Previsions: 

Calendari de les convocatòries autonòmiques MRR previstes al primer semestre 2024 (Març 2024)  PDF  Fulla de Càlcul

Calendari de les licitacions autonòmiques MRR previstes al primer semestre 2024 (Març 2024)  PDF  Fulla de Càlcul  

Calendari de les previsions estatals MRR previstes pel primer semestre 2024 (gener-juny 2024)

Bases reguladores estatals publicades recentment per executar el PRTR, de les quals encara no s'han publicat les corresponents convocatòries (actualitzat 14/05/24)  PDF

Convocatòries MRRC17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria corresponent a l'any 2024 del «Programa Tecnològic Espacial»

19/06/2024

Les agrupacions constituïdes per empreses

Estatal

Obert

761184
C13. Impuls a la PIME

Convocatòria d'ajudes per a l'impuls de l'ecosistema emprenedor innovador nacional dins del Programa Impuls de l'Ecosistema Emprenedor Innovador per a actuacions realitzades o a realitzar en 2024, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

17/06/2024

Les entitats que organitzin l'esdeveniment d'emprenedoria innovadora, inscrites en el cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o en el cens equivalent de cada Administració Tributària Foral, amb una antiguitat mínima de dos anys abans de la data de publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat» de l'extracte d'aquesta convocatòria

Estatal

Obert

761123
C11. Modernització de les administracions públiques, que inclou grans línies d'actuació

Convocatòria de subvencions en espècie a favor dels Ajuntaments de Mallorca de població inferior a 20.000 habitants consistent en el lliurament d'equipament informàtic (ordinador portàtil + estació d'acoblament)

30/05/2024

Els Ajuntaments de Mallorca de població inferior a 20.000 habitants consistent en el lliurament d'equipament informàtic (ordinador portàtil + estació d'acoblament) 

Insular

Obert

C23. Noves polítiques pública per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu, fonamentals en tres pilars

Resolució del Servei Públic d'Ocupació Estatal de 26 d'abril de 2023, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament del "Programa Tàndem" de formació en alternança amb l'ocupació

22/05/2024

Els òrgans, organismes i altres entitats del sector públic estatal, definides en l'article 2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, així com les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, que promoguin projectes del Programa Tàndem

Estatal

Obert

757736
C6. Mobilitat sostenible, segura i connectada

Tercera convocatòria de subvencions en concurrència no competitiva de l'Eco-incentiu per a l'impuls del transport marítim de mercaderies basat en el mèrit ambiental i socioeconòmic per al període d'elegibilitat 2024-2025.

02/06/2025

Aquelles persones físiques o jurídiques establertes en un Estat membre de la Unió Europea que hagin realitzat el pagament del noli marítim corresponent a l'activitat subvencionable, ja es tracti del carregador, del transportista o de l'operador de transport.

Estatal

Obert

758950
C19. Pla nacional de capacitats digitals (digital skills)

Convocatòria de subvencions en 2024 per a la concessió de les ajudes del Programa "Xec Capacitació Digital en el Transport"

31/10/2025

Els ajuts estan dirigits a persones físiques que facin accions formatives relacionades amb la capacitació digital en l'àmbit del transport i la mobilitat. Podran accedir-hi ciutadans espanyols, així com els seus familiars o les persones que tinguin autorització per romandre o residir en territori espanyol.

Estatal

Oberta

753035
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria d'ajudes a projectes de recerca en biodiversitat emmarcats en els plans complementaris del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència

13/05/2024

Podran ser beneficiaris els centres públics de recerca de les Illes Balears que siguin
a) Centre públic de recerca: universitats públiques, organismes públics de recerca entitats sanitàries públiques o de titularitat pública de naturalesa institucional amb personificació privada, sense ànim de lucre, i qualsevol centre de recerca dependent de les diferents administracions públiques.
b) Les fundacions, públiques o privades, que incloguin dins les seves finalitats la recerca o el desenvolupament científic o tecnològic.
c) Les entitats sense finalitat lucrativa que incloguin entre els seus objectius la recerca o el desenvolupament científic o tecnològic.
d) Entitats públiques empresarials del sector instrumental que prestin assessorament especialitzat en matèria de recerca.

Autonòmica

Tancada

C13. Impuls a la PIME

Segona convocatòria de la línia d'ajudes 2024 de certificació Internacional del Programa "Mentoring i Suport a la Internacionalització de la Pime" de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Espanya

31/05/2024

Pimes de tot el territori nacional que compleixin amb les condicions establertes en la convocatòria.

Estatal

Oberta

75044
C13. Impuls a la PIME

Segona convocatòria de la línia d'ajudes 2024 de mentoria Internacional del Programa "Mentoria i Suport a la Internacionalització de la pime" de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Espanya.

30/04/2024

Pimes de tot el territori nacional que compleixin amb les condicions establertes en la convocatòria.

Estatal

Tancat

754036
C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic

Convocatòria de subvencions per a la concessió d'ajudes per finançar projectes innovadors a través de la cooperació amb l'objectiu de cercar, implementar i digitalitzar solucions innovadores sostenibles als establiments turístics de les Illes Balears

10/06/2024

1) Pel que fa al Programa I_Investiga, qualssevol persona jurídica, pública o privada, que realitzi activitats en matèria de recerca, desenvolupament o innovació.

2) Pel que fa al Programa II_ Innova:

a) Persones inscrites en el corresponent registre insular ja sigui com a propietari o explotador.

b) Agrupacions, associacions o federacions de les persones esmentades al punt anterior.

Pel que fa a les grans empreses únicament si col·laboren de forma efectiva amb una o vàries PYME en l’activitat objecte de subvenció.

Autonòmic

Obert

C12. Política industrial a Espanya 2030

Convocatòria d'ajudes 2024, per a l'impuls de l'economia circular en el sector tèxtil, de la moda i confecció i del calçat.

10/06/2024

- Les persones jurídiques de dret privat amb personalitat jurídica pròpia.
- Les entitats d'economia social
- Les agrupacions de les anteriors sempre que estiguin participades per, almenys, una PIME, start-up o entitat d'economia social

Estatal

Obert

753040
C13. Impuls a la PIME

Convocatòria de subvencions del "Projecte ICEX Vives

fins a l'esgotament del crèdit pressupostari de la convocatòria

Persones físiques de nacionalitat espanyola o d'algun dels Estats membres de la UE i ser resident a l'Estat Espanyol, de 18-30 anys, estar en possessió d’una titulació universitària de grau i/o de màster, o de formació professional mitjana o superior i que compleixin el requisits de la convocatòria

Estatal

Obert

752762
C20. Pla estratègic d’impuls de la Formació Professional

Ajuts per a alumnes i professors de cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició dels Plans de Reforç en Llengües Estrangeres en els centres educatius sostinguts amb fons pública

19/04/2024

- Els alumnes que estan matriculats a cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició dels Plans de Reforç en Llengües Estrangeres en centres educatius sostinguts amb fons públics

- Els professors que al curs escolar 2023-2024 imparteixen docència a un grup d'un cicle formatiu de grau mitjà associat als Plans de Reforç en Llengües Estrangeres en centres educatius sostinguts amb fons públics 

Autonòmic

Tancat

C19. Pla Nacional de capacitacions digitals (digital skills)

Convocatòria 2024 d'ajudes per a actuacions de formació en competències bàsiques digitals en el marc del PRTR.

13/05/2024

Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes les següents persones jurídiques que estiguin vàlidament constituïdes a Espanya o que tinguin, almenys, un establiment o sucursal a Espanya en el moment de presentació de la sol·licitud:
a) Empreses.
b) Fundacions i Associacions (incloent federacions, confederacions i unions d'aquestes) legalment constituïdes i donades d'alta en l'Oficina Pública o el Registre corresponent.
No podran ser beneficiàries les empreses de naturalesa pública, les entitats de dret públic, les agrupacions de persones físiques o jurídiques, els Col·legis professionals, les societats civils, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que manqui de personalitat jurídica.

Estatal

Tancada

751751
C12. Política industrial a Espanya 2030

Convocatòria d'ajudes per a la transformació digital dels sectors productius estratègics mitjançant la creació de demostradors i casos d'ús d'Espais de Compartició de Dades.

16/05/2024

Entitats amb personalitat jurídica pròpia, en particular empreses, associacions d'empreses i organismes de recerca i difusió de coneixement, per al desenvolupament de projectes de creació de demostradors i casos
d'ús d'espais de dades en els següents sectors estratègics:
– Comerç.
– Agroalimentari.
– Mobilitat sostenible.
– Salut.
– Indústria.
– Economia social i de les cures.
– Mediambiental i biodiversitat.

Estatal

Obert

735073
C14. Plan de modernització i competitivitat del sector turístic

Convocatòria anticipada d'ajudes 2024 per al desplegament de plataformes
tecnològiques i solucions digitals en els destins de la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents.

(Pendent extracte BOE)

Podran acollir-se a les ajudes les entitats locals que ja formin part de la Xarxa DTI o que hagin sol·licitat la seva adhesió en el moment de sol·licitar les ajudes:
a) Els municipis (ajuntaments, diputacions provincials i forals, cabildes i consells insulars), amb independència de la seva grandària i població.
b) Les Comarques o mancomunitats o altres entitats locals de base agrupacional.
c) Les Comunitats Autònomes uniprovincials (direccions generals, conselleries o departaments equivalents), amb competències en matèria de turisme.

Estatal

Pendent extracte BOE

C7. Desplegament i integració d'energies renovables

PITEIB PERSONES FÍSIQUES: convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'autoconsum amb o sense emmagatzematge elèctric amb fonts d'energia renovable, així com a de renovables tèrmiques.

31/12/2024

1. Les persones físiques que tenguin domicili a les Illes Balears que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat en el lloc en el qual dona servei la instal·lació d'autoconsum.
2. Les persones físiques que tenguin domicili a les Illes Balears que realitzin alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat en el lloc on dona servei la instal·lació d'autoconsum i en aquest cas han d'estar donats d'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Autonòmica

Obert

C6. Mobilitat Sostenible, segura i connectada

Convocatòria d'ajudes en concurrència no competitiva de l'eco-incentiu per a l'impuls del transport marítim de mercaderies basat en el mèrit ambiental i socioeconòmic.

30/06/2024

Persones físiques o jurídiques establertes en un Estat membre de la Unió Europea que hagin realitzat el pagament del noli marítim corresponent a l'activitat subvencionable, ja es tracti del carregador, del transportista o de l'operador de transport.

Estatal

Obert

691014
C24. Revalorització de la indústria cultural

Convocatòria d'ajudes públiques a esdeveniments professionals per a la
internacionalització de les indústries culturals i creatives, 2024-2025.

21/03/2024

Podran ser beneficiaris les microempreses, petites i mitjanes empreses, de nacionalitat espanyola, de qualsevol Estat membre de la Unió Europea o dels Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, que tinguin la seva residència fiscal a Espanya i es trobin legalment constituïdes a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Estatal

Tancat

744387
C19. Pla Nacional de capacitacions digitals (digital skills)      

Repte Rural Digital 2023

    

18/04/2024

Les entitats sense ànim de lucre.

 

Les diputacions provincials i forals, els cabildos i consells insulars, i les comunitats autònomes uniprovincials.

 

Les agrupacions sense personalitat jurídica d’entitats sense ànim de lucre.

Estatal

Tancat

743976
C13. Impuls a la pime

Convocatòria de la Línia d'Ajuts 2024 de Certificació Internacional del Programa de “Mentoring i Suport a la Internacionalització” de la Cambra de Comerç d'Espanya, en el marc del PRTR.

31/03/2024

Les pimes i les persones físiques que desenvolupin una activitat econòmica de tot el territori nacional

 

Estatal

Tancat

740128
C12. Política industrial a Espanya 2030

Ajudes a projectes tractors d'entitats pertanyents als sectors de la industria manufacturera a Espanya, amb la finalitat d'impulsar la descarbonització dels seus processos productius (PERTE descarbonització industrial)

17/04/2024

Les societats mercantils estatals i les societats mercantils privades que realitzin alguna activitat industrial. Aquestes entitats anteriors hauran d'haver desenvolupat activitats industrials almenys durant un període de tres anys comptats fins a la data de sol·licitud.

Les agrupacions sense personalitat jurídica pròpia en les quals participi una entitat de l’apartat anterior.

Estatal

Tancat

735612
C10. Estratègia de Transició Justa

Convocatòria 2023 per a la concessió d'ajuts a projectes d'infraestructures ambientals, socials i digitals a municipis de zones afectades per la transició energètica en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

 

22/03/2024

Els ajuntaments dels municipis afectats per la transició energètica que figuren en els Protocols Generals d'actuació per a l'elaboració dels Convenis de Transició Justa (En el cas de les Illes Balears són 13 municipis: Alaró, Alcúdia, Ariany, Búger, Campanet, Consell, Lloseta, Llubí, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Muro, Pollença i Selva).

Les diputacions provincials en l'exercici de les competències.

Les mancomunitats, les comarques, els consorcis locals i agrupacions de municipis.

Estatal

Tancat

C14. Plan de modernització i competitivitat del sector turístic

Convocatòria d'ajudes de l'any 2023 per a projectes de digitalització de «Última Milla» en empreses del sector turístic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

13/03/2024

Empreses del sector turístic.

Associacions sense ànim de lucre, federacions i confederacions del sector turístic.

Empreses l'activitat de les quals els permeti constituir-se en socis tecnològics i amb experiència demostrable en l'àmbit turístic.

 

Estatal

Tancat

735377
C7. Desplegament i integració d'energies renovables

Convocatòria de subvencions per al foment d'instal·lacions d'autoconsum col·lectiu amb o sense emmagatzematge elèctric amb fonts d'energia renovable, d'instal·lacions de renovables tèrmiques i d'actuacions per a la mobilitat zero emissions, situades en polígons industrials de les Illes Balears

15/07/2024

Els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils públiques, les fundacions del sector públic i els consorcis que duguin a terme l'activitat en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Les comunitats d'energies renovables, comunitats ciutadanes d'energia, les comunitats de propietaris, les associacions empresarials, les cooperatives i les entitats sense ànim de lucre.

Les petites, mitjanes i grans empreses sotmeses a dret privat.

Autonòmica

Obert

C7. Desplegament i integració d'energies renovables

Convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'autoconsum, així com actuacions en eficiència energètica en enllumentat interior i/o grups de pressió

15/07/2024

Comunitats de propietaris d'edificis que duguin a terme la seva actuació en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Beneficiaris membres d'una comunitat de propietaris amb activitat econòmica per les quals ofereixin béns i/o serveis en el mercat

Persones físiques que realitzin una activitat econòmica en el lloc on dona servei la instal·lació d'autoconsum

Autonòmic

Obert

C7. Desplegament i integració d'energies renovables

Convocatòria de subvencions per al foment d'instal·lacions d'autoconsum amb o sense emmagatzematge elèctric amb fonts d'energia renovable, així com actuacions en eficiència energètica en enllumenat interior

15/07/2024

Petites i mitjanes empreses sotmeses a dret privat que duguin a terme la seva actuació en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Autonòmic

Obert

736409
C23. Noves polítiques pública per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu, fonamentals en tres pilars

Ordre de 5 de desembre de 2023, del Ministeri de Treball i Economia Social per la qual es convoquen les ajudes per al Pla Integral d'Impuls a l'Economia Social per a la Generació d'un teixit econòmic, inclusiu i sostenible, en el marc del PRTR.

12/02/2024

Entitats representatives de cooperatives, de societats laborals, d'empreses d'inserció i de qualssevol altres entitats de l'Economia Social.

