medicina privada no lligada a un hospital, l'interessat ha d'anar a un dels centres assenyalats anteriorment amb la documentació següent:

La Direcció General de Farmàcia tramitarà la sol·licitud d'autorització al Ministeri i una vegada rebuda la resposta se li comunicarà a l'interessat.
En el cas que sigui autoritzat, l'emplaçarà perquè passi per la Conselleria a recollir l'autorització i la medicació. Des de la sol·licitud fins a l'entrega del medicament poden passar entre 15 o 20 dies.

En cas de denegar-se l'autorització, s'enviarà la notificació mitjançant correu certificat a l'interessat i al metge, qui la valorarà i podrà reiniciar els tràmits, enviar al·legacions, informes complementaris, etc., o modificar el tractament.

Per a la dispensació del medicament, l'interessat es presentarà a la Direcció General de Farmàcia, o als centres insulars, on se li entregarà l'imprès de liquidació. Una vegada realitzat l'ingrés de l'import dels medicaments en les sucursals bancàries indicades, presentarà l'imprès segellat i se li dispensaran els medicaments.

En el supòsit de continuació de tractament, l'interessat realitzarà la sol·licitud i haurà de presentar periòdicament un informe que justifiqui la necessitat de la continuació. La periodicitat varia segons el tipus de tractament i el que s'indiqui en l'autorització del tractament, en canvi, com a mínim, s'haurà de presentar anualment i/o sempre que es variï la pauta.

Medicaments per a la quimiprofilaxi

L'interessat, després de rebre el Consell al Viatger, haurà d'anar amb la recepta mèdica al centre corresponent. Allà se li entregarà un imprès de liquidació per realitzar el pagament de l'import del medicament a les sucursals bancàries indicades en aquest. Amb l'imprès de liquidació segellat se li entregarà el medicament immediatament, ja que la Direcció General de Farmàcia disposa dels medicaments antimalàrics en estoc (Lariam(r), Paludrine(r) i Savarine(r)).

Normativa aplicable

text.gif Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i d'ús racional dels medicaments i productes sanitaris. Art. 24.4
text.gif Circular 30/1988, de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris del Ministeri de Sanitat i Consum