ConvocatòriesC7. Desplegament i integració d'energies renovables

Convocatòria del programa d'incentius a projectes pilot singulars de comunitats energètiques (Programa CE IMPLEMENTA) (II)

Presentació de sol·licituds des de l'1 de febrer del 2022 fins a l'1 de març del 2022

Persones jurídiques, públiques o privades, legalment constituïdes

Estatal Pendent

C7. Desplegament i integració d'energies renovables

Convocatòria del programa d'incentius a projectes pilot singulars de comunitats energètiques (Programa CE IMPLEMENTA) (I)

Presentació de sol·licituds des de l'1 de febrer del 2022 fins a l'1 de març del 2022

Persones jurídiques, públiques o privades, legalment constituïdes

Estatal Pendent

C25. Espanya hub audiovisual d'Europa (Spain AVS Hub)

Convocatòria d'ajuts corresponents a l'any 2022 per a laboratoris i incubadores de creació i desenvolupament de projectes audiovisuals

Presentació de sol·licituds des del 14 de febrer del 2022 fins al 8 de març del 2022

- Comunitats autònomes i els organismes i entitats que en depenen
- Entitats públiques que tinguen la consideració de Corporacions Locals i els organismes i entitats que en depenen
- Persones jurídiques amb residència legal o establiment a Espanya en el moment de la percepció efectiva de l'ajuda

Estatal Pendent

C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic

Convocatòria d'ajuts per a projectes de digitalització de «última milla» a empreses del sector turístic

un mes a partir de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOE

- Empreses del sector turístic
- Empreses l'activitat de les quals els permeti constituir-se en socis tecnològics i amb experiència demostrable a l'àmbit turístic.
- Associacions professionals i empresarials, l'objecte social i l'activitat de les quals tanqui relació directa amb el sector turístic.

Estatal Pendent

C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic

Convocatòria d'ajuts a organismes de recerca i de difusió de coneixements per a projectes de R+D per donar resposta als reptes de les destinacions turístiques

un mes a partir de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOE

Organismes de recerca i difusió de coneixements que compleixin els requisits de l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre

Estatal Pendent

C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del Sistema Nacional de Ciència, Tecnologia i Innovació

Convocatòria d'ajuts a projectes de col·laboració publico-privada, del Programa Estatal per Impulsar la Investigació Científica tècnica i la seva transferència, del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d'Innovació 2021-2023

Presentació de sol·licituds des del 19 de gener del 2022 fins al 9 de febrer del 2022

- Organismes públics de recerca

- Universitats públiques i els seus instituts universitaris

- Instituts de recerca sanitària

- Altres centres públics de R+D+i

- Centres Tecnològics d'àmbit estatal i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica

- Universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D+i.

- Centres privats de R+D+i, amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre

Estatal Obert

C23. Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu

Convocatòria de subvencions «SOIB Projectes territorials per a col·lectius vulnerables» per al període 2021-2023, destinat a l’execució de projectes d’inversió de noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu

Presentació de sol·licituds des del 24 de desembre de 2021 fins al 31 de gener de 2022

- Les administracions locals de les Illes Balears, i les entitats dependents o vinculades.

- Entitats del tercer sector.

- Persones jurídiques sense finalitat de lucre amb seu a les Illes Balears.

- Mancomunitats de les Illes Balears.

- Empreses d'inserció

Autonòmic Obert

C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del Sistema Nacional de Ciència, Tecnologia i Innovació

Convocatòria de concessió de les ajudes Ramón y Cajal i de les ajudes Juan de la Cierva-formación, del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d'Innovació

Ramon i Cajal: del 18 de gener de 2022 al 8 de febrer de 2022

Juan de la Cierva-formació: del 20 de gener de 2022 al 10 de febrer de 2022

Organismes de recerca i difusió de coneixements d'acord amb la definició establerta a l'annex I

Estatal Obert

C3. Transformació ambiental i digital del sector agroalimentari i pesquer

Convocatòries 2022-2023 de les subvencions a agrupacions d'entitats que realitzin projectes en matèria de creixement blau al sector pesquer i de l'aqüicultura 20 dies hàbils des de la publicació de l'extracte (pendent)

- Entitats públiques o privades que tinguin en vigor un protocol general dactuació en matèria de creixement blau amb la Secretaria General de Pesca

- Qualsevol entitat pública o privada d'àmbit nacional relacionada amb el sector de la pesca i l'aqüicultura