Entitats de l'Economia Social que realitzin actuacions en l'àmbit nacional i agrupacions d'entitats

Estatal

Tancat

738296
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria 2023 de la concessió d'ajudes destinades a Ecosistemes d'Innovació, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i dInnovació 2021-2023

12/03/2024

Agrupació: 4 – 8 entitats:

  • Empreses
  • Organismes públics de recerca
  • Universitats
  • Instituts de recerca sanitària
  • Centres Tecnològics i Centres de suport a la Innovació
  • Associacions i fundacions
  • Administracions Públiques
Estatal

Tancat

736906
C21. Modernització i digitalització del sistema educatiu

Convocatòria de places de cursos tutoritzats en línia per a la formació permanent del professorat en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - finançat per la Unió Europea- Next Generation EU

29/01/2024

Funcionari docent d'ensenyaments regulats

Funcionaris docents adscrits als Programes d'Acció Educativa a l'Exterior del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports.

 

Estatal

Tancat

736193
C25: Espanya hub Audiovisual

Convocatòria d'ajudes públiques per a la promoció del sector del videojoc, del pòdcast i d'altres formes de creació digital 2024 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

30/01/2024

Professionals inscrits al Règim Especial de Treballadors Autònoms.

Microempreses, petites i mitjanes empreses amb ànim de lucre.

 

Estatal

Tancat

C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic

Convocatòria de subvenció per a la compra dels mecanismes d'elevació de llits, que es poden accionar bé mecànicament, o bé elèctricament, per a la modernització i la innovació en la higiene i en la neteja dels establiments d'allotjament turístic (2024)

30/06/2024

Les persones físiques o jurídiques, ja siguin explotadors o propietaris, dels següents establiments turístics hotels, hotels de ciutat, hotels apartaments, allotjaments de turisme interior, hotels de benestar, apartaments turístics, hotels rurals, agroturismes, hostatgeries, hostals, hostals-residència, pensions, posades, cases d’hostes, campaments de turisme i càmpings.

Autonòmic

Obert

C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic

Convocatòria de subvencions per finançar actuacions per a la millora de la competitivitat i la capacitat d’adaptació del territori de les Illes Balears en l’àmbit turístic

29/01/2024

Entitats locals de les Illes Balears (art. 1 i 2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre) i les que incloses dins les zones excessos, zones saturades i madures que són: Calvià, Llucmajor, Manacor, Palma, Sant Antoni de Portmany, Sant Llorenç des Cardassar i Son Servera.

Autonòmic

Tancat

C2. Pla de rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana

Ampliació Termini! 
Programa 3 d’Ajuda per a les Actuacions de Rehabilitació en l’Àmbit de l’Edifici i del Programa 4 d’Ajuda per a les Actuacions de Millora de l’Eficiència Energètica en Habitatges

 

31/12/2024

-Els propietaris o usufructuaris d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en fila i d'edificis existents de tipologia residencial d'habitatge col·lectiu, així com dels seus habitatges.

- Les administracions públiques i els organismes i altres entitats de dret públic.

- Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris .

- Els propietaris que, de forma agrupada, siguin propietaris d'edificis que reuneixin els requisits de propietat horitzontal.

- Les societats cooperatives .

- Les empreses arrendatàries o concessionàries dels edificis.

Autonòmica

Obert

C2. Pla de rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana

Ampliació Termini
Programa 5 (PRTR). Ajudes elaboració llibre de l'edifici i redacció de projectes de rehabilitació

31/12/2024

- Els propietaris o usufructuaris d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera, i d'edificis existents de tipologia residencial d'habitatge col·lectiu;

- Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris;

- Propietaris que, de forma agrupada, siguin propietaris d'edificis;

- Les societats cooperatives compostes de forma agrupada per propietaris d'habitatges o edificis.

Autonòmica

Obert

C25. Espanya Hub Audiovisual

Ajuts a la distribució internacional de pel·lícules cinematogràfiques espanyoles corresponent a l'any 2023.

23/01/2024

Agències de vendes internacionals independents, de conformitat amb el que disposa l'apartat primer de la resolució, que compleixin els requisits establerts a l'apartat quart d'aquesta.

Estatal

Tancat

732670
C26. Foment del sector de l’esport

Ajuts per finançar el desenvolupament de projectes de sistemes audiovisuals digitals per a l'enregistrament, la captació, el mesurament i l'anàlisi de les dades dels processos d'entrenament i competició (2023)

10/01/2024

Totes les federacions esportives espanyoles (FFDDEE) i/o agrupacions de FFDDEE que compleixin els requisits indicats a la convocatòria i presentin projectes enquadrats en alguna de les finalitats previstes en ella.

Estatal

Tancat

733077
C26. Foment del sector de l’esport

Ajuts de tramitació a la bestreta 2023 a Federacions Esportives Espanyoles per finançar el desenvolupament de solucions innovadores que millorin el rendiment, la salut i la seguretat dels esportistes, la sostenibilitat mediambiental i, en general, contribueixi al desenvolupament de la pràctica esportiva

31/01/2024

Totes les federacions esportives espanyoles (FFDDEE) i/o agrupacions de FFDDEE que compleixin els requisits indicats a la convocatòria i presentin projectes enquadrats en alguna de les finalitats previstes en ella.

 Estatal

Tancat

730076
C19. Pla Nacional de capacitacions digitals (digital skills)

Repte Rural Digital 2023

09/02/2024

Les entitats sense ànim de lucre.

Les diputacions provincials i forals, els cabildos i consells insulars, i les comunitats autònomes uniprovincials.

Les agrupacions sense personalitat jurídica d’entitats sense ànim de lucre.

Estatal

Tancat

C26. Foment del sector de l’esport

Ajudes 2023 de tramitació anticipada a Federacions Esportives Espanyoles per finançar el desenvolupament de solucions innovadores en matèria d'intel·ligència artificial i ciència de dades

31/01/2024

Les federacions esportives espanyoles (FFDDEE) i/o agrupacions de FFDDEE que compleixin els requisits indicats en la convocatòria

Estatal

Tancat

730063
C20. Pla estratègic d'impuls a la Formació Professional

Convocatòria del programa Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en els Cicles Formatius de Grau Mitjà als centres concertats que imparteixen alguns ensenyaments d'FP de les Illes Balears de les famílies d’ADG, COM i IFC que s’inicien el curs 23-24 i acaben el curs 24-25

03/12/2023

Tots els centres concertats de la comunitat autònoma de les Illes Balears que imparteixen Formació Professional de Grau Mitjà al curs 2023-2024 amb grups presencials dels cicles de Tècnic en gestió administrativa (ADG21), Tècnic en activitats comercials (COM21), i Tècnic en sistemes microinformàtics i xarxes (IFC21).

Autonòmic

Tancat

C23 Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmico, resilient i inclusiu

Convocatòria per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament de formació mitjançant microcrèdits, dins de la Inversió “Adquisició de noves competències per a la transformació digital, verda i productiva", en el marc del PRTR

Persones sol·licitants 30/09/2024
 

Entitats formadores 21/12/2023

Treballadors Autònoms i les persones sòcies treballadores d'entitats de l'Economia Social, i persones desocupades que realitzin formació.

Les entitats formadores, constituïdes amb anterioritat a 1 de gener de 2023, que justifiquin la disponibilitat d'instal·lacions i recursos que destinaran a la formació i el compliment dels requisits corresponents.

Les agrupacions previstes en més d'una comunitat autònoma o ciutat amb Estatut d'Autonomia.

Estatal

Oberta

727965
C11. Modernització de les Administracions Públiques

Convocatòria de subvencions per a la modernització del padró municipal a través de les entitats locals

01/04/2024

Les diputacions provincials de règim comú i de règim foral, els cabildos, els consells insulars, així com les comunitats autònomes uniprovincials, i són els destinataris de les actuacions que realitzin els municipis amb població inferior a 20.000 habitants del seu àmbit territorial (d'acord amb les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal referides a l'1 de gener de 2020) i Les Ciutats de Ceuta i Melilla. Estatal

Tancat

727575
C13. Impuls a la PIME

Resolució per la qual es convoca la concessió d'ajudes dirigides a millorar els nivells de ciberseguretat de les pimes a través de la iniciativa "Activa Ciberseguretat" d'acord amb allò previst a les bases reguladores de la concessió d'ajudes publicades mitjançant l'Ordre ICT/819 /2022, del 12 d'agost.

Fins exhauriment del crèdit

Les empreses que tinguin la condició de PIME, que tinguin personalitat jurídica pròpia a Espanya i estiguin legalment constituïdes i degudament inscrites al registre corresponent Estatal

Obert

724974
  C5. Preservació de l'espai litoral i els recursos hídrics

Primera convocatòria de subvencions (2023) en concurrència competitiva de projectes per a la digitalització de comunitats d'usuaris d'aigua per a regadiu en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PERTE Digitalització del Cicle de l'Aigua)

22/12/2023

Les comunitats d'usuaris d'aigua per a regadiu, independentment de l'origen del recurs.
Les comunitats generals dusuaris daigua per a regadiu.
Les juntes centrals dusuaris daigua per a regadiu.
Agrupacions de sol·licitants
Estatal

Tancat

C13. Impuls a la PIME

Ajudes per a impulsar la innovació oberta a través de la iniciativa "Activa Startups" amb domicili fiscal a les Illes Balears

Tancada 24/11/2023

Empreses de qualsevol sector, excepte grup A i grup F, amb domicili fiscal a les Illes Balears, que tinguin la condició de PIME i que vagin a desenvolupar un projecte d'innovació oberta amb l'assessorament i suport d'una startup i que compleixin amb el que s'estableix en l'article 10 de les bases reguladores de la concessió d'ajudes dirigides a impulsar la innovació a través de la iniciativa «Activa Startups». Estatal

Tancat

722788
C13. Impuls a la PIME

Ajudes pel Programa "Mentoring i Suport a la Internacionalització de la pime" de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Espanya

31/12/2023

Les Pimes, inscrites al Cens de l’IAE, exceptuant aquelles empreses que operin en els sectors de la pesca, l’aqüicultura, el carbó i la producció primària dels productes agrícoles. A més, cal que es tracti d’una empresa exportadora i que tingui una facturació superior a 10 milions d’euros durant l’últim exercici comptable tancat. En cas que l’empresa hagi participat als programes ICEX Next o XPANDE, el nivell mínim de facturació serà d’1 milió d’euros. Estatal

Tancat

721240
C15. Connectivitat Digital, impuls de la ciberseguretat i desplegament del 5G

Convocatòria d'ajudes per a la provisió del conjunt d'equipament actiu i infraestructura auxiliar necessària per a la provisió de serveis comunicacions mòbils amb tecnologia 5G en zones on no existeix cobertura mòbil 4G amb servei mínim de 50 Mbps (Convocatòria ÚNICO 5G Xarxes Actives)

Tancada 31/10/2023

Persones jurídiques que ostentin la condició d'operador degudament habilitat i que disposin de drets d'ús de freqüències en alguna de les bandes harmonitzades a la Unió Europea per als sistemes terrenals capaços de prestar serveis de comunicacions electròniques de banda ampla sense fil, identificades com a prioritàries per al llançament i prestació de serveis 5G a Europa.
Agrupacions d'empreses en les quals almenys una de les empreses ostenti aquesta condició d'operador i disposi de freqüències en les bandes indicades, i amb un representant o apoderat únic de l'agrupació amb poders bastants per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació.
Estatal

Tancat

720469
C20. Pla estratègic d'impuls a la Formació Professional

Convocatòria 2023-2 d'ajudes a entitats locals territorials i entitats públiques dependents de les entitats locals territorials per a la creació d'aules de formació oberta, flexible i a distància mitjançant tecnologies de la informació i la comunicació a través d'Aula Mentor

Tancada 25/10/2023

Entitats locals a les quals es refereix l'art. 3 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, així com les entitats locals d'àmbit territorial inferior al municipal instituïdes o reconegudes per les comunitats autònomes i les entitats públiques dependents de les entitats locals territorials. Estatal

Tancat

718305
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria d'ajudes a projectes de prova concepte 2023

Tancada 17/10/2023

Podran ser entitats beneficiàries d'aquestes ajudes els organismes de recerca i de difusió de coneixements contemplats a l'article 5 de les bases reguladores i sempre que hagin obtingut una ajuda per a la realització d'un projecte de recerca i compleixin amb una sèrie de requisits que s'especifiquen a l'extracte de la convocatòria. Estatal

Tancat

716767
C25. Espanya hub audiovisual d'Europa (Spain AVS Hub)

Convocatòria d'ajudes públiques per a la internacionalització dels videojocs i la creació digital corresponent als anys 2023 i 2024

Tancada 16/10/2023 Persones jurídiques sense ànim de lucre de nacionalitat espanyola, de qualsevol Estat membre de la Unió Europea o dels Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, que tinguin la seva residència fiscal a Espanya Estatal Tancat 717703
C20. Pla estratègic d'impuls a la Formació Professional

Convocatòria d'ajudes destinades a la implantació i desenvolupament de la Xarxa Estatal de
Centres d'Excel·lència de la Formació Professional per a l'any 2023

Tancada 26/09/2023

Administracions públiques competents en matèria de Formació Professional Estatal Tancat 715064
C20. Pla estratègic d'impuls a la Formació Professional

Convocatòria d'ajudes destinades a la realització de projectes d'innovació i recerca aplicades i transferència del coneixement en la Formació Professional l'any 2023

Tancada 29/09/2023

PIME, gran empresa, persona física que desenvolupa activitat econòmica, persona jurídica que no desenvolupa activitat econòmica Estatal Tancat 714486
C21.Modernització i digitalització del sistema educatiu

Segona convocatòria per a la realització de cursos tutoritzats en línia per a la formació permanent del professorat sobre el nou currículum

Tancada 20/09/2023

a. Ser funcionari docent d'ensenyaments regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació en servei actiu o en excedència per cura de familiars, per violència de gènere o per violència terrorista.
b. Ser funcionari docent en serveis especials.
c. Estar impartint ensenyaments regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació en un centre sostingut amb fons públics o trobar-se en alguna situació que pugui ser assimilada a les descrites en els apartats a i b.
d. Funcionaris docents adscrits als Programes d'Acció Educativa en l'Exterior del Ministeri d'Educació i Formació Professional.
Estatal Tancat 712979
C15. Connectivitat Digital, impuls de la ciberseguretat i desplegament del 5G

Convocatòria d'ajudes per a la realització de projectes del Programa d'Universalització d'Infraestructures Digitals per a la Cohesió - Banda Ampla (Convocatòria ÚNICO Banda Ampla 2023)

Tancada 15/09/2023

Persones físiques o jurídiques nacionals d'un Estat membre de la Unió Europea o d'un país que pertanyi a l'Espai Econòmic Europeu. Persones físiques o jurídiques d'altres nacionalitats, quan així estigui previst en els acords internacionals que vinculen al Regne d'Espanya Estatal Tancat 711007
C5. Preservació de     l'espai litoral i els recursos hídrics

Convocatòria d'ajudes per concurrència competitiva per a l'elaboració de projectes de millora de l'eficiència del cicle
urbà de l'aigua (PERTE digitalització del cicle de l'aigua)

22/12/2023

Persones jurídiques o unions temporals d'empreses que siguin operadors, titulars o tinguin les competències dels serveis de proveïment, sanejament o depuració d'aigües residuals urbanes i agrupacions de sol·licitants Estatal Tancat
C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic

Convocatòria d'ajudes per al programa "EXPERIÈNCIES TURISME ESPANYA" 2023

Tancada 20/09/2023

Associacions o Federacions, fundacions, agrupacions d'interès econòmic, empreses o pimes, entitats religioses, entitats públiques que actuïn com a ens de cooperació turística municipal, Estatal Tancat 710164
C13. Impuls a la PIME

Ajudes dirigides a impulsar el creixement de les pimes a través de la iniciativa «Activa Creixement»

Tancada

(Crèdit exhaurit)

Empreses que tinguin la consideració de pime Estatal Tancat 710868
C26. Pla de foment del sector de l'esport

Convocatòria d'ajudes per a la preparació de l'alta competició a Federacions espanyoles d'Esports per a persones amb discapacitat i Federacions Esportives Espanyoles que tenen integrada l'especialitat de l'esport amb discapacitat

Tancada 21/8/2023

Federacions esportives espanyoles que desenvolupin activitat d'alta competició i federacions espanyoles d'esports per a persones amb discapacitat Estatal Tancat 710290
C13. Impuls a la PIME Convocatòria per a la concessió d'ajudes a través del Programa de Capacitats Emprenedores per a l'acceleració de Startups "Programa d'Acceleració de Startups"

Fins exhauriment del crèdit

(Inici 5/09/23)

Empreses emergents amb la consideració d'startup Estatal Obert 710003
C12. Política industrial a Espanya 2030

Convocatòria d'ajudes a projectes per a l'impuls a la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat dins del PERTE VEC

Tancada 15/9/2023

Societats mercantils amb personalitat jurídica constituïdes a Espanya que desenvolupin activitat industrial i que no formin part del sector públic.

