Registres

 
Registres de distribució de productes sanitaris

Qualsevol persona física o jurídica que comercialitzi productes sanitaris ha de mantenir un registre documentat dels productes que posi a disposició en territori espanyol, que contingui, almenys, les dades següents:

a)  Nom comercial del producte
b)  Model.
c)  Número de sèrie o número de lot.
d)  Data d’enviament o subministrament.
 i)  Identificació del client.

Registre de responsables de la comercialització

Tot fabricant establert a Espanya que posi en el mercat productes de la classe I, així com productes a mida, o que dugui a terme les activitats d’agrupació i/o esterilització, n’ha de fer una comunicació a l’AEMPS perquè l’inclogui en el Registre de responsables de la posada en el mercat, en què consti l'adreça del domicili social i la descripció dels productes de què es tracti. Aquesta obligació es fa extensiva al representant autoritzat quan estigui establert a Espanya.

La inscripció en el Registre de responsables de la comercialització es pot fer a través de l’oficina virtual de l’AEMPS a la seva pàgina web.