Estatal Pendent

C23. Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu

Convocatòria d'ajudes per una segona oportunitat dels treballadors autònoms o per compte propi per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital Presentació de sol·licituds des del 15 de febrer de 2022 fins al 31 de maig de 2022

Treballadors autònoms o per compte propi que tinguin reconegut el dret a percebre la prestació per cessament d'activitat de la Seguretat Social

Autonòmic Pendent

C23. Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu

Convocatòria de subvencions per al període 2021-2023 destinats a promocionar l’ocupació autònoma per abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital Presentació de sol·licituds des del 15 de febrer de 2022 fins al 31 de maig de 2022

- Persones desocupades i inscrites en l'oficina corresponent del servei públic d'ocupació almenys des del dia abans del començament de l'activitat.

- Treballadors autònoms que estiguin d'alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional corresponent que compleixin els requisits de l'annex 2

Autonómic Pendent

C24. Revaloració de la Indústria Cultural

Convocatòria, pel procediment de tramitació anticipada de despesa, de les subvencions per donar suport als projectes d’inversió en infraestructures escèniques i musicals de les Illes Balears Presentació de sol·licituds des del 21 de gener de 2022 fins al 28 de febrer de 2022

Persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb ànim de lucre o sense, que siguin titulars d'un espai escènic o musical de les Illes Balears o que en siguin els gestors titulars, per delegació de la propietat

Autonòmic Obert

C24. Revaloració de la Indústria Cultural

Convocatòria per a la concessió d'ajuts públics per a modernització de les estructures de gestió artística en l'àmbit de les arts escèniques i de la música Presentació de sol·licituds des del 29 de desembre de 2021 fins al 26 de gener de 2022

Persones físiques i jurídiques, associacions no lucratives i fundacions i entitats públiques o privades de l'àmbit de les arts escèniques i de la música

Estatal Obert

C4. Conservació i restauració d'ecosistemes i biodiversitat

C5. Preservació de lespai litoral i els recursos hídrics

Convocatòria de subvencions de la Fundació Biodiversitat F.S.P., per al foment d'actuacions dirigides a la restauració d'ecosistemes fluvials i a la reducció del risc d'inundació als entorns urbans espanyols Presentació de sol·licituds des del 22 de desembre del 2021 fins al 16 de març de 2022

Ajuntaments, Diputacions, Consells Insulars, Comarques o altres entitats que agrupin diversos municipis i Mancomunitats de municipis

Estatal Obert
C7. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema
Nacional de Ciència, Tecnologia i Innovació
Concessió d'ajuts públics a projectes estratègics orientats a la transició ecològica ia la transició digital, del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d'Innovació per al període 2021-2023 Acabada

Activitats professionals, científiques i tècniques vinculades als organismes de recerca i de difusió de coneixements dacord amb la definció establerta a la convocatòria (Annex I).

Estatal Tancat
C13. Impuls a la PIME Convocatòria de subvencions del «Programa Innova Invest» de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E. i la convocatòria de l'any 2021 Presentació de sol·licituds des del 13 de desembre de 2021 fins al 14 de febrer de 2022

Empreses amb participació de capital estranger, en el marc del Programa Innova Invest de ICEX España Exportación e Inversi

Estatal Obert
C2. Pla de rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana Convocatòria pública de subvencions per a actuacions del programa de rehabilitació energètica en edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000) Presentació de sol·licituds des del 27 de desembre de 2021 fins al 31 de desembre de 2023

Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública legalment constituïdes que siguin propietàries d'edificis existents destinats a qualsevol ús i que estiguin ubicats a les Illes Balears.

Les comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris d'edificis residencials d'ús habitatge

Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d'edificis

Les empreses de serveis energètics (ESE), o proveïdors de serveis energètics.