Estatal Tancat 709644
C09. Full de ruta de l'hidrogen renovable i la seva integració sectorial

Segona convocatòria "programa incentius 4: reptes de recerca bàsica -fonamental, pilots innovadors i formació en tecnologies habilitadores clau" de programes d'incentius a la cadena de valor innovadora i de coneixement de l'hidrogen renovable

Tancada 7/11/23

Empreses, associacions empresarials, consorcis, agrupacions empresarials, qualssevol organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents de les Administracions Públiques, entitats de dret privat vinculades o dependents de les Administracions Públiques, universitats públiques i els seus centres adscrits amb personalitat jurídica pròpia, centres tecnològics d'àmbit estatal

Estatal Tancat 709537
C08. Infraestructures elèctriques, promoció de xarxes intel·ligents i desplegament de la flexibilitat i emmagatzematge

Convocatòria d'ajudes per a projectes innovadors d'emmagatzematge mitjançant bombament reversible

Tancada 03/11/23

Empreses, universitats, centres d'investigació o tecnològics i agrupacions de persones jurídiques

Estatal Tancat 709527
C08. Infraestructures elèctriques, promoció de xarxes intel·ligents i desplegament de la flexibilitat i emmagatzematge

Convocatòria d'ajudes per a projectes innovadors d'emmagatzematge elèctric independent i emmagatzematge tèrmic

Tancada 31/10/23

Empreses, universitats, centres d'investigació o tecnològics i agrupacions de persones jurídiques

Estatal Tancat 709524
C13. Impuls a la PIME

Convocatòria d'ajudes per digitalitzar comunitats de béns, societats civils amb objecte mercantil, societats civils professionals i explotacions agràries de titularitat compartida del segment I, II, III.

31/12/2024 o fins exhauriment del crèdit

Comunitats de béns, societats civils amb objecte mercantil, societats civils professionals i
explotacions agràries de titularitat compartida, el domicili fiscal de la qual estigui situat en territori espanyol, compreses en els Segments que estableix l'article 7.2 de les Bases Reguladores: a) Segment I: Petites empreses entre 10 i menys de 50 empleats. b) Segment II: Petites empreses o Microempreses entre 3 i menys de 10 empleats. c) Segment III: Petites empreses o Microempreses entre 0 i menys de 3 empleats.

Estatal Obert 709378
C01. Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada a entorns urbans i metropolitans

Convocatòria del programa d'incentius a projectes d'electrificació de flotes de vehicles lleugers (PROGRAMA MOVES FLOTAS)

Tancada 18/10/2023

Empreses, organismes públics i entitats de dret públics vinculats o dependents de les Administracions Públiques, entitats de dret privat vinculades o dependents de les Administracions Públiques i universitats públiques.

Estatal Tancat 709246
C15. Connectivitat Digital, impuls de la
ciberseguretat i desplegament del 5G

Convocatòria d'ajudes de creació de càtedres universitat-empresa (Cátedras Chip)

Tancada 12/09/2023

Universitats públiques i privades

Estatal Tancat 709144
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria per a l'any 2023 del procediment d'acreditació i concessió d'ajudes destinades a Centres Tecnològics d'Excel·lència “Cervera”

Tancada 21/09/2023

Empreses, organismes públics d'investigació, universitats, instituts d'investigació sanitària, centres tecnològics d'àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal, associacions i fundacions, administracions públiques.

Estatal Tancat 708172
C15. Connectivitat Digital, impuls de la
ciberseguretat i desplegament del 5G

Segona convocatòria d'ajudes per al finançament de projectes del Programa UNICO SECTORIAL 2023

Acabada

Organismes d'investigació i difusió de coneixement i empreses que han d'estar constituïdes jurídicament abans del 31 de desembre de 2019, excepte si procedeixen d'altres existents per canvi de denominació, fusió i escissió de societats.

Estatal Tancat 708078
C24. Revalorització de la indústria cultural

Convocatòria d'ajudes per a la modernització de les petites i mitjanes empreses del sector del llibre.

Acabada

Persones jurídiques i físiques (autònoms), amb residència fiscal permanent a Espanya, i que compleixin amb els requisits indicats en la convocatòria.

Estatal

Tancat

707832
C.13 Impuls a la pime

Convocatòria d'ajudes dirigides a impulsar la transformació digital a través de la iniciativa "Activa Indústria 4.0".

Fins exhauriment del crèdit

Pimes (activitat d'indústria manufacturera). Vegeu article 4 de la  convocatòria i article 7 de l'ordre de bases.

Estatal

Obert

707790
C16. Estratègia Nacional d'Intel·ligència Artificial

Convocatòria d'ajudes per al finançament de plans de recerca en cooperació en l'àrea de la intel·ligència artificial desenvolupats per grups de recerca interdisciplinàries.

Tancada 15/09/23

Universitats i centres de recerca, tant públics com privats, als quals estiguin adscrits els investigadors de l'agrupació de recerca interdisciplinària que desenvolupi el pla de recerca en cooperació.

Estatal

Tancat

C26. Foment del sector de l'esport

Ajudes a les Federacions Esportives Espanyoles per a la realització d'inversions en tecnologia i mitjans audiovisuals que desenvolupin la digitalització de l'entrenament esportiu i de la identificació de talents esportius

Tancada 26/07/23 Federacions esportives espanyoles (FFDDEE) que cumpleixin amb els requisits indicats Estatal Tancat 706505
C26. Foment del sector de l'esport

Ajudes a les Federacions Esportives Espanyoles per a realitzar inversions de digitalització i modernització dels procediments de gestió econòmics-administratius

Tancada 26/7/23

Federacions esportives espanyoles (FFDDEE) que cumpleixin amb els requisits indicats

Estatal

Tancat

706617
C24. Revalorització de la indústria cultural

Convocatòria de subvencions per donar suport a l'acceleració de les indústries culturals i creatives de les Illes Balears.

Tancada 30/07/23

Professionals inscrits en el règim especial de treballadors autònoms, pimes i microempreses. Pertànyer al sector de les ICC i desenvolupar activitat econòmica vinculada: creació, producció, distribució, exhibició o comercialització.

Autonòmic

Tancat

C19. Pla Nacional de Competències Digitals (digital skills)

Convocatòria 2023 per a la concessió d'ajudes per al Programa "Generació Digital: Agents del Canvi".

Tancada

11/09/23

Entitats de formació, vàlidament constituïdes tres anys abans de la data de publicació en el BOE de l'extracte de la convocatòria, amb personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal o social a Espanya. Les entitats sol·licitants hauran de tenir almenys un establiment o sucursal a Espanya en el moment de presentació de la sol·licitud, i mínim dos anys d'experiència en formació a joves en l'àmbit de la transformació digital.

Estatal

Tancat

707420
C19. Pla Nacional de Competències Digitals (digital skills)

Convocatòria 2023 per a la concessió de subvencions per al Programa "Generació Digital Pimes: persones d'equips directius i qualificació de persones ocupades a Pimes".

Tancada 11/09/23

Entitats de formació, vàlidament constituïdes des de, almenys, tres anys abans de la data de publicació en el BOE de l'extracte de la convocatòria, amb personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal o social a Espanya. Les entitats sol·licitants hauran de tenir almenys un establiment o sucursal a Espanya en el moment de presentació de la sol·licitud i de dos anys, almenys d'experiència en formació a persones directives en l'àmbit de la transformació digital.

Estatal

Tancat

707413
C26. Pla de foment del sector de l'esport

Ajudes per a les entitats públiques titulars d'infraestructures per a la millora d'instal·lacions i espais esportius que fomentin el turisme esportiu sostenible. 

Tancada 11/08/23

Les administracions públiques territorials i els organismes públics i entitats de dret públic que en depenguin, que siguin titulars d'instal·lacions i/o espais esportius en els que es puguin desenvolupar activitats de turisme esportiu sostenible.

Estatal

Tancat

707542
C12. Política Industrial Espanya 2030

Ajudes a projectes de producció de bateries del vehicle elèctric corresponent a l'any 2023.

Tancada 15/09/23

Les societats mercantils amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a Espanya i degudament inscrites en el registre corresponent, amb independència de la seva grandària, que desenvolupin una activitat industrial en algun dels sectors recollits per a cada secció i que no formin part del sector públic.

Estatal

Tancat

707168
C7. Desplegament i integració d'energies renovable

Primera convocatòria de Programes d'Incentius per a projectes de producció d'electricitat i calor a partir d'energies renovables en substitució de producció a partir de combustibles fòssils.

Tancada 15/09/23

Persones jurídiques, públiques o privades, agrupacions de persones jurídiques, tant públiques com privades, sense personalitat jurídica pròpia, que puguin dur a terme els projectes o activitats que motiven la concessió d'aquesta ajuda i que compleixin amb els requisits indicats.

Estatal

Tancat

706972
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria 2023 d'ajudes per a incentivar la consolidació investigadora (Agència Estatal de Recerca)

Tancada 26/07/23

Organismes públics de recerca.
Universitats públiques i els seus instituts universitaris, les universitats privades.
Entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre.
Instituts de recerca sanitària acreditats.
Centres Tecnològics d'àmbit estatal i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal.
Centres de R+D+i, públics i privats sense ànim de lucre.

Estatal

Tancat

703678
C25. Espanya hub audiovisual d'Europa (Spain AVS Hub)

Ajudes generals per a la producció de llargmetratges sobre projecte

Tancada

1er procediment  21/07/23

2on procediment 18/09/23

Empreses productores independents, incloses les agrupacions d’interès econòmic i empreses productores no independents, incloses les agrupacions d’interès econòmic

Estatal

Tancat

706023
C26. Pla de foment del sector de l'esport

Convocatòria d’ajuts per a les entitats locals de les Illes Balears per a la creació d’Unitats Actives d’Exercici Físic als municipis de les Illes Balears

Tancada 28/09/23

Entitats locals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com entitats que en depenen o hi estan vinculades.

Autonòmic

Tancat

704389
C24. Revalorització de la indústria cultural

Convocatòria de subvencions per ampliar i diversificar l'oferta cultural en àrees no urbanes de Mallorca

Acabada

a) Entitats públiques, incloent les agrupacions de les entitats locals, les entitats dependents de les entitats locals, autonòmiques o estatals.

b) Fundacions, associacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre.

c) Empreses privades i altres entitats amb finalitat de lucre, així com els professionals inscrits en el Règim de treballadors autònoms.

Insular

Tancat

704881
C24. Revalorització de la indústria cultural

Ajudes públiques per a modernització de les estructures de gestió artística en l'àmbit de les arts escèniques i de la música 2022

Acabada

Entitats beneficiàries vinculades a l'àmbit de les arts escèniques i de la música les
incloses en l'article 5 de les bases reguladores

Estatal

Tancat

703485
C20. Pla Estratègic d'Impuls de la Formació Professional

Línia d'ajudes 2023 per a la formació de qualificació i requalificació de la població activa, vinculada prioritàriament a qualificacions professionals en sectors estratègics i millora de les capacitats per a la transició ecològica, destinada a empreses, associacions empresarials i entitats sense ànim de lucre

Acabada

Empreses que presentin projectes de formació; agrupacions d'empreses, associacions, consorcis, organismes i entitats sectorials que representin o agrupin empreses que presentin projectes de formació i entitats sense ànim de lucre que presentin projectes de formació.

Estatal

Tancat

C.13 Impuls a la pime

Enfortiment dels sistemes de comunicació i serveis telemàtics a les Cambres Oficials de Comerç Espanyoles a l'estranger i Federacions de Cambres per a l'any 2023

Acabada

Cambres i les Federacions que hagin estat reconegudes oficialment a través del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

Estatal

Tancat

703094
C.13 Impuls a la pime

Convocatòria de la línia d’ajuts de certificació internacional del programa de «Mentoring i suport a la internacionalització» de la Cambra de Comerç d’Espanya

Termini ampliat fins al 30/11/23 a les 14:00h

Pimes amb una facturació major d’un milió d’euros en el darrer exercici comptable i que disposin d’un producte, servei o marca pròpia

Estatal

Tancat

701616
C8. Infraestructures elèctriques, promoció de xarxes intel·ligents i desplegament de la flexibilitat i emmagatzematge

Primera convocatòria d'ajudes per a projectes de nous models de negoci en la transició energètica PERTE ERHA

Tancada 01/08/23

Empreses, Administracions Públiques, Organismes públics d'investigació, altres centres públics d'I+D, entitats públiques i privades sense ànim de lucre que realitzin i/o gestionin activitats d'I+D, centres tecnològics d'àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica, altres centres privats d'I+D+I, altres organitzacions que donin suport a la transferència tecnològica i comunitats energètiques

Estatal

Tancat

701366
C7. Desplegament i integració d'energies renovable

Primera Convocatòria per a la concessió d'ajudes a estudis de viabilitat de projectes, de caràcter innovador, per a l'aprofitament d'energia geotèrmica profunda

Tancada

07/09/23

Les entitats amb personalitat jurídica pròpia, pública o privada.
Consorcis o agrupacions empresarials de persones jurídiques, públiques o privades, amb o sense personalitat jurídica pròpia que hauran d'adoptar qualsevol de les formes previstes en Dret.

Estatal

Tancat

701567
C9. Full de ruta de l'hidrogen renovable i la seva integració sectoria

Convocatòria del programa d'incentius a projectes pioners i singulars d'hidrogen renovable (Programa H2 PIONERS)

Tancada 31/07/23

Empreses amb personalitat jurídica, incloses associacions empresarials, consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb o sense personalitat jurídica pròpia i sector públic institucional de qualsevol administració pública

Estatal

Tancat

698753
C7. Desplegament i integració d'energies renovable

Convocatòria d'ajudes per a instal·lacions de generació elèctrica a partir de fonts renovables a les Illes Balears

Tancada 28/07/23

Administracions públiques, comunitats energètiques, empreses de serveis energètics que realitzen la gestió integral de les instal·lacions d'energia o introdueixen millores d'eficiència energètica de les Illes Balears

Autonòmic

Tancat

698820
C12. Política Industrial Espanya 2030

Convocatòria 2023 projectes estratègics per a la transició industrial del sector farmacèutic i del sector de productes sanitaris sota el PERTE per a la salut d'avantguarda

Acabada

Societats amb personalitat jurídica pròpia que desenvolupin una activitat industrial i que no formin part del sector públic

Estatal

Tancat

697379
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria 2023 del "Programa Missions de Ciència i Innovació" vinculades al PERTE de microelectrònica i semiconductors dins del Pla Estatal d'I+D+I

Acabada

Empreses, organismes públics d'investigació, universitats públiques i els seus instituts universitaris, instituts d'investigació sanitària i centres tecnològics d'àmbit estatal i centres de suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal.

