Medicaments d’ús veterinari

Tota substància o combinació de substàncies que es presenta com a posseïdora de propietats curatives o preventives pel que fa a les malalties animals o que es pot administrar a l’animal amb la finalitat de restablir, corregir o modificar les seves funcions fisiològiques exercint una acció farmacològica, immunològica o metabòlica, o d’establir un diagnòstic veterinari. També es consideren medicaments veterinaris les premescles per a pinsos medicamentosos elaborades per ser incorporades a un pinso.