Prescripció i administració de Plasma Ric en Plaquetes (PRP) a centres sanitaris

En els darrers anys, s'ha detectat un ús estès de factors de creixement d'origen plaquetari, conegut com a “Plasma Ric en Plaquetes” (PRP), en diverses patologies i situacions clíniques.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) va publicar el 2013 una Resolució per la qual s'establia la classificació de l'ús terapèutic no substitutiu del plasma autòleg i les fraccions, components o derivats, com a medicament d'ús humà per atendre necessitats especials. Així mateix, va establir que el facultatiu prescriptor és el responsable de garantir que la preparació d'aquest tipus de medicaments reuneixi unes garanties mínimes de qualitat a la producció. L'AEMPS juntament amb les Comunitats autònomes varen aprovar el document de «Garanties mínimes de qualitat en la producció de plasma ric en plaquetes (PRP)», en funció del mètode d'obtenció del PRP, sigui obert o tancat.

A més, l'AEMPS ha publicat un llistat dels productes sanitaris per obtenir PRP pel mètode de tècnica tancada.

Per tant, els centres sanitaris que apliquin PRP per tècnica tancada han de seguir les instruccions descrites a cada sistema comercial, el qual ha de disposar del marcatge CE atorgat específicament per a aquest ús.

Els centres sanitaris que apliquin PRP per tècnica oberta, han de ser avaluats des del punt de vista de qualitat, per la qual cosa haurà de sol·licitar una inspecció a l'autoritat competent, la qual verificarà l'adequació de les instal·lacions i de les activitats de producció i control de qualitat efectuades, prenent com a referència les Normes de Correcta Fabricació de la Unió europea.

D'acord amb això, si al Centre Sanitari es prescriu i s'administra aquest tipus de medicament, ho haurà de notificar de manera telemàtica a la Direcció General de Prestacions i Farmàcia

Enllaços d'interès

go.gif Plasma Rico en Plaquetas (PRP). Agencia Española de Medicamentos

go.gif Garantías mínimas de calidad en la producción de Plasma Rico en Plaquetas (PRP)

go.gif Listado de productos sanitarios considerados como sistemas de obtención de PRP cerrados comunicados en la aplicación CCPS