Les entitats locals

Les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia

Autonòmic Obert
C22. Pla de xoc per a l'economia de les cures i el reforçament de les polítiques d'inclusió Convocatòria de subvencions per a la realització de projectes d'innovació en matèria de prevenció de la institucionalització, desinstitucionalització i desenvolupament de serveis de suport comunitaris en l'àmbit de les cures de llarga durada Acabada Entitats del Tercer Sector d'Acció Social, Entitats de l'Economia Social i Entitats privades sense ànim de lucre que als seus estatuts tinguin com a finalitat dur a terme activitats relacionades amb els projectes a desenvolupar Estatal Tancat
C18. Renovació i ampliació de les capacitats del Sistema Nacional de Salut

Convocatòria de subvencions per al desenvolupament de projectes de transformació relacionats amb la prevenció i el tractament a les addiccions que afectin l'àmbit territorial de dues o més comunitats o ciutats autònomes

Acabada Entitats privades sense ànim de lucre i d’àmbit estatal Estatal Tancat
C11. Modernització de les administracions públiques

Convocatòria d'ajudes destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Acabada Ajuntaments dels municipis amb població superior a 50.000 habitants Estatal Tancat
C20. Pla estratègic d'impuls de la Formació Professional

Convocatòria d'ajudes a entitats locals territorials i entitats públiques dependents de les entitats locals territorials per a la creació de noves Aules Mentor

Acabada Entitats locals territorials i entitats públiques dependents de les entitats locals territorials Estatal Tancat
C13. Impuls a la PIME

Convocatòria d'ajudes de Suport a Agrupacions Empresarials innovadores

Acabada Agrupacions Empresarials Innovadores Estatal Tancat
C13. Impuls a la PIME

Convocatòria d'ajudes per a l'obertura de mercats exteriors

Acabada Associacions i Federacions d'Exportadors, i Consells Reguladors d'indicacions geogràfiques Estatal Tancat
C7. Desplegament i integració d'energies renovables

Convocatòria de subvencions NextG per a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial

Presentació de sol·licituds fins al 31 de desembre de 2023. Sector residencial Autonòmic Obert

C7. Desplegament i integració d'energies renovables (I1)

C8. Infraestructures elèctriques, promoció de xarxes intel·ligents i desplegament de la flexibilitat i emmagatzematge(I1)

Convocatòria de subvencions NextG per a instal·lacions d'autoconsum en el sector residencial, administracions públiques i el tercer sector

Presentació de sol·licituds fins al 31 de desembre de 2023. Sector residencial, administracions públiques i el tercer sector Autonòmic Obert

C7. Desplegament i integració d'energies renovables (I1)

C8. Infraestructures elèctriques, promoció de xarxes intel·ligents i desplegament de la flexibilitat i emmagatzematge(I1)

Convocatòria de subvencions NextG per a instal·lacions d'autoconsum en el sector serveis i altres sectors productius (EMPRESES)

Presentació de sol·licituds fins al 31 de desembre de 2023. Sector serveis i altres sectors productius (EMPRESES) Autonòmic Obert

C7. Desplegament i integració d'energies renovables (I1)

C8. Infraestructures elèctriques, promoció de xarxes intel·ligents i desplegament de la flexibilitat i emmagatzematge(I1)

Programa MOVES III: Programa d'Incentius a la Mobilitat Eficient i Sostenible

Presentació de sol·licituds fins al 31 de desembre de 2023. Empreses, Comunitats d'energies Autonòmic Obert
C13. Impuls a la PIME Ajudes per a l'enfortiment dels sistemes de comunicació i serveis telemàtics en associacions i federacions d'exportadors i es procedeix a la seva convocatòria en l'any 2021, en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Acabada Associacions i federacions reconegudes com a entitats col·laboradores de la Secretaria d’Estat de Comerç en virtut de l’Ordre ITC/3690/2005 de 22 de novembre.  Estatal Tancat
C3. Transformació ambiental i digital del sistema agroalimentari i pesquer(I9) Subvencions per a l'adquisició i instal·lació de sistemes de seguiment electrònic remot (REM), per al compliment de l'obligació de desembarcament, per a la digitalització de la flota de petita escala i per al suport a el sector pesquer extractiu, aqüícola, comercialitzador i transformador en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i es convoquen per a l'any 2021 Acabada Armadors de vaixells pesquers, associacions de el sector extractiu, aqüícola, comercialitzador i transformador, així com organitzacions de productors, PIME pesca i de l'aqüicultura Estatal Tancat
C4. Conservació i restauració d'ecosistemes i la seva biodiversitat(I2 - Obj.69)

Subvencions de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., a grans projectes transformadors d'índole científico-tècnica per a la promoció de la bioeconomia i la contribució a la transició ecològica, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i s'aprova la convocatòria corresponent a l'any 2021

Acabada

Entitats i organitzacions sense ànim de lucre.

Organismes públics d'investigació de l'Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

Universitats públiques i els seus instituts universitaris que estiguin inscrites en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

Col·legis professionals.

AAPP.