Estatal

Tancat

698510
C.13 Impuls a la pime

Ajuts per al programa de modernització del comerç Fons Tecnològic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGeneration UE) per a l'exercici 2023

Acabada

a) Empreses del sector del comerç, ja siguin persones físiques o jurídiques, que tenguin la consideració de pime i que realitzin la seva activitat comercial en un establiment físic permanent amb seu social a les Illes Balears.
b) Associacions sense ànim de lucre del sector comercial, així com les entitats associatives que integrin diverses associacions de comerciants o les federacions i confederacions legalment constituïdes i amb seu social a les Illes Balears.

Autonòmic

Tancat

C7. Desplegament i integració d'energies renovable

Convocatòria pública de subvencions per al foment d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en instal·lacions existents d’enllumenat públic exterior promogudes per les administracions públiques

Tancada 29/09/23

a) Els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils públiques, les fundacions del sector públic i els consorcis que duguin a terme l'activitat en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
b) Els consells insulars, els ajuntaments i les entitats locals menors de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
c) Les universitats, els centres de recerca i els centres tecnològics amb seu en el territori de les Illes Balears.

Autonòmic

Tancat

C12. Política Industrial Espanya 2030

Convocatòria de concessió d'ajut a plans d'innovació i sostenibilitat a l'àmbit de la indústria manufacturera

Acabada

Societats amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a Espanya, que desenvolupin una activitat industrial, i que no formin part del sector públic, i que compleixin totes les condicions establertes a l'article 4 de l'Ordre ICT/713/2021 de 29 de juny

Estatal

Tancat

696111
C12. Política Industrial Espanya 2030

Convocatòria de concessió d'ajut a projectes d'R+D+i a l'àmbit de la Indústria Connectada 4.0. (ACTIVA_Finançament)

Acabada

Societats amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a Espanya, que desenvolupin una activitat industrial, i que no formin part del sector públic, i que compleixin totes les condicions establertes a l'article 4 de l'Ordre ICT/713/2021 de 29 de juny

Estatal

Tancat

695878
C4. Conservació i restauració d'ecosistemes i biodiversitat

Convocatòria de subvencions per a l’any 2023 per a actuacions en l’àrea d’influència socioeconòmica del Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera

Acabada

Ajuntaments de Palma i ses salines, els únics situats en l'àrea d'influència socioeconòmica del Parc Nacional de Cabrera així com persones jurídiques i físiques dels dos municipis

Autonòmic 

Tancat

C19. Pla Nacional de Competències Digitals (digital skills)

Convocatò 2023, per a la creació d'una xarxa estatal de Centres de Capacitació Digital en entitats locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea, Next Generation EU

Acabada

– Els municipis, consells insulars, províncies.
– Les Comarques o altres entitats que agrupin diversos Municipis, instituïdes per les Comunitats Autònomes.
– Les Mancomunitats de Municipis.
- Les entitats públiques dependents de les entitats locals territorials i organismes autònoms, encarregades dels serveis educatius i programes d'educació no formal d'educació d'adults, formació professional i/o formació per a l'ocupació o serveis anàlegs

Estatal

Tancat

658248
C6. Mobilitat Sostenible, segura i connectada

Convocatòria d’ajudes per a la modernització d’empreses privades de transport de viatgers prestadores de serveis de transport per carretera i d’empreses privades que intervenen en el transport de mercaderies per carretera.

30/06/24

Persones jurídiques considerades pimes i persones físiques que tinguin residència fiscal a les Illes Balears i que compleixin les condicions establertes a la convocatòria

Autonòmic

Obert

C13. Impuls a la pime

Ajuda per a associacions o federacions d'exportadors espanyoles. Ordre d'ajuda per a l'obertura de mercats exteriors: línia exportadors

Tancada 31/10/23

a) Les Associacions i Federacions d'exportadors reconegudes com a
entitats col·laboradores de la Secretaria d'Estat de Comerç d'acord amb
l'Ordre ITC/3690/2005, de 22 de novembre, per la qual es regula el règim de
col·laboració entre l'Administració General de l'Estat i les Associacions i
Federacions d'Exportadors.
b) Els Consells Reguladors i Entitats de Gestió d'Indicacions
Geogràfiques Protegides i Denominacions d'Origen Protegides (d'ara endavant,
indicacions geogràfiques.)

Estatal

Tancat

690602
C4. Conservació i restauració d'ecosistemes i biodiversitat

Convocatòria de subvencions per a suport a projectes
transformadors per a la promoció de la bioeconomía lligada a l'àmbit
forestal i la contribució a la transició ecològica

Acabada

Entitats i organitzacions sense ànim de lucre, organismes públics de recerca de l'Administració General de l'Estat i de les CCAA, universitats públiques, col·legis professionals, administracions públiques, societats de capital, cooperatives i societats de persones, altres persones jurídiques, públiques o privades, agrupacions persones jurídiques, públiques o privades que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes objecte de la subvenció.

Estatal

Tancat

690409
C4. Conservació i restauració d'ecosistemes i biodiversitat

Convocatòria de subvencions per a actuacions d’adaptació de línies elèctriques d’alta tensió previstes en el Reial decret 1432/2008

Acabada

Persones físiques o les juridicoprivades que siguin titulars d'esteses elèctriques d'alta tensió, i en especial aquelles incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en línies elèctriques d'alta tensió

Autonòmic

Tancat

C7. Desplegament i integració d'energies renovable

Convocatòria pública d’ajuts per a la transició energètica en inversions en projectes innovadors, tractors o estratègics dins les actuacions previstes en el Pla d’Inversions per a la Transició Energètica dels Illes Balears  PITEIB INNOVADORS

Acabada

a) Els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils públiques, les fundacions del sector públic i els consorcis dins l'àmbit territorial de la CAIB, sempre que no realitzin activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

b) Els consells insulars, els ajuntaments i les entitats locals menors de la comunitat autònoma de les Illes Balear

c) Les universitats, els centres de recerca i els centres tecnològics amb seu al territori de les Illes Balears.

Autonòmic

Tancat

C20. Pla Estratègic d'Impuls de la Formació Professional

Convocatòria del procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-Next Generation EU

Tancada 24/07/23

Persones amb experiència laboral o bé amb coneixements no formals de formació relacionats amb les unitats de competència de les qualificacions professionals objecte d'aquesta convocatòria

Estatal

Tancat

C12. Política Industrial Espanya 2030

Convocatòria de subvencions per al suport a la implementació de la normativa de residus a les Illes Balears

Acabada

Els consells insulars, els municipis, les mancomunitats de municipis, els consorcis amb participació d'entitats locals que tenguin atribuïda la competència de prestar els serves de recollida o de tractament de residus i que presentin projectes sobre els serveis de la seva competència, les empreses públiques constituïdes per entitats locals, que tinguin assumida la competència de prestar els serveis de recollida o de tractament de residus i que presentin projectes sobre els serveis de la seva competència per al seu finançament

Autonòmic

Tancat

C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria 2023 d'ajudes a projectes «Europa Excel·lència» - Agència Estatal de Recerca

Acabada

Organismes públics de recerca, les universitats públiques i privades, les entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, els instituts de recerca sanitària acreditats, els Centres Tecnològics i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal, i altres centres de R+D+i, públics i privats sense ànim de lucre.

Estatal

Tancat

685856
C13. Impuls a la pime

Convocatòria 2023 d'ajudes establertes per al suport a agrupacions empresarials innovadores a fi de millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses

Acabada

Agrupacions Empresarials Innovadores inscrites en el Registre regulat per l'Ordre IET/1444/2014, de 30 de juliol, i membres d'aquestes.

Estatal

Tancat

672216
C13. Impuls a la pime

Convocatòria 2023 de concessió de les línies d'ajudes
per a l'enfortiment dels sistemes de comunicació i serveis
telemàtics en associacions i federacions d'exportadors

Acabada

Associacions i federacions espanyoles d'exportadors reconegudes com a entitats col·laboradores de la Secretaria d'Estat de Comerç, en virtut del que estableix l'Ordre ITC/3690/2005

Estatal

Tancat

685811
C21. Modernització i digitalització del sistema educatiu, inclosa l'educació primerenca de 0 a 3 anys

Convocatòria 2023-2025, ajuts per a la creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil, ajuts en espècie per a l’acompanyament i assessorament a les entitats públiques sol·licitants dels ajuts de creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil i ajuts complementaris per als beneficiaris dels ajuts corresponents a la convocatòria 2020-2024

Acabada

Ajuntaments i consells insulars

Autonòmic

Tancat

Zona de Transició Justa

Convocatòria 2023 ajudes a projectes empresarials generadors d'ocupació en zones de transició justa

Acabada

Persones físiques o jurídiques
privades amb personalitat jurídica, així com les agrupacions integrades per elles,
les comunitats de béns i els treballadors autònoms que vagin a escometre
els projectes d'inversió empresarial generadors d'ocupació que fonamentin
la concessió de l'ajuda. (Alaró, Alcúdia, Ariany, Búger, Campanet, Consell, Lloseta, Llubí, Mancor de la Vall, Maria de la Salut , Muro, Pollença, Selva)

Estatal

Tancat

679702
Zona de Transició Justa

Convocatòria 2023 d'ajudes dirigides a petits projectes d'inversió que generin o
mantinguin l'ocupació, promovent el desenvolupament alternatiu de les
zones de transició justa

Acabada

Les persones físiques o jurídiques
privades amb personalitat jurídica, així com les agrupacions integrades per elles,
les comunitats de béns i els treballadors autònoms que vagin a escometre
els projectes d'inversió empresarial que fonamentin la concessió de l'ajuda (Alaró, Alcúdia, Ariany, Búger, Campanet, Consell, Lloseta, Llubí, Mancor de la Vall, Maria de la Salut , Muro, Pollença, Selva)

Estatal

Tancat

681432

C20. Pla Estratègic d'Impuls de la Formació Professional

Ajuts per a alumnes i professors de cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició del Pla pilot de reforç en llengües estrangeres en centres educatius públics de la CAIB

Acabada

Alumnat i professorat de cicles formatius de grau mitjà associats al Pla pilot de reforç en llengües estrangeres dels centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears

Autonòmic

Tancat

C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria 2023 concessió d'ajudes destinades al “Programa Tecnològic Aeronàutic”

Acabada

Agrupacions d'empreses en dues categories: PTA grans empreses, PTA PIMES.

Estatal

Tancat

683453

C24. Revalorització de la indústria cultural

Convocatòria 2023 d'ajudes per a la descripció i digitalització d'arxius amb patrimoni documental amb una antiguitat superior als quaranta anys d'entitats, associacions de caràcter polític, sindical o religiós, universitats públiques i d'entitats, fundacions, associacions culturals i educatives

Acabada

Associacions, fundacions i entitats privades sense ànim lucre que custodiïn o gestionin fons documentals amb més de quaranta anys d'antiguitat, universitats públiques i altres institucions del sector educatiu i fundacions públiques que custodiïn fons documentals integrants del Patrimoni Documental Espanyol.

Estatal

Tancat

C11. Modernització de les Administracions públiques

Convocatòria 2023 de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions dels Cabildos Insulars Canaris i Consells Insulars de les Illes Balears

Acabada

Consells insulars de les Illes Balears i Cabildos de les Illes Canàries

Estatal

Tancat

683291

C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria 2023 de l'Instituto de Salud Carlos III de concessió de subvencions de l'Acció Estratègica en Salut 2021-2023

Tancada 14/11/23

a) Les persones físiques que estiguin en possessió de: títol de llicenciatura, enginyeria, grau, enginyeria tècnica o diplomatura, preferentment en Ciències de la Salut, Econòmiques, Dret i Biblioteconomia i Documentació.

b) Les entitats amb personalitat jurídica pròpia, vàlidament constituïdes i residència fiscal o un establiment permanent a Espanya i que desenvolupin activitats de R+D+I en Biomedicina o en Ciències i Tecnologies de la Salut

Estatal

Tancat

682488

C7. Desplegament i integració d'energies renovable

Convocatòria pública de subvencions per a l’adquisició de vehicles zero emissions destinats al servei col·lectiu de llançadora i la dotació d’infraestructura de recàrrega en el PITEIB

Tancada 29/09/23

a) Les persones jurídiques sotmeses a dret privat

b) Els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils públiques, les fundacions del sector públic i els consorcis

c) Els consells insulars, els ajuntaments i les entitats locals menors de la comunitat

d) Les universitats, els centres de recerca i els centres tecnològics

Autonòmic

Tancat

C25. Espanya hub audiovisual d'Europa (Spain AVS Hub)

Convocatòria ajudes 2023 Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, del Ministeri de Cultura i Esports per a l'organització de festivals i certàmens cinematogràfics a Espanya

Acabada

Les comunitats autònomes i organismes i entitats que en depenen, corporacions locals i ens que en depenen i persones físiques i jurídiques que compleixin amb els requisits en l'article 54 de l'Ordre CUD/769/2018, i actuen com a promotors d'un festival o certamen cinematogràfic.

Estatal

Tancat

681758

C20. Pla Estratègic d'Impuls de la Formació Professional

Convocatòria 2023 -1 d'ajudes a entitats locals territorials i entitats públiques dependents de les entitats locals territorials per a la creació d'aules de formació oberta, flexible i a distància mitjançant tecnologies de la informació i la comunicació a través d'Aula Mentor

Acabada

Entitats locals i entitats locals d'àmbit territorial inferior al municipal instituïdes o reconegudes per les comunitats autònomes i les entitats públiques dependents de les entitats locals territorials

Estatal

Tancat

677506

C25. Espanya hub audiovisual d'Europa (Spain AVS Hub)

Convocatòria ajudes INSTITUT DE LA CINEMATOGRAFIA I DE LES ARTS AUDIOVISUALS per a la participació de pel·lícules cinematogràfiques i altres obres audiovisuals espanyoles, acabades o en projecte, en esdeveniments audiovisuals internacionals celebrats entre novembre de 2022 i el 31 d'octubre de 2023.

Tancada 10/11/2023

Empreses productores o distribuïdores que compleixin els requisits establerts

Ordre CUL 596/2022

Estatal

Tancat

681474

C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic

Convocatòria 2023 la línia d'ajudes per a l'enfortiment de l'activitat comercial en zones turístiques

Acabada

Entitats locals:
a) Els municipis que tinguin una població superior a 20.000 habitants
b) Les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els cabildos i consells insulars
c) Exclusivament en aquelles Comunitats Autònomes uniprovincials (i que manquin de diputació, Consells i/o Cacabildos), els ajuntaments amb poblacions de més de 5.000 habitants podran presentar projectes directament.
d) Els municipis que si bé comptant amb una població inferior a 5.000 habitants, superin aquesta xifra tenint en compte la seva població flotant, entenent aquesta població com aquella que viatja d'un lloc a un altre, trobant-se en aquest municipi en un moment determinat, independentment del temps que es porti vivint en aquest, no sent aquest la seva residència habitual.

Estatal

Tancat

681212

C13. Impuls a la pime

Convocatòria 2023 la línia d'ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització, en el marc del PRTR.

Acabada

1-Entitats locals:
a) Els municipis, representats pels seus respectius ajuntaments.
b) Les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els cabildos i consells insulars.
c) Les comarques o altres entitats que agrupin diversos municipis, instituïdes per les comunitats autònomes de conformitat amb la Llei 7/1985.
d) Les mancomunitats de municipis, sempre que els municipis de població superior a 100.000 habitants no representin més del seixanta per cent del total de la població de la mancomunitat.
2-Els beneficiaris supramunicipals hauran de presentar un projecte que afecti diversos municipis com a projecte únic, fent-se responsables de la seva execució i justificació.

