Venda directa de medicaments des d'oficines de farmàcia a professionals sanitaris

 
Instruccions per a la venda (aprovades pel CTI de l'AEMPS)

1. La venda de medicaments a professionals sanitaris per a l’exercici de la seva activitat professional privada, l’han de fer directament les oficines de farmàcia de la localitat o zona farmacèutica, d’acord amb el que estableix la planificació farmacèutica de la comunitat autònoma on estigui establert el centre sanitari en el qual du a terme la seva activitat. Aquesta activitat només s’ha d’exercir en els casos en què el centre sanitari autoritzat en el qual exerceix aquest professional no disposi, d'acord amb la normativa de la comunitat autònoma on estigui situat, de servei de farmàcia o de dipòsit de medicaments autoritzats. Així mateix, només es poden subministrar els medicaments que siguin necessaris per aplicar-los en el centre.

2. L’oficina de farmàcia, quan rebi una sol·licitud (en paper o telemàtica) d’un professional sanitari del centre, ha de comprovar que hi figuren les dades següents:

a) La identificació personal (nom i DNI) i professional del sol·licitant (titulació i número de col·legiat), així com la del centre sanitari on exerceix el professional sanitari (nom, tipus de centre, número d'autorització, així com les dades de contacte).

b) La relació de medicaments i quantitats sol·licitades, adequades a l'activitat desenvolupada i per a un període aproximat d’1 mes, tret que la comunitat autònoma corresponent estableixi un període diferent a l’indicat.

c) La justificació de la necessitat de disposar d’aquests medicaments d’acord amb l'activitat del centre (aquesta informació se sol·licita només la primera vegada que el centre faci una comanda a una oficina de farmàcia o bé a petició del farmacèutic).

d) La data i signatura del sol·licitant.

L’oficina de farmàcia ha d’avaluar si els medicaments inclosos són necessaris per a l'exercici de l'activitat del professional sanitari, així com que la quantitat és adequada per a l'activitat desenvolupada en el període aplicable.

3. En l'albarà de lliurament dels medicaments han de figurar les dades següents:

  • La identificació personal i professional del sol·licitant.
  • La identificació del centre sanitari on exerceix el professional sanitari.
  • Les dades del medicament, incloent-hi la quantitat subministrada i el lot.
  • Les dades de la farmàcia, la data i signatura.

4. L’oficina de farmàcia ha d’informar el professional sanitari sobre les condicions de conservació dels medicaments lliurats.

5. Als medicaments estupefaents no s’apliquen aquestes instruccions i, per tant, s’han de dispensar d'acord amb el que estableix la normativa específica.

6. Tant l’oficina de farmàcia com el professional sanitari han de conservar els registres corresponents (albarans, factures, etc., tant en paper com en registre telemàtic) d’aquestes vendes directes durant un termini de com a mínim dos anys.

7. L’oficina de farmàcia és responsable de comunicar als centres als quals faci aquestes vendes les retirades del mercat que afectin els lots de medicaments subministrats. Les autoritats competents de les comunitats autònomes poden establir la necessitat de comunicar aquestes operacions d’acord amb els procediments que determinin.