Societats de capital, les cooperatives i les societats de persones (regular col·lectiva i comanditària simple).

Altres persones jurídiques, públiques o privades.

Agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes objecte de subvenció.

Estatal Tancat
C4. Conservació i restauració d'ecosistemes i la seva biodiversitat (I2 - Obj.69)

Subvencions de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., per donar suport als centres de rescat depositaris de especímens vius decomisats que contribueixen a la conservació de les espècies amenaçades de fauna i flora silvestres pel seu comerç ilegal incloses en el Conveni CITES, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i s'aprova la convocatòria corresponent a l'any 2021

Acabada

Entitats i organitzacions sense ànim de lucre.

Organismes públics d'investigació de l'Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

Universitats públiques i els seus instituts universitaris que estiguin inscrites en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

Col·legis professionals.

AAPP.

Societats de capital, les cooperatives i les societats de persones (regular col·lectiva i comanditària simple).

Altres persones jurídiques, públiques o privades.

Agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes objecte de subvenció.

Estatal Tancat
C4. Conservació i restauració d'ecosistemes i la seva biodiversitat (I1 - Obj.65 y 66)

Subvencions de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., per donar suport a programes i projectes d'investigació en matèria de gestió de la biodiversitat, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i s'aprova la convocatòria corresponent a l'any 2021

Acabada

Entitats i organitzacions sense ànim de lucre.

Organismes públics d'investigació de l'Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

Universitats públiques i els seus instituts universitaris que estiguin inscrites en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

Col·legis professionals.

AAPP.

Societats de capital, les cooperatives i les societats de persones (regular col·lectiva i comanditària simple).

Altres persones jurídiques, públiques o privades.

Agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes objecte de subvenció.

Estatal Tancat
C4. Conservació i restauració d'ecosistemes i la seva biodiversitat (I2 - Obj.67 y 68)

Subvencions de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., per al reforç de xarxes d'avaraments i rescat d'espècies marines, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i s'aprova la convocatòria corresponent a l'any 2021

Acabada

Entitats i organitzacions sense ànim de lucre.

Organismes públics d'investigació de l'Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

Universitats públiques i els seus instituts universitaris que estiguin inscrites en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

Col·legis professionals.

AAPP.

Societats de capital, les cooperatives i les societats de persones (regular col·lectiva i comanditària simple).

Altres persones jurídiques, públiques o privades.

Agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes objecte de subvenció.

Estatal Tancat
C4. Conservació i restauració d'ecosistemes i la seva biodiversitat (I3 - Obj 71)
C5.Preservación del espacio litoral y recursos hídricos (I2 - Obj. 77)

Subvencions de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., per fomentar actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i s'aprova la convocatòria corresponent a l'any 2021

Acabada

Entitats i organitzacions sense ànim de lucre.

Organismes públics d'investigació de l'Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

Universitats públiques i els seus instituts universitaris que estiguin inscrites en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

Col·legis professionals.

AAPP.

Societats de capital, les cooperatives i les societats de persones (regular col·lectiva i comanditària simple).

Altres persones jurídiques, públiques o privades.

Agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes objecte de subvenció.

Estatal Tancat
C1. Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans (I2) Convocatòria del Programa d'incentius a projectes singulars en mobilitat elèctrica (Programa MOVES Projectes Singulars II) Acabada Tot tipus d'empresa (Micro, Petita, Mitjana i Gran Empresa), Universitats i Centres Privats d'Investigació i Desenvolupament i el Sector Públic Institucional Estatal Tancat
C25. Espanya Hub audiovisual d'Europa (Spain AVS Hub) (I2) Ajudes per a la participació de pel·lícules españoles en festivals Acabada Productores espanyoles Estatal Tancat
C16. Estratègia Nacional de Intel·ligència Artificial Convocatòria d'ajudes 2021 destinades a projectes d'investigació i desenvolupament en intel·ligència artificial i altres tecnologies digitals i la seva integració en les cadenes de valor Acabada

Empreses (no públiques)