Estatal

Tancat

681208

C13. Impuls a la pime

Convocatòria 2023 la línia d'ajudes per al suport de l'activitat comercial en zones rurals (municipis de fins a 5000 habitants)

Acabada

1. Els municipis, amb poblacions de fins a 5.000 habitants.
2. Les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els capítols i consells insulars
3. Les comarques que agrupin diversos municipis
4. Altres entitats que agrupin diversos municipis, instituïdes per les comunitats autònomes de conformitat amb la Llei 7/1985,
5. Les associacions de municipis, sempre que estiguin formades íntegrament per entitats locals, o quan estiguin integrades per, almenys, una entitat local
6. Les mancomunitats de municipis

Estatal

Tancat

681211

C20. Pla Estratègic d'Impuls de la Formació Professional

Convocat el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació

Acabada

Persones amb experiència laboral o bé amb coneixements no formals de formació relacionats amb les unitats de competència de les qualificacions professionals objecte d'aquesta convocatòria

Autonòmic

Tancat

C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria de l'any 2023 d'ajudes destinades a nous projectes empresarials d'empreses innovadores (Programa NEOTEC)

Acabada

PIMEs innovadores

Estatal

Tancat

677368

C26. Pla de foment del sector de l'esport

Convocatòria de subvencions destinada al foment de la igualtat de gènere i la inclusió de persones amb discapacitat a l'esport a l'àmbit de les federacions esportives de les Illes Balears i delegacions de les federacions esportives espanyoles a les Illes Balears

Acabada

Les federacions esportives de les Illes Balears i delegacions territorial de federacions esportives espanyoles a les Illes Balears legalment reconegudes i inscrites en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears. 

Autonòmic

Tancat

674136

C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic

Convocatòria extraordinària 2023 Plans de Sostenibilitat Turística en Destí per a entitats locals

Acabada

Municipis
Províncies
Les comarques o altres entitats que agrupin diversos Municipis
Les Àrees Metropolitanes
Les Mancomunitats de Municipis

Estatal

Tancat

C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic

Convocatòria Programa de millora de la competitivitat i de dinamització del Patrimoni Històric amb ús turístic

Acabada

a) Les comunitats autònomes.
b) Els municipis, representats pels seus respectius ajuntaments i les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els cabildos i consells insulars.
c) Les Comarques o mancomunitats o altres entitats locals de base agrupacional previstes en la Llei 7/1985 de 2 d'abril

Estatal

Tancat

676181

C26. Pla de foment del sector de l'esport

Convocatòria de subvencions destinada proporcionar i facilitar l’adquisició d’immobilitzat material per a la practica d’esports adaptats

Acabada

Les federacions esportives inscrites al Registre d'Entitats Esportives
Les delegacions territorials de les federacions esportives espanyoles,
Els clubs esportius i les seccions esportives d'entitats no esportives regulats pel títol V, capítols I i II, de la Llei 14/2006
Els clubs esportius i els esportistes d'esports adaptats de les categories infantil, cadet, juvenil o júnior i absolut que compleixin els requisits

Autonòmic

Tancat

C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Ajudes per a contractes Juan de la Cierva 2022

Acabada

a) En el cas de les ajudes del torn general i del torn de persones amb
discapacitat, els organismes públics de recerca, les universitats públiques
i els seus instituts universitaris, les universitats privades, les entitats i
institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, els Instituts de
recerca sanitària acreditats, els Centres Tecnològics i els Centres de
Suport a la Innovació Tecnològica, i altres centres de R+D+i, públics i privats
sense ànim de lucre, d'acord amb el que s'estableix en l'article 5.2 de la
convocatòria.
b) En el cas de les ajudes per al torn relatiu a personal investigador en
centres públics de recerca agrària i alimentària, d'entre les entitats
indicades anteriorment, únicament els centres públics de recerca agrària
o alimentària dependents de les Comunitats Autònomes integrats en el
sistema INIA (CSIC)-CCAA, i l'Agència Estatal Consell Superior de
Recerques Científiques, a través del Centre Nacional Institut Nacional de
Recerca i Tecnologia Agrària i Alimentària, d'acord amb el que s'estableix en
l'article 5.3 de la convocatòria.

Estatal

Tancat

663054

C24. Revalorització de la indústria cultural

Beques del Pla formatiu en habilitats empresarials de les indústries culturals i creatives 2023

BOE

Acabada

Qualsevol persona física de nacionalitat espanyola o de nacionalitat de qualsevol estat membre de la Unió Europea o dels Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu que tingui residència fiscal a Espanya.

Estatal

Tancat

687504

C13. Impuls a la pime

Segona convocatòria per a la concessió de subvencions del "Programa Innova Invest" de ICEX España Exportació I Inversions, E.P.E.

Acabada

Exercir una activitat econòmica, qualsevol que sigui la seva forma jurídica
Estar vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de la concessió de la subvenció.
Comptar amb una participació estrangera d'almenys el 50% del seu capital social (veure resta requisits)

Estatal

Tancat

669392

C23. Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu

Convocatòria subvencions públiques per a l'execució de programes de formació d'àmbit
estatal, dirigits prioritàriament a les persones ocupades de l'àmbit sectorial
del Turisme

Acabada

Les entitats de formació, públiques o privades, degudament inscrites en el registre corresponent amb presència en més d'una comunitat autònoma.

Podran actuar també com a entitats de formació, sempre que s'inscriguin en el corresponent registre i disposin de les instal·lacions que permetin la impartició de les especialitats formatives que sol·liciten en, almenys, dues comunitats autònomes les següents:

• Centres integrats públics de formació professional.

• Centres públics del Sistema Nacional d'Ocupació I Centres de Referència Nacional.

• Centres públics de formació d'adults.

• Universitats públiques.

• Federacions i Associacions d'Entitats locals.

Les empreses podran sol·licitar la subvenció per a la impartició de formació, quan estiguin inscrites per a això i disposin de les instal·lacions inscrites que permetin la impartició de les especialitats formatives que sol·liciten en, almenys, dues comunitats autònomes.

Estatal

Tancat

667763

C7. Desplegament i integració d'energies renovables

Convocatòria pública de subvencions per al foment d’actuacions combinades d’energies renovables i eficiència energètica en edificis i llars vulnerables dins les actuacions previstes en el “Pla d’Inversions per a la Transició Energètica dels Illes Balears”

Acabada

a) Les persones físiques que tinguin la seva residència habitual a les Illes Balears i tinguin la propietat o possessió d'una llar o habitatge vulnerable.

b) Els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils públiques, les fundacions del sector públic i els consorcis dins l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears que facin les actuacions en una llar,edifici o habitatge vulnerable.

c) Els consells insulars, els ajuntaments i les entitats locals menors de la comunitat autònoma de les Illes Balears dins l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears que facin les actuacions en una llar, edifici o habitatge vulnerable.

d) Les entitats sense ànim de lucre dins l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears que facin les actuacions en una llar, edifici o habitatge vulnerable.

Autonòmic

Tancat

C7. Desplegament i integració d'energies renovables

Convocatòria pública de subvencions per a l’aprovació i implementació de Zones de Baixes Emissions a les Illes Balears dins les actuacions previstes en el «Pla d’Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears»

Acabada

Entitats locals, ajuntaments o consells insulars

Autonòmic

Tancat

C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic

Concessió d'ajudes per finançar l'elaboració dels plans de circularitat d'allotjaments turístics, amb l'objectiu de donar compliment a les mesures previstes en els capítols I i II del títol V de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears

Acabada

Persones (PIMEs) explotadores dels establiments turístics de les Illes Balears pertanyents als grups d'allotjament hoteler (hotels, hotels de ciutat, hotels apartament i allotjaments de turisme d'interior); apartaments turístics, i allotjaments de turisme rural (hotels rurals i agroturismes), tots ells inscrits en el corresponent registre insular d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears.

Autonòmic

Tancat

C15. Connectivitat Digital, impuls de la
ciberseguretat i desplegament del 5G

Convocatòria d'ajudes per al finançament d'infraestructures de recerca, adquisició d'equipament cientificotècnic i projectes d'R+D en 5G avançat del Programa UNICO R+D 6G 2023

Acabada

- Subprograma d'infraestructures de recerca i equipament científic-tècnic: Podran ser beneficiaris els organismes de recerca i difusió de coneixements i d'infraestructures de recerca amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre, que estiguin vàlidament constituïts i tinguin residència fiscal o un establiment permanent a Espanya

- Subprograma de projectes d'R+D en 5G avançat: Podran ser beneficiaris les empreses

Estatal

Tancat

667277

C13. Impuls a la pime

Convocatòria pública d'ajuts destinats a petites i mitjanes empreses per a la contractació de professionals de la Transformació Digital (Programa Agentes del Cambio)

Tancada 25/07/23

Petites i les mitjanes empreses que siguin persones jurídiques i el domicili fiscal de les quals estigui situat en territori espanyol.

 

Estatal

Tancat

663524

679904

679908

679910

C13. Impuls a la pime

Convocatòria d'ajudes a petites i mitjanes empreses dins del Programa de Suport als Digital Innovation Hubs

30/09/25

Pimes vàlidament constituïdes amb personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a Espanya

Estatal Obert 666990

C24. Revalorització de la indústria cultural

Convocatòria de subvencions per donar suport als projectes d’inversió en infraestructures escèniques i musicals de les Illes Balears

Acabada

Persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb ànim de lucre o sense, que siguin titulars d'un espai escènic o musical de les Illes Balears o que en siguin els gestors titulars, per delegació de la propietat

Autonòmic

Tancat

C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria pública de l'any 2022 d'ajuts a projectes de col·laboració públic-privada, del Programa Estatal per a Impulsar la Recerca Científic- Tècnica i la seva Transferència

Acabada

Organismes públics de recerca, les universitats públiques i els seus instituts universitaris, les universitats privades, els instituts de recerca sanitària acreditats, els Centres Tecnològics d'àmbit estatal i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal, altres centres de R+D+i públics i privats sense ànim de lucre, les empreses i les associacions empresarials sectorials

Estatal

Tancat

662592

C12. Política Industrial Espanya 2030

Convocatòria pública d'ajuts destinats a actuacions d'enfortiment industrial del sector agroalimentari dins del PERTE Agroalimentari

Acabada

Podran acollir-se a les ajudes establertes les agrupacions sense personalitat jurídica pròpia que compleixin els requisits establerts en l'article 5 de l'ordre de bases.

Estatal

Tancat

665931

C8. Infraestructures elèctriques, promoció de xarxes intel·ligents i desplegament de la flexibilitat i emmagatzematge

Convocatòria pública d'ajuts destinats a projectes innovadors d'emmagatzematge energètic hibridat amb instal·lacions de generació d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovable

Acabada

Empreses; Organismes públics de recerca; Universitats públiques, els seus instituts universitaris, i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D+i; Altres centres públics de R+D; Entitats públiques i privades sense ànim de lucre que realitzin i/o gestionin activitats de R+D; Centres tecnològics d'àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal; Altres centres privats de R+D+i que tinguin definida en els seus estatuts la R+D+i com a activitat principal; Altres organitzacions que donin suport a la transferència tecnològica, o realitzin difusió i divulgació tecnològica i científica

Estatal

Tancat

666267

C7. Desplegament i integració d'energies renovables

Convocatòria pública d'ajuts destinats a la inversió en projectes pilot i plataformes d'assajos i infraestructures portuàries per a renovables marines

Acabada

- Per al subprograma 1: Els organismes de recerca

- Per als subprogrames 2,3 i 4: Qualssevol persones jurídiques, públiques o privades, consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades amb personalitat jurídica pròpia

Estatal

Tancat

666194

666214

C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic

Convocatòria de subvencions per a la substitució d'instal·lacions tèrmiques per altres que emprin fonts d'energia que redueixin l'impacte mediambiental

Acabada

Explotadores dels establiments turístics de les Illes Balears inscrits en el corresponent registre insular d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears. Autonòmic

Tancat

C12. Política Industrial Espanya 2030

Convocatòria d'ajudes a actuacions d'integració i transformació de la cadena de valor industrial del sector naval, dins del PERTE NAVAL

Acabada 

Agrupacions sense personalitat jurídica pròpia que compleixin els requisits establerts en l'article 6 de l'Ordre ICT/739/2022, de 28 de juliol

Estatal Tancat 665533

C15. Connectivitat Digital, impuls de la ciberseguretat i desplegament del 5G

Convocatòria ajudes per al finançament de projectes del Programa UNICO SECTORIAL 2023

Acabada 

Empreses i organismes de recerca i de difusió de coneixements.

Estatal

Tancat

665116

C7. Desplegament i integració d'energies renovables

Convocatòria pública de subvencions per al foment d’actuacions combinades d’energies renovables, eficiència energètica i mobilitat elèctrica promogudes per empreses del sector privat considerades com a grans consumidors d’energia dins les actuacions previstes en el PITEIB

Tancada 31/10/23

Petites, mitjanes i grans empreses sotmeses a dret privat que duguin a terme activitat en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears que es considerin grans consumidors

Autonòmic

Tancat

C13. Impuls a la PIME

Programa Impuls de l'Ecosistema Emprenedor Innovador

Acabada

Entitats públiques o privades (agències de desenvolupament local, confederacions d'empresaris, empreses d'organització d'esdeveniments, operadors, consorcis, associacions i/o agrupacions de startups, etc.) que pretenguin organitzar esdeveniments d'emprenedoria innovadora com ara exhibicions, fires, congressos o un altre tipus d'esdeveniment relacionat amb les activitats a promoure en aquesta convocatòria.

Estatal

Tancat

664876

C13. Impuls a la PIME

Convocatòria de subvencions del "Projecte ICEX Vives

fins a l'esgotament del crèdit pressupostari de la convocatòria o fins 31/12/2024

Persones físiques de nacionalitat espanyola o d'algun dels Estats membres de la UE i ser resident a l'Estat Espanyol, de 18-30 anys, estar en possessió d’una titulació universitària de grau i/o de màster, o de formació professional mitjana o superior i que compleixin el requisits de la convocatòria

Estatal

Obert

664229

C26. Pla de foment del sector de l'esport

Convocatòria de subvencions destinada formació esportiva de les dones a l’àmbit esportiu

Acabada

Dones que tinguin quinze o més anys a dia 1 de gener de 2022, que siguin residents a les Illes Balears i amb domicili fiscal a l'estat espanyol, que vulguin iniciar o millorar la seva formació relacionada amb la seva tasca com a entrenadores, tècniques esportives, arbitres, jutgesses o altres activitats de suport a les competicions esportives (nutrició esportiva, psicologia esportiva, etc.).

Autonòmic

Tancat

663136

C13. Impuls a la PIME

Convocatòria d’ajuts per al programa de modernització del comerç Fons Tecnològic

Acabada

1. Empreses que tenguin la consideració de pime i que a més duguin a terme una activitat de negoci que es correspongui amb algunes de les activitats incloses en els codis 45, 46 o 47 de la CNAE-2009.

2. Associacions, entitats associatives o federacions i confederacions que tenguin entre els seus fins estatutaris i programes d'actuació la defensa dels interessos de petits establiments comercials.

Autonòmic

Tancat

C7. Desplegament i integració d'energies renovables

Convocatòria pública de subvencions per actuacions d’eficiència energètica i/o instal·lacions de generació elèctrica renovable per entitats locals i empreses de subministrament i tractament de l’aigua, dins les actuacions previstes en el PITEIB

Tancada 31/10/23

Entitats locals encarregades de gestionar les seves instal·lacions e infraestructures relacionades amb el cicle de l'aigua, així com les empreses públiques o privades que duguin a terme activitats relacionades amb el cicle d'aigua, en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Les actuacions relacionades amb el cicle de l'aigua són les especificades als dos CNAE 360  i 370

Autonòmic

Tancat

C25. Espanya hub audiovisual d'Europa (Spain AVS Hub)

Ajudes públiques per a la promoció del sector del videojoc i d'altres formes de creació digital en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Acabada

Persones jurídiques i físiques (autònoms) que compleixin els requisits establerts en la convocatòria

Estatal

Tancat

C7. Desplegament i integració d'energies renovables

C8. Infraestructures elèctriques, promoció de xarxes intel·ligents i desplegament de la flexibilitat i emmagatzematge

Primera Convocatòria ajudes "Repotenciació circular" 

Programa 1. Repotenciació d'instal·lacions eòliques

Programa 2. Actuacions en la renovació tecnològica i mediambiental de minicentrals hidroelèctriques de fins a 10MW 

Programa 3. Instal·lacions innovadores de reciclatge de pales d'aerogeneradors

Acabada

Qualsevol persona jurídica, pública o privada; consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb personalitat jurídica pròpia; legal i vàlidament constituïdesque realitzin alguna activitat econòmica per la que oferesquin bens i/o serveis en el mercat i duguin a terme la inversió o facin la despesa corresponent a l'actuació incentivable

Estatal

Tancat

663688

663711

663719

C1. Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada a entorns urbans i metropolitans

Segona convocatòria del programa d’incentius a projectes d’electrificació de flotes de vehicles lleugers (Moves Flotes)

Acabada

1. Tot tipus d'empreses amb personalitat jurídica pròpia.

2. El sector públic institucional, a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015

Estatal

Tancat

663650
C23. Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu

Convocatòria d'ajuts per al Pla Integral d'Impuls a l'Economia Social per a la Generació d'un Teixit Econòmic Inclusiu i Sostenible - PERTE Economia Social i de les cures

Acabada (31/01/23)

- Entitats representatives de cooperatives, de societats laborals, d’empreses d’inserció i de qualsevol altra entitat de l’Economia Social.
- Entitats de l’Economia Social que realitzin actuacions en l’àmbit nacional.
- Agrupacions d’entitats. Podran formar-ne part les entitats englobades en els dos apartats anteriors, així com les universitats, els centres d recerca i les administracions de les Comunitats Autònomes, les entitats que integren l’Administració Local i el sector públic institucional.

Estatal

Tancat

662958
C7. Desplegament i integració d'energies renovables

PITEIB: Convocatòria pública d'ajuts destinats a la descarbonització del sector nàutic de les Illes Balears

31/07/24

 o fins a l'exhauriment del crèdit previst

Per als programes d'incentius 1 i 2:

— Persones físiques residents a les Illes sense activitat econòmica per la qual ofereixen béns i/o serveis en el mercat.

— Les persones físiques i jurídiques sotmeses a dret privat que duguin a terme l'activitat de lloguer d'embarcacions en l'àmbit territorial de IB.

Per als programes d'incentius 3:

— Les persones físiques i jurídiques sotmeses a dret privat del sector nàutic destinades a la reparació i a la mecànica que desenvolupin la seva activitat a les IB.

Per als programes d'incentius 4:

— Les persones físiques i jurídiques sotmeses a dret privat que duguin a terme l'activitat de transport regular de persones i/o mercaderies, així com a les destinades a excursions turístiques, sempre que desenvolupin la seva activitat a les IB.

Autonòmic

Obert

C12. Política Industrial Espanya 2030

Convocatòria 2022  ajudes impuls economia circular a l'empresa

Acabada

a) Les persones jurídiques de dret privat amb personalitat jurídica pròpia.

b) Les entitats d'economia social. Aquestes entitats no podran formar part del sector públic

c) Les agrupacions de les anteriors sempre que estiguin participades per, almenys, una PIME, start-up o entitat d'economia social que compleixin amb els requisits.

Estatal

Tancat

C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic

Convocatòria subvencions per reduir l'impacte ambiental de les produccions audiovisuals a Mallorca i afavorir la transició energètica

Fins a l'exhauriment del crèdit previst

0 30/06/24

a) Persones físiques o jurídiques donades d'alta en l'epígraf 961 de l'IAE (producció audiovisual) i amb seu social a Mallorca.
b) Les persones físiques o jurídiques que compleixin els requisits anteriors han de ser productores audiovisuals independents

Insular

Obert

662160
C7. Desplegament i integració d'energies renovables

Convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions de generació renovable en ports de les Illes Balears,d'emmagatzematge elèctric, d'infraestructura de recàrrega elèctrica o d'hidrogen renovable

Acabada

Persones jurídiques, públiques o privades, que duguin a terme la seva activitat dins l'àmbit
d'actuació del port.

Autonòmic

Tancat

C7. Desplegament i integració d'energies renovables

Convocatòria pública de subvencions per al foment d’instal·lacions fotovoltaiques per a autoconsum en pèrgoles i marquesines en aparcaments públics o privats i punts de recàrrega de vehicle elèctric a les Illes Balears

31/07/24

o fins exhauriment del crèdit

a) Les persones jurídiques sotmeses a dret privat que duguin a terme l'activitat en l'àmbit territorial de Balears.

b) Les entitats sense ànim de lucre i les associacions empresarials constituïdes legalment.

c) Els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils públiques, les fundacions del sector públic i els consorcis.

d) Els consells insulars, els ajuntaments i les entitats locals menors.

e) Les universitats, els centres de recerca i els centres tecnològics 

Autonòmic

Obert

C2. Pla de rehabilitació i regeneració urbana

Convocatòria del Programa 3 d’Ajuda per a les Actuacions de Rehabilitació en l’Àmbit de l’Edifici i
del Programa 4 d’Ajuda per a les Actuacions de Millora de l’Eficiència Energètica en Habitatges

Convocatòria BOIB

31/12/24

a) Els propietaris o usufructuaris d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en fila i d'edificis existents de tipologia residencial d'habitatge col·lectiu, així com dels seus habitatges, bé siguin persones físiques o bé tenguin personalitat jurídica de naturalesa privada o pública.

b) Les administracions públiques i els organismes i altres entitats de dret públic.

c) Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris .

d) Els propietaris que, de forma agrupada, siguin propietaris d'edificis que reuneixin els requisits de propietat horitzontal.

e) Les societats cooperatives .

f) Les empreses arrendatàries o concessionàries dels edificis.

Autonòmic

Obert

C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic

Convocatòria de subvencions per fomentar la mobilitat sostenible de les produccions audiovisuals a Mallorca

Fins a l'exhauriment del crèdit previst

0 30/06/24

Persones físiques o jurídiques donades d'alta en l'epígraf 961 de l'IAE (producció audiovisual) i amb seu social a Mallorca

Insular

Obert

661572
C16. Estratègia Nacional de Intel·ligència Artificial

Convocatòria d'ajudes per a la creació de
càtedres universitat-empresa (Càtedres Enia), destinades a la recerca i desenvolupament de la intel·ligència artificial, per a la seva difusió i la formació.

Acabada

Universitats públiques i privades

Estatal

Tancat

653587
C26. Pla de foment del sector de l'esport

Convocatòria ajudes a les entitats titulars d'instal·lacions esportives per a obres de modernització d'instal·lacions esportives per a acollir esdeveniments esportius internacionals quant a eficiència energètica, inclusió i
sostenibilitat

Acabada

Entitats titulars d'instal·lacions esportives, tant públics com privats

Estatal

Tancat

661015
C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic

Convocatòria de les ajudes de minimis per a la modernització i la innovació en la higiene i en la neteja dels establiments d'allotjament turístic, destinada a la compra de mecanismes d'elevació de llits

Acabada

Explotadores dels establiments d'allotjament turístic de les Illes Balears que pertanyin al grup d'hotels, hotels de ciutat, hotels apartament, hotels rurals i la resta d'establiments d'allotjament que voluntàriament hagin obtingut una classificació per estrelles, inscrits en el corresponent registre insular d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears

Autonòmic

Tancat

C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic

Subvenció per reduïr els residus de begudes i menjars als rodatges

30/06/24

Fins exhauriment partida de crèdit

Persones físiques o jurídiques donades d'alta en l'epígraf 961 de l'IAE (producció audiovisual) i amb seu social a Mallorca

Insular

Obert

657854
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria 2022 subvencions destinades a la selecció i finançament dels integrants del Consorci Estatal en Xarxa per al desenvolupament de Medicaments de Teràpies Avançades (CERTERA) del PERTE per a la Salut d'Avantguarda

Acabada

Entitats públiques de l'entorn del Sistema Nacional de Salut que desenvolupin activitats d'I+D+I en Biomedicina o en Ciències i Tecnologies de la Salut

Estatal

Tancat

660438
C7. Desplegament i integració d'energies renovables

Convocatòria del programa d'incentius per a la concessió d'ajudes a Oficines de transformació comunitària per a la promoció i dinamització de comunitats energètiques (Programa CE OFICINES)

Acabada

Persones jurídiques, públiques o privades, excepte l'Administració General de l'Estat

Estatal

Tancat

659874
C22. Pla de xoc per a l'economia de les cures i el reforçament de les polítiques d'inclusió

Convocatòria de subvencions per al suport a la modernització de les entitats del Tercer Sector

Acabada

Entitats d'àmbit estatal amb personalitat jurídica pròpia que estiguin vàlidament constituïdes  sempre que pertanyin a les entitats del Tercer Sector d'Acció Social

Estatal

Tancat

C15. Connectivitat Digital, impuls de la ciberseguretat i desplegament del 5G Concessió d'ajudes per a prestació a l'usuari final d'un servei assequible de connexió de banda ampla a una velocitat mínima de transmissió de 100 Mbps principalment en zones rurals remotes i instal·lació de l'equipament necessari per a això a partir de la configuració d'un servei de capacitat de transmissió (Programa UNICO Demanda Rural)

Acabada

Persones físiques o jurídiques que ostentin la condició d'operador degudament habilitat, conforme al que s'estableix en la Llei General de Telecomunicacions

Estatal

Tancat

659389
C19. Pla Nacional de Competències Digitals (digital skills)

Convocatòria per a la concessió de subvencions per al Programa "Generació Digital: Agents del Canvi

Acabada

Entitats de formació sempre que estiguin vàlidament constituïdes des de, al menys, tres anys abans de la data de publicació en el BOE de l'extracte de la convocatòria, amb personalitat jurídica pròpia i amb domicili fiscal o social a Espanya.

Estatal

Tancat

658589
C19. Pla Nacional de Competències Digitals (digital skills)

Convocatòria per a la concessió de subvencions per al Programa "Generació Digital Pimes: persones d'equips directius i qualificació de persones ocupades a Pimes"

Acabada

Entitats de formació, vàlidament constituïdes, com a mínim tres anys abans de la data de publicació al BOE de l'extracte de la convocatòria, amb personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal o social a l'Estat Espanyol.

Estatal

Tancat

658590
C7. Desplegament i integració d'energies renovables

Convocatòria pública de subvencions per al foment de la implantació de sistemes de vehicle compartit (car sharing)

Acabada

a) Persones jurídiques sotmeses a dret privat que duguin a terme l'activitat en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
b) Entitats sense ànim de lucre i associacions empresarials constituïdes legalment que duguin a terme l'activitat en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
c) Organismes autònoms, entitats públiques empresarials, societats mercantils públiques, fundacions del sector públic i consorcis que duguin a terme l'activitat en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
d) Consells insulars, ajuntaments i entitats locals menors de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
e) Universitats, centres de recerca i centres tecnològics amb seu al territori de les Illes Balears.

Autonòmic

Tancat

C7. Desplegament i integració d'energies renovables

Convocatòries d'incentius a projectes singulars de comunitats energètiques dins del Programa CE IMPLEMENTA

Tercera convocatòria

Quarta convocatòria

Acabada

Persones jurídiques, públiques o privades i que conformin una comunitat energètica

Estatal

Tancat

657331

657335

C7. Desplegament i integració d'energies renovables

Convocatòria pública de subvencions per al foment d’actuacions combinades d’energies renovables, eficiència energètica i mobilitat elèctrica promogudes per administracions públiques dins les actuacions previstes en “Pla d’Inversions per a la Transició Energètica dels Illes Balears”

31/07/24 o fins exhauriment del crèdit

a) Els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils públiques, les fundacions del sector públic i

els consorcis que duguin a terme l'activitat en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

b) Els consells insulars, els ajuntaments i les entitats locals menors de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

c) Les universitats, els centres de recerca i els centres tecnològics amb seu en el territori de les Illes Balears

Autonòmic

Obert

C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria per a ajudes a Projectes de Biodiversitat emmarcats dins els Plans Complementaris

Acabada

a) Centre públic d'R+D: universitats públiques, organismes públics de recerca (reconeguts en la Llei 14/2011), entitats sanitàries públiques o de titularitat pública de naturalesa institucional amb personificació privada, sense ànim de lucre, i, en general, qualsevol centre d'R+D dependent de les diferents administracions públiques.

b) Altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre que tinguin definida en els seus estatuts l'R+D com a activitat principal.

Autonòmic

Tancat

655178
C15. Connectivitat Digital, impuls de la ciberseguretat i desplegament del 5G

Convocatòria PROGRAMA "UNICO-5G XARXES- BACKHAUL FIBRA ÒPTICA"

Acabada

Persones jurídiques que ostentin la condició d'operador
degudament habilitat i agrupacions d'empreses en les quals almenys una de les empreses ostenti aquesta condició d'operador
Estatal Tancat 655686
C15. Connectivitat Digital, impuls de la ciberseguretat i desplegament del 5G

Convocatòria de subvencions per a l’execució de diverses accions de reforç de connectivitat en centres públics de referència, programa UNICO - Serveis Públics

Acabada
Entitats locals territorials següents: consells insulars, ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de les Illes Balears Autonòmic

Tancat

C23. Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu

Convocatòria ajudes 2022 i 2023 "Programa Investigo", de contractació de persones joves demandants de feina en la realització d'iniciatives d'investigació i innovació

Acabada

a) Organismes públics de recerca .
b) Universitats públiques, els seus instituts universitaris, i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D+i.
c) Centres i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, vinculades o concertades amb el Sistema Nacional de Salut, que desenvolupin activitats de R+D+i.
d) Instituts de recerca biomèdica o sanitària acreditats per ordre ministerial.
e) Centres Tecnològics d'àmbit estatal i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal.
f) Altres centres públics i privats de R+D+i.
h) Empreses pertanyents al sector públic o privat, que estiguin invertint en la realització d'iniciatives de recerca i innovació contemplades en aquesta norma.
i) Centres de R+D i els centres públics de recerca agrària i alimentària de les comunitats autònomes, integrats en les Conselleries responsables de la recerca agroalimentària,participants en la Comissió Coordinadora de Recerca Agrària INIA-CCAA
Estatal

Tancat

601451
C25. Espanya hub audiovisual d'Europa (Spain AVS Hub)

Ajudes a la distribució internacional de
pel·lícules cinematogràfiques espanyoles corresponent a l'any 2022

Acabada

Agències de vendes internacionals independents Estatal

Tancat

655063
C4. Conservació i restauració d'ecosistemes i biodiversitat

Convocatòria de subvencions de la Fundació Biodiversitat, F.S.P., per al foment d'actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles

Informació adicional

Acabada

Ajuntaments de capitals de província i ajuntaments de municipis amb una població de més de 50.000 habitants. Ajuntaments de municipis amb una població de més de 20.000 habitants. Entitats i organitzacions sense ànim de lucre. Organismes públics de recerca sense ànim de lucre de l'Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.
Universitats públiques i els seus Instituts universitaris. Centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica sense ànim lucro d'àmbit estatal. Centres públics o privats sense ànim de lucre de R+D+i
Estatal

Tancat

653621
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria 2022 de subvencions "Segell d'Excel·lència ISCIII- Health" de l'Acció Estratègica en Salut 2021-2023

Acabada

Les entitats que desenvolupin activitats de R+D+I en Biomedicina o en Ciències i
Tecnologies de la Salut, d'acord amb els requisits establerts en l'Ordre de
bases
Estatal

Tancat

653475
C15. Connectivitat Digital, impuls de la ciberseguretat i desplegament del 5G

Convocatòria d'ajudes per a l'execució del programa d'emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, programa UNICO Bo Social

Tancada 15/11/2022

Persones en situació de vulnerabilitat econòmica i social que siguin beneficiàries de la renda social garantida o l'ingrés Mínim vital o les que tenen el subsidi de desocupació d'acord amb la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies

Autonòmica

Tancat

C13. Impuls a la PIME

Convocatòria d'ajudes destinades a la digitalització d'empreses del Segment III (entre 0 i menys de 3 empleats) dins del programa Kit Digital

31/12/24

Petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació, el domicili fiscal de les quals estigui ubicat en territori espanyol, compreses al Segment III (microempreses o petites empreses entre 0 i menys de 3 empleats)

Estatal

Obert

652470
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria 2022 d'ajudes per incentivar la consolidació investigadora

Acabada

Organismes públics d'investigació, les universitats públiques, i els seus instituts universitaris, les universitats privades, les entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, els instituts d'investigació sanitària acreditats, els Centres Tecnològics d'àmbit estatal i Centres de Recolzament a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal, i altres centres d'I+D+i, públics i privats sense ànim de lucre.