Estatal Tancat
C2. Pla de rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana (I4) Concessió directa d'ajudes per a inversions a projectes singulars locals d'energia neta en municipis de repte demogràfic (PROGRAMA DUS 5000) Presentació de sol·licituds fins al 7 de novembre de 2022 Persones fisíques o jurídiques que no desenvolupin activitat econòmica.
Empreses (PIME i Gran empresa).
Persones fisíques que desenvolupin activitat econòmica.
Estatal Obert
C13. Impuls a la PIME Línia d'emprenedoria digital en el sector de l'agroalimentació i el medi rural (préstecs) Acabada PIME Estatal Tancat
C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic Emprenedors digitals (préstecs)  Acabada PIME Estatal Tancat
C24.Revalorització de la indústria cultural (I3) 8 beques del Museu Nacional d'Art Reina Sofia per a formació en pràctica institucional, agència cultural, projectes editorials i relacions amb comunitats per 2021-2023 Acabada Persones físiques que no desenvolupin activitat econòmica Estatal Tancat
C2. Pla de rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana (R1 i I6) Ajudes per a l'elaboració de projectes pilot de plans d'acció local de l'Agenda Urbana Espanyola Acabada Entitats locals (AAPP) Estatal Tancat
C15. Connectivitat Digital, impuls de la ciberseguretat i desplegament del 5G Convocatòria d'ajudes per a la realització de projectes en el marc del Programa d'universalització d'infraestructures digitals per a la cohesió - Banda Ampla Acabada

Empreses:

PIME i persones físiques que desenvolupin activitat econòmica.

Gran empresa

Estatal Tancat
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria de Medicina Personalitzada de Precisió del ISCIII

Acabada
Entitats o institucions sanitàries públiques o privades,
Organimes públics d'investigació, Universitats i instituts d'investigació sanitària
Estatal Tancat
C18. Renovació i ampliació de les capacitats del Sistema Nacional de Salut Subvencions per a ajudes dins del Subprograma Estatal Infraestructures de l'Acció Estratègica en Salut 2017-2020 Acabada Persones jurídiques que no desenvolupin activitat econòmica Estatal Tancat
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria 2021 d'ajudes a nous projectes empresarials d'empreses innovadores (programa NEOTEC)

Acabada Petites empreses innovadores Estatal Tancat
C21. Modernització i digitalització del sistema educatiu, inclosa l'educació primerenca de 0 a 3 anys.

Ajuts per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil de les Illes Balears

Acabada

Centres educatius de primer cicle d’educació infantil 

Centres privats que vulguin reconvertir-se en aquests

Autonòmic Tancat
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Ajudes per a equipamient científico-Tècnic 2021

Acabada Organismes públics d'investigació i universitats públiques amb capacitat i activitat demostrada en R+D (s'exclouen entitats en xarxa) Estatal Tancat
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació Convocatòria per a les nostres Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) per finançar la construcció, desenvolupament, instrumentació, equipament i millora de les capacitats de les ICTS Acabada Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) Estatal Tancat
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Ministeri de Ciència i Innovació. Programa Tecnològic Aeronàutic (PTA)

Acabada Empreses i consorcis empresarials. PTA Grans Empreses o PTA PIME Estatal Tancat
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria, per a l'any 2021, del procediment de concessió d'ajuts a projectes d'R+D+I en línies estratègiques, en col·laboració publico-privada, del Programa Estatal d'R+D+I Orientada als Reptes de la Societat, al marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020

Acabada Organismes públics d'investigació.
Universitats públiques i Instituts d'investigació sanitària.
Altres centres públics d'R + D + I, amb personalitat jurídica pròpia.
Centres tecnològics d'àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal.
Universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R + D.
Centres privats d'R + D + I, amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre.
Empreses (societats mercantils) independentment de la seva forma jurídica.
Associacions empresarials sectorials.
Estatal Tancat
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria per a l'any 2021 del procediment de concessió d'ajudes a Projectes d'R + D + I per a la realització de «Proves de Concepte», en el marc del Programa Estatal d'R + D + I Orientada als Reptes de la Societat, del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020

Acabada Universitats, centres públics d'R + D + I, centres tecnològics i entitats públiques i privades sense ànim de lucre vinculades a la ciència, la tecnologia, la investigació i la innovació. Estatal Tancat
C19. Pla Nacional de Competències Digitals (digital skills)

Convocatòria per a la concessió de subvencions públiques per a l'execució de programes de formació d'àmbit estatal, per a l'adquisició i millora de competències professionals relacionades amb els canvis tecnològics i la transformació digital, dirigits prioritàriament a les persones ocupades, en el marc del Pla de Recuperació , Transformació i Resiliència

Acabada Entitats de formació, públiques o privades (empreses) titulars d'aules o instal·lacions per a formació presencial o plataformes digitals. Estatal Tancat
C23. Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu

Convocatòria per a la concessió de subvencions públiques per a l'execució de programes de formació d'àmbit estatal, dirigits prioritàriament a les persones ocupades de l'àmbit sectorial del Turisme, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Acabada Entitats de formació, públiques o privades (empreses) titulars d'aules o instal·lacions per a formació presencial o plataformes digitals. Estatal Tancat
C16. Estratègia Nacional d'Intel·ligència Artificial

Programa Misions d'I+D en Intel·ligència Artificial per finançar projectes d'empreses en IA en sectors estratègics 

Acabada Empreses Estatal Tancat
C20. Pla estratègic d'impuls a la Formació Professional

Ajudes destinades a la realització de projectes d'innovació i investigació aplicades i transferència del coneixement en Formació Professional 

Acabada Centres educatius espanyols sostinguts amb fons públics de Formació Professional.
Empreses registrades com a centres de Formació Professional per a l'Ocupació, i que comptin amb la deguda autorització a l'efecte.
Les empreses i entitats que prestin suport als centres de Formació Professional.
Estatal Tancat
C12. Política Industrial Espanya 2030 (I2) Convocatòria de concesió d’ajudes a plans d’innovació i sostenibilitat en l’àmbit de la indústria manufacturera  Acabada Gran empresa, PIME i persones físiques que desenvolupin activitat Estatal Tancat
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació Convocatòria 2021 del Programa Missions Ciència i Innovació del CDTI  Acabada

Agrupacions d'empreses de dues categories:

Missions "Grans Empreses": Agrupació constituïda per entre 3 i 8 empreses, almenys dues d'elles autònomes. L'agrupació ha d'estar liderada per una gran empresa i comptar amb una PIME.
Missions "PIMES": Agrupació constituïda per entre 3 i 6 empreses, almenys dues d'elles autònomes. Totes han de ser PIME, liderades per una Mitjana Empresa.

Estatal Tancat
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació Programa Tecnològic d'Automoció Sostenible (PTAS)  Acabada Agrupacions d'empreses constituïdes per entre 3 i 8 empreses, almenys dues d'elles autònomes. L'agrupació ha d'estar liderada per una empresa gran o mitjana i comptar, al menys, amb una PIME entre els socis. Estatal Tancat
C12. Política Industrial España 2030 Convocatòria d'ajudes a projectes de desenvolupament i innovació en l'àmbit de la Indústria Connectada 4.0 (Activa_Financiación)  Acabada Societats que no formin part de el sector públic.
PIMES que desenvolupin una activitat industrial productiva durant un mínim de 3 anys.
No estar en crisi
Estatal Tancat
C3. Transformació ambiental i digital del sistema agroalimentari i pesquer Convocatòria d'ajudes a projectes de recerca en el sector pesquer i d’aqüicultura Acabada Persones jurídiques que no desenvolupin activitat econòmica Estatal Tancat
C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic Convocatòria extraordinària 2021 del Pla de Sostenibilitat Turística en destins per a entitats locals Acabada Entitats Locals (AAPP) Estatal Tancat
C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic Ajudes per a l'enfortiment de l'activitat comercial en zones turístiques en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Acabada Persones jurídiques que no desenvolupin activitat econòmica Estatal Tancat
C13. Impuls a la PIME Ajudes per al suport de l'activitat comercial en zones rurals en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Acabada PIME Estatal Tancat
C1. Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans Convocatòria de 2021 del Programa d'ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i transformació sostenible de l'transport Acabada Municipis de més de 50.000 habitants i capitals de província (AAPP) Estatal Tancat
C13. Impuls a la PIME Ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Acabada Persones jurídiques que no desenvolupin activitat econòmica Estatal Tancat

(*) Les dates límit assenyalades per a la presentació de sol·licituds tenen caràcter orientatiu, per la qual cosa és recomanable que els usuaris les verifiquin consultant les convocatòries oficials completes, a les quals poden accedir a cadascun dels portals esmentats, o des d'aquesta mateixa pàgina, a través de 'Enllaç a la convocatòria'.

Enllaços que també poden ser-li d'interès

Tenc un projecte!

Envia'ns el teu projecte. Si es tracta d'una iniciativa amb potencial transformador que encaixa amb els eixos estratègics definits pel Govern, cercarem sinergies amb altres projectes i t'ajudarem a augmentar-ne les opcions de rebre finançament.

Presenta el projecte