Estatal

Tancat

652707
C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic

Convocatòria d'ajuts per finançar projectes de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica, d'ús d'energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària, i de les instal·lacions d'il·luminació d'allotjaments turístics

Acabada

Persones físiques o jurídiques privades que siguin propietàries d’edificis destinats a l'allotjament turístic inscrits en el Registre Insular d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears. També són beneficiaries les empreses explotadores d’establiments turístics que ho acreditin mitjançant un contracte vigent que els atorgui la facultat per realitzar obres i estiguin inscrits en el registre abans anomenat.

Autonòmic

Tancat

C19. Pla Nacional de Competències Digitals (digital skills)

Convocatòria per a la realització de cursos de formació per a la capacitació digital i sostenibilitat en l'àmbit del transport i la mobilitat

Acabada

Universitats públiques o privades

Estatal

Tancat

C2. Pla de rehabilitació i regeneració urbana

Programa 5 (PRTR). Ajudes elaboració llibre de l'edifici i redacció de projectes de rehabilitació

31/12/24

a) Els propietaris o usufructuaris d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera, i d'edificis existents de tipologia residencial d'habitatge col·lectiu
b) Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris.
c) Propietaris que, de forma agrupada, siguin propietaris d'edificis que reuneixin els requisits establerts per l'article 396 del Codi civil i no hagin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal.
d) Les societats cooperatives compostes de forma agrupada per propietaris d'habitatges o edificis que reuneixin els requisits establerts en l'article 396 del Codi civil, així com pels propietaris que conformin comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris

Autonòmic

Obert

C5. Preservació de lespai litoral i els recursos hídrics

Convocatòria 2022 destinades a finançar Projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua (PERTE digitalització del cicle de l'aigua)

Acabada

Municipis i agrupacions de municipis de més de 20.000 habitants

Estatal

Tancat

C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria 2022 subvencions destinades a finançar Projectes de R+D+I vinculats a la
Medicina Personalitzada i Teràpies Avançades dins de l'actuació
coordinada ISCIII-CDTI per al foment de la col·laboració públic privada del PERTE per a la Salut de de Avantguarda

Acabada

Totes les entitats públiques de l'entorn del SNS que desenvolupin activitats
de R+D+I en Biomedicina o en Ciències i Tecnologies de la Salut: els instituts de recerca sanitària,les entitats i institucions sanitàries públiques amb activitat clínic
assistencial (hospitals, centres d'atenció primària, altres), els OPI, Les universitats públiques, centres tecnològics i centres de suport a la innovació
tecnològica d'àmbit estatal, altres centres públics, entitats i consorcis de R+D.

Estatal

Tancat

650737
C1. Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada a entorns urbans i metropolitans

Convocatòria del programa d'incentius a projectes singulars en mobilitat
elèctrica (MOVES Projectes Singulars II)

Acabada

Empreses, universitats i centres privats d'investigació i desenvolupament, consorcis amb personalitat jurídica pròpia i agrupacions empresarials amb o sense personalitat jurídica pròpia i el sector públic institucional

Estatal

Tancat

650039
C7. Desplegament i integració d'energies renovables

Convocatòria pública de subvencions per al foment de comunitats d'energies renovables, comunitats ciutadanes d'energia, comunitats de propietaris, associacions empresarials, cooperatives i entitats sense ànim de lucre de les Illes Balears dins de les actuacions previstes en el Pla d'Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears

Tancada 31/10/23

Comunitats d'energies renovables, comunitats ciutadanes d'energia, les comunitats de propietaris, les associacions empresarials i les entitats sense ànim de lucre, que compleixin els requisits

Autonòmic

Tancat

C13. Impuls a la PIME

«Activa startups»: ajudes dirigides a impulsar la innovació

Acabada

PIMES de qualsevol sector (CNAE 2009), exceptuant els sectors del grup A (AGRICULTURA, RAMADERIA, SILVICULTURA I PESCA) i del grup F (CONSTRUCCIÓ), amb domicili fiscal a les Illes Balears

Estatal

Tancat

647999

C26. Pla de foment del sector de l'esport

Convocatòria d'ajudes a clubs
i SAD participants en la màxima categoria femenina de futbol, que
hagin ascendit a la mateixa per a la temporada 2022/23

Acabada

Els Clubs i Societats Anònimes Esportives (SAD) integrants de la
competició de la màxima categoria femenina de futbol que hagin ascendit a la mateixa
per a la temporada 2022/23 i que per això no hagin participat en la
convocatòria anterior, destinades a la inversió per a la construcció, adaptació i
manteniment de les infraestructures necessàries per a la participació en la
competició de la màxima categoria femenina de futbol.

Estatal

Tancat

647336

C26. Pla de foment del sector de l'esport


Convocatòria ajudes per a projectes de recerca en ciència i tecnologia aplicada a l'activitat física beneficiosa per a la salut (afbs) i la medicina esportiva

Acabada

Les universitats, centres públics de R+D+i, centres tecnològics i entitats
públiques i privades sense ànim de lucre vinculades a la ciència, la tecnologia, la
recerca i la innovació

Estatal

Tancat

647078

C11. Modernització de les Administracions públiques

Convocatòria subvencions 2022 destinades a la
transformació digital i modernització de les administracions de les
entitats locals

Acabada

Els municipis amb una població entre els 20.000 i 50.000 habitants, a excepció dels municipis que siguin capitals de província.
Les diputacions provincials de règim comú i de règim foral, capítols, consells insulars, i les comunitats autònomes uniprovincials

Estatal

Tancat

646161

C19. Pla Nacional de Competències Digitals (digital skills)

Convocatòria d'ajudes a entitats locals territorials i entitats públiques dependents de les entitats locals territorials per a la creació d'aules de formació oberta, flexible i a distància mitjançant tecnologies de la informació i la comunicació a través d'Aula Mentor

Acabada

Entitats locals i entitats locals d'àmbit territorial inferior al municipal instituïdes o reconegudes per les comunitats autònomes i les entitats públiques dependents de les entitats locals territorials.

Estatal

Tancat

643218

C18. Renovació i ampliació de les capacitats del Sistema Nacional de Salut

Convocatòria 2022 de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats privades sense fins de lucre i d'àmbit estatal, per al desenvolupament de projectes en matèria de prevenció i tractament d'addiccions

Acabada

Entitats privades sense fins de lucre d'àmbit estatal

Estatal

Tancat

644657

C15. Connectivitat Digital, impuls de la ciberseguretat i desplegament del 5G

Convocatòria ajudes 2022 Programa d'Universalització d'Infraestructures Digitals per a la Cohesió UNICO I+D 6G 

Acabada

-Subprograma d'infraestructures de recerca i equipament científico-tècnic: organismes públics de recerca, universitats públiques i altres centres públics d'I+D+I amb personalitat jurídica pròpia.
-Subprograma de projectes I+D en 5G avançada: empreses, excepte les entitats del sector públic, les entitats constituïdes jurídicament amb posterioritat al 31 de desembre de 2019 (tret que procedeixin d'altres preexistents per canvi de denominació, fusió i escissió) i les entitats sense ànim de lucre que exerceixin activitat econòmica.

Estatal

Tancat

644353

C15. Connectivitat Digital, impuls de la ciberseguretat i desplegament del 5G

Convocatòria 2022 d'ajudes pel finançament de projectes del programa Único Sectorial 

Acabada

Organismes públics d'investigació de l'Administració general de l'Estat, universitats, altres centres públics d'I+D, centres privats d'I+D sense ànim de lucre, centres tecnològics d'àmbit estatal, centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal, organismes de suport a la transferència tecnològica, difusió i divulgació tecnològica i científica i empreses.

Estatal

Tancat

644360

C24. Revaloració de la Indústria Cultural

Convocatòria 2022 d'ajudes de suport a projectes de digitalització d'operadors de gestió de drets de propietat intel·lectual

Acabada

Entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual.

Estatal

Tancat

643601

C15. Connectivitat Digital, impuls de la ciberseguretat i desplegament del 5G

Convocatòria de subvencions per a la execució de diverses actuacions de millora de les infraestructures de telecomunicacions en edificis

Acabada

Comunitats de propietaris, d'un edifici o conjunt d'edificacions, subjectes al règim de propietat horitzontal

Autonòmic

Tancat

638812

C7. Desplegament i integració d'energies renovables

Convocatòria dels programes d'incentius a projectes de xarxes de calor i fred que utilitzin fonts d'energia renovable (Programa 1 i Programa 2)

Acabada

Persones físiques o jurídiques, públiques o privades, legal i vàlidament constituïdes que tinguin el seu domicili fiscal a Espanya, i que puguin dur a terme els projectes o activitats que motiven la concessió d'aquesta ajuda, amb especificitats segons el programa d'incentius.

Estatal

Tancat

642047

642054

C7. Desplegament i integració d'energies renovables

Convocatòria del programa d'incentius a projectes singulars d'instal·lacions de biogàs (Programa d'Incentius 1 i Programa d'Incentius 2)

Acabada

Qualsevol persona jurídica, pública o privada, que tingui el seu domicili fiscal a l'Estat espanyol, amb especificitats segons el programa d'incentius escollit.

Estatal

Tancat

642067

642077

C13. Impuls a la PIME

Convocatòria d'ajudes destinades a la digitalització d'empreses del Segment II (entre 3 i menys de 10 empleats) dins del programa Kit Digital

31/12/24

Petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació, el domicili fiscal de les quals estigui ubicat en territori espanyol, compreses al Segment II (microempreses o petites empreses entre 3 i menys de 10 empleats).

Estatal

Obert

641795
C20. Pla Estratègic d'Impuls de la Formació Professional

Convocatòria 2022 per a la creació de la Xarxa estatal de centres d'excel·lència de Formació Professional

Acabada

Les administracions competents en matèria de Formació Professional

Estatal

Tancat

641029
C25. Espanya hub audiovisual d'Europa (Spain AVS Hub)

Convocatòria pública de subvencions per donar suport a les sales d’exhibició cinematogràfica de les Illes Balears

Acabada

Persones físiques o jurídiques titulars de sales d'exhibició cinematogràfica o de complexos cinematogràfics

Autonòmic

Tancat

C1. Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada a entorns urbans i metropolitans

Convocatòria corresponent 2022 del programa d'ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà i de la mobilitat

Acabada

Municipis que siguin capitals de província.
Municipis de més de 50.000 habitants, segons el Padró 2020.
Municipis de més de 20.000 habitants, segons el Padró 2020, que disposin d'un servei de transport públic col·lectiu urbà interior, i d'un Pla de Mobilitat Sostenible.

Estatal

Tancat

640563
C25. Espanya hub audiovisual d'Europa (Spain AVS Hub)

Convocatòria 2022 programa d'ajudes en l'àmbit de la societat de la informació per a la creació d'un ecosistema digital en el sector audiovisual

Acabada

Municipis de més de 100.000 habitants, províncies, illes, comarques (o mancomunitats) i agrupacions d'entitats locals oficialment constituïdes

Estatal

Tancat

640058
C4. Conservació i restauració d'ecosistemes i biodiversitat

Convocatòria per a l'any 2022 de subvencions de la Fundació Biodiversitat, F.S.P., per a suport a programes i projectes de recerca en matèria de gestió de la biodiversitat

Acabada

a) Organismes Públics de Recerca de l'Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, sense ànim de lucre.

b) Universitats públiques i els seus instituts universitaris, inscrites en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

c) Centres Tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica sense ànim de lucre d'àmbit estatal, que estiguin inscrits en el Registre de centres.

d) Altres persones jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre, que segons els seus estatuts o normativa que els reguli realitzin activitats d'I+D+i o generin coneixement científic o tecnològic.

e)Agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes objecte de subvenció

Estatal

Tancat

639424
C24. Revaloració de la Indústria Cultural

Convocatòria d'ajudes 2022 per a la descripció i digitalització d'arxius amb patrimoni documental amb una antiguitat superior als quaranta anys d'entitats, associacions de caràcter polític, sindical o religiós, universitats públiques i d'entitats, fundacions, associacions culturals i educatives

Acabada

Associacions, fundacions i entitats privades sense ànim lucro que custodiïn o gestionin fons documentals amb més de quaranta anys d'antiguitat, universitats públiques i altres institucions del sector educatiu i fundacions públiques que custodiïn fons documentals integrants del Patrimoni Documental Espanyol

Estatal

Tancat

C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria 2022 de concessió de subvencions per a ajudes dins del Subprograma Estatal d'Infraestructures i Equipament Cientificotècnic de l'Acció Estratègica en Salut 2021-2023

Acabada

Instituts de Recerca Sanitària acreditats, entitats que desenvolupin activitats d'I+D+I en
Biomedicina o en Ciències i Tecnologies de la Salut, d'acord amb els requisits
establerts en l'Ordre de bases; entitats i institucions sanitàries públiques amb activitat clínic assistencial: hospitals, centres d'atenció primària, altres centres assistencials, entitats i institucions sanitàries públiques sense llicència d'activitat sanitària, però amb activitat d'I+D+I demostrable en l'àrea de coneixement de Salut Pública

Estatal

Tancat

638771
C2. Pla de rehabilitació i regeneració urbana

Convocatòria subvencions destinada a la realització d'inversions per a assegurar l'accessibilitat universal als immobles a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència

Acabada

Comunitats de propietaris d'edificis domiciliades a la comunitat autònoma de les Illes Balears

Autonòmic

Tancat

636584
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria 2022 de concessió de subvencions a Projectes de Recerca de Medicina Personalitzada de Precisió de l'Acció Estratègica en Salut 2021-2023, PERTE per a la Salut d'Avantguarda

Acabada

Totes les entitats que desenvolupin activitats d'I+D+I en Biomedicina o en Ciències i Tecnologies de la Salut, d'acord amb els requisits establerts en l'Ordre de bases

Estatal

Tancat

638458
C24. Revaloració de la Indústria Cultura

Convocatòria 2022 i 2023 d'ajudes per a la internacionalització de les galeries d’art

Acabada

Persones físiques o jurídiques de l’àmbit de les arts plàstiques

Estatal

Tancat

C13. Impuls a la PIME

Convocatòria 2022 línia d'ajudes per al suport de l'activitat comercial en zones rurals

Acabada

Municipis de fins a 5000 habitants, consells insulars, mancomunitats, comarques, associacions de municipis, altres

Estatal

Tancat

637001
C13. Impuls a la PIME

Convocatòria 2022 línia d'ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de
comercialització

Acabada

Municipis, consells insulars, comarques, mancomunitats de municipis i altres

Estatal

Tancat

636986
C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic

Convocatòria 2022 línies d'ajudes per a l'enfortiment de l'activitat comercial en zones turístiques

Acabada

Municipis amb població superior a 20.000 habitants, consells insulars, altres

Estatal

Tancat

636992
C25. Espanya hub audiovisual d'Europa (Spain AVS Hub)

Convocatòria d'ajudes per a la participació de pel·lícules cinematogràfiques i
altres obres audiovisuals espanyoles, acabades o en projecte, en esdeveniments audiovisuals
internacionals celebrats entre l'1 de gener de 2022 i el 30 d'octubre de 2022

Acabada

Empreses productores, distribuïdores o agències de vendes que compleixin els requisits establerts en l'article 5 de l'Ordre CUL 596/2022, de 24 de juny

Estatal

Tancat

636807
C13. Impuls a la PIME

Convocatòria d'ajudes a la transformació digital per a Associacions o Federacions d'Exportadors

Acabada

Associacions i federacions espanyoles d'exportadors reconegudes com a entitats col·laboradores de la Secretaria d'Estat de Comerç, segons estableix l'Ordre ITC/3690/2005, de 22 de novembre

Estatal

Tancat

635551
C20. Pla Estratègic d'Impuls de la Formació Professional

Convocatòria d' ajudes per a la creació d'Unitats d'Orientació Professional (UOP) dependents del Programa Aula Mentor

Acabada

Entitats locals a les que es refereix l'article 3 de la llei 7/1985, així com les entitats locals d'àmbit territorial inferior al municipal instituïdes o reconegudes per les comunitats autònomes i les entitats públiques dependents de les entitats locals territorials.

Estatal

Tancat

633059
C26. Pla de foment del sector de l'esport

Convocatòria d'ajudes per la millora i modernització de les instal·lacions esportives de les Illes Balears

Acabada

Entitats locals

Autonòmic

Tancat

C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria d'ajudes 2022 "Misiones Ciencia e Innovación", Programa Estatal per a Catalitzar la Innovació i el Lideratge Empresarial del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2021-2023

Acabada

Agrupacions de persones jurídiques definides en l'article 5.1 de l'Ordre CIN/373/2022 de 26 d'abril, constituïdes per empreses i que puguin dur a terme projectes de cooperació

Estatal

Tancat

634303
C15. Connectivitat Digital, impuls de la ciberseguretat i desplegament del 5G

Convocatòria d'ajuts per a la realització de projectes del Programa d'Universalització d'Infraestructures Digitals per a Cohesió- Banda Ampla (Convocatòria - ÚNICO Banda ampla 2022)

Acabada

Persones jurídiques del sector privat que ostentin la condició d'operador degudament habilitat

Estatal

Tancat

633889
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria corresponent al 2022 d'ajudes públiques a projectes en línies estratègiques del Pla Estatal d'Investigació Científica, Tècnica i d'Innovació 2021-2023

Acabada

Organismes d'investigació, les universitats i els seus instituts universitaris, instituts d'investigació sanitària, altres centres d'I+D+I, centres tecnològics d'àmbit estatal i empreses

Estatal

Tancat

C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria d'ajudes destinades al "Programa Tecnológico Aeronáutico", del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2021-2023

Convocatòria 2022

Acabada

Agrupacions d'empreses en tres categories: PTA grans empreses, PTA PIMES i PTA grans projectes estratègics

Estatal

Tancat

631314
C15. Connectivitat Digital, impuls de la ciberseguretat i desplegament del 5G

Convocatòria d’ajudes Programa d'Universalització d'Infraestructures Digitals per a la Cohesió UNICO - 5G  corresponent a l'any 2022

Acabada

Persones jurídiques que ostentin la condició d'operador, així com les agrupacions d'empreses que ostentin dita condició d'operador

Estatal

Tancat

C7. Desplegament i integració d'energies renovables

Ampliació Termini!
Convocatòria d’ajuts per a l’execució dels programes d’incentius per a la implantació d’energies renovables tèrmiques en diferents sectors de la economia

31/07/2024

Persones físiques, jurídiques, entitats i organismes públics

Autonòmic

Obert

C20. Pla Estratègic d'Impuls de la Formació Professional

Convocatòria d' ajuts per a alumnes i professors de cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en els Cicles Formatius de Grau Mitjà en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Acabada

Alumnes i professors de cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició del Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en els Cicles Formatius de Grau Mitjà)

Autonòmic

Tancat

C25. Espanya hub audiovisual d'Europa (Spain AVS Hub)

Convocatòria 2022 d'ajudes del
Programa Projectes d'I+D de tecnologies audiovisuals i dels
videojocs - CDTI

Acabada

PIMES, segons la definició establerta en l'Annex I de l'Ordre
CIN/373/2022, de 26 d'abril

Estatal

Tancat

629243
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria 2022 ajudes públiques per a les Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars

Acabada

Organismes públics d'investigació, universitats públiques i els seus instituts universitaris i altres centres públics d'I+D que formen part del sector públic institucional i estan inscrits en l'Inventari d'Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local.

Estatal

Tancat

612812
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria 2022 ajudes destinades a nous projectes empresarials d'empreses innovadores (Programa NEOTEC)

Acabada

Petites empreses innovadores

Estatal

Tancat

627296
C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic

Transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part del "Camino de Santiago" integrades en la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents (ICT/1528/2021)

Acabada

Agrupacions d'entitats locals

Estatal

Tancat

625878
C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic

Programa d'ajudes per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part de la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents (ICT/1527/2021)

Acabada

Ajuntaments, diputacions, consells insulars amb independència de la seva grandària i població.
Comarques o mancomunitats o altres entitats locals
Les agrupacions d'entitats locals

Estatal

Tancat

625864
C21. Modernització i digitalització del sistema educatiu, inclosa l'educació primerenca de 0 a 3 anys

Convocatòria d’ ajuts a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears per a l’any 2022

Acabada

Ajuntaments i els consells insulars de les Illes Balears i les entitats sense ànim de lucre dependents d'aquestes administracions que compleixin els requisits exigits.

Autonòmic

Tancat

 
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Concessió d'ajudes públiques a projectes de prova de concepte, del Pla Estatal d'Investigació Científica, Tècnica i d'innovació per al període 2021-2023

Acabada

organismes d'investigació i de difusió de coneixements d'acord amb l'annex I de l'ordre CIN/417/2022

Estatal

Tancat

625205
C21. Modernització i digitalització del sistema educatiu, inclosa l'educació primerenca de 0 a 3 anys

Convocatòria de 4050 places per a la realització de cursos tutoritzats en línia per a la formació permanent del professorat sobre el nou currículum derivat de la Llei Orgànica 3/2020

Acabada

funcionaris docents d'ensenyaments en servei actiu o en excedència, o funcionaris docents en serveis especials, regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig i funcionaris docents adscrits als Programes d'Acció Educativa a l'Exterior del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Estatal

Tancat

625695
C12. Política Industrial Espanya 2030

Convocatòria per a la concessió d’ajudes a projectes estratègics per a la transició industrial del sector farmacèutic i del sector de productes sanitaris, sota el PERTE SALUT de VANGUÀRDIA corresponent a l'any 2022

Acabada

Societats que no formen part del sector públic, que vinguin desenvolupant una activitat industrial durant un període d'almenys tres anys comptats fins la data de fi de termini de sol·licitud

Estatal Tancat 625152
C23. Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu

Convocatòria de subvencions per donar suport a la cobertura de vacants en sectors estratègics d'interès nacional mitjançant el finançament d'accions formatives que incloguin compromisos de contractació de persones desocupades per als anys 2022 i 2023

Tancada 28/07/23

Empreses i entitats de formació que compleixin els criteris

Estatal Tancat 602462
C4. Conservació i restauració d'ecosistemes i biodiversitat

Convocatòria per a l’any 2022 de subvencions per a actuacions en la Reserva de la Biosfera Menorca

Acabada

a. El Consell Insular de Menorca, òrgan gestor de la Reserva de la Biosfera Menorca, a través de l'«Agència Menorca Reserva de Biosfera». b. Els municipis i les entitats locals de l'illa de Menorca. c. Associacions i ONGs amb seu social a Menorca. d. Entitats de Custòdia del Territori amb seu social a Menorca. e. Universitats i Entitats d'Investigació.

Autonòmic Tancat 625148
 
C3. Transformació ambiental i digital del sistema agroalimentari i pesquer

Convocatòria ajudes al Programa de suport per a l’aplicació d’agricultura de precisió i tecnologies 4.0 al sector agrícola i ramader 2021-2022

Acabada

a. Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, que siguin titulars d'explotacions agrícoles i/o ramaderes sempre que tinguin la consideració de pime.

b. Persones físiques o jurídiques que prestin serveis agraris

Autonòmic Tancat  
C3. Transformació ambiental i digital del sistema agroalimentari i pesquer

Convocatòria ajudes al Programa de suport a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola) 2021-2022

Acabada

Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, que siguin titulars d'explotacions agrícoles i/o ramaderes

Autonòmic Tancat  
C3. Transformació ambiental i digital del sistema agroalimentari i pesquer

Convocatòria ajudes per a inversions en bioseguretat vegetal 2021-2022

Acabada

Persones físiques, jurídiques o els ens sense personalitat jurídica de les Illes Balears

Autonòmic Tancat  
C3. Transformació ambiental i digital del sistema agroalimentari i pesquer

Convocatòria ajudes per a inversions en bioseguretat animal 2021-2023

Acabada

Persones físiques, jurídiques o els ens sense personalitat jurídica de les Illes Balears

Autonòmic Tancat  
C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic

Convocatòria d’ajudes mitjançant un sistema de “bonus turístics“ amb l’objectiu d’incentivar la demanda dels serveis turístics i reactivar l'economia de les Illes Balears, mitjançant un sistema de “bonus turístics” per a la convocatòria 2022-2023

Tancada (Exhauriment de crèdit)

Persones físiques que s'inscriguin a la plataforma habilitada a l'efecte https://bonusturistic.illesbalears.travel

Autonòmic Tancat  
C22. Pla de xoc per a l'economia de les cures i el reforçament de les polítiques d'inclusió

Convocatòria de subvencions destinades a la millora de l'accessibilitat d'infraestructures i equipaments de les entitats locals de les Illes Balears

Acabada

Entitats locals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com entitats que en depenen o hi estan vinculades

Autonòmic Tancat 620912
C25. Espanya hub audiovisual d'Europa (Spain AVS Hub)

Convocatòria d'ajudes per a l'organització de festivals i certàmens cinematogràfics a Espanya per a l'any 2022

Acabada

Administració autonòmica i local, persones físiques i jurídiques que compleixin amb els requisits, i actuen com a promotors d'un festival o certamen cinematogràfic.

Estatal Tancat
C23. Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu

Convocatòria destinada a la requalificació de persones treballadores que hagin estat o estiguin incloses en expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), per als exercicis pressupostaris 2022 i 2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Tancada

07/11/23

Empreses o grups empresarials que hagin aplicat o estiguin aplicant als seus treballadors un ERTO i tenir presència en almenys 2 CCAA.

Estatal Tancat 602123
C12. Política Industrial Espanya 2030

Convocatòria de concessió d'ajuda a projectes d'Investigació, Desenvolupament i Innovació en l'àmbit de la Indústria Connectada 4.0

Acabada

Societats que no formin part del sector públic i que desenvolupin una activitat industrial al menys tres anys abans de la data límit de sol·licitud de l'ajut i que compleixin totes les condicions establertes a l'article 4 de l'Ordre ICT/235/2022, de 23 de març

Estatal Tancat  
C5. Preservació de lespai litoral i els recursos hídrics

Convocatòria per a l’any 2022 de subvencions per a la millora de l’abastiment d’aigua i reducció de pèrdues a les xarxes en els municipis petits i mitjans de les Illes Balears.

Acabada

a) Els municipis de les Illes Balears de menys de 20.000 habitants.
b) Els Consorcis locals per als municipis de menys de 20.000 habitants.
c) Mancomunitats de municipis per als municipis de menys de 20.000 habitants.
d) Els ens del sector públic instrumental i les societats de capital públic que prestin el servei d’abastiment d’aigua a municipis de menys de 20.000 habitants

Autonòmic Tancat 619812
C12. Política Industrial Espanya 2030

Convocatòria d’ajuts a actuacions integrals de la cadena industrial del vehicle elèctric i connectat (PERTE VEC)

Acabada

Agrupacions sense personalitat jurídica que compleixin els requisits. Els membres de l'agrupació podran ser persones jurídiques, públiques o privades, amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a Espanya

Estatal Tancat 615575
C12. Política Industrial Espanya 2030

Convocatòria de subvencions per al suport a la implementació de la normativa de residus i el foment de l’economia circular a les Illes Balears

Acabada

Consells insulars, municipis, mancomunitats de municipis, consorcis amb participació d'entitats locals que tenguin atribuïda la competència de prestar els serveis de recollida o de tractament de residus, gestors de residus.

Autonòmic Tancat  
C20. Pla estratègic d'impuls de la Formació Professional

Convocatòria d'ajudes a entitats locals territorials i entitats públiques dependents de les entitats locals territorials per a la creació de noves Aules Mentor

Acabada

Entitats locals a les que es refereix l'article 3 de la llei 7/1985 i entitats locals d'àmbit territorial inferior al municipal constituides o reconegudes per les comunitats autònomes i les entitats públiques dependents de les entitats locals territorials.

Estatal Tancat  
C3. Transformació ambiental i digital del sector agroalimentari i pesquer

Convocatòria anticipada de l'any 2022 d'ajuts per a l'execució de projectes d'innovació d'interès general per a grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (AEI-Agri)

Acabada

Agrupacions d'almenys dues persones, físiques o jurídiques independents entre sí, que cumpleixin els requisits establerts

Estatal Tancat  
C25. Espanya hub audiovisual d'Europa (Spain AVS Hub)

Convocatòria d'ajudes per a la producció de curtmetratges sobre projecte

Acabada

Empreses productores independents

Estatal Tancat  
C20. Pla estratègic d'impuls de la Formació Professional

Concessió d'ajudes per a la formació de qualificació i requalificació de la població activa, vinculada prioritàriament a
qualificacions professionals en sectors estratègics i millora de les
capacitats per a la transició ecològica

Acabada

Empreses, agrupacions d’empreses, consorcis, organismes i entitats sectorials i entitats sense ànim de lucre

Estatal Tancat  
C25. Espanya hub audiovisual d'Europa (Spain AVS Hub)

Convocatòria d'ajudes generals per a la producció de llargmetratges sobre projecte

Acabada

Empreses productores independents, incloses les agrupacions d’interès econòmic i empreses productores no independents, incloses les agrupacions d’interès econòmic

Estatal Tancat  
C1. Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada a entorns urbans i metropolitans

Convocatòria d'ajudes per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies d'empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d'empreses que realitzin transport privat complementari

30/04/2024

excepte activitat 4:

31/12/2023

Persones físiques o jurídiques de transport, publiques i privades (viatgers i mercaderies), que compleixin les condicions exigides per aquesta convocatòria

Autonòmic Tancat  
C23. Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu

Convocatòria conjunta de subvencions «Programa SOIB Recerca i Innovació»

Acabada

Centres i entitats d'investigació i de difusió de coneixements (públics, privats i universitats) 

Autonòmic Tancat 615068

C2. Pla de rehabilitació i regeneració urbana

Convocatària d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis de titularitat pública

Acabada

Entitats locals, consells insulars que siguin titulars d'un immoble que compleixi les condicions exigides per aquesta convocatòria

Estatal Tancat 614583
C24. Revaloració de la Indústria Cultura

Convocatòria d'ajudes públiques per a la modernització de les petites i mitjanes empreses del sector del llibre

Acabada

Editorials, empreses distribuïdores, llibreries i empreses arts gràfiques que compleixin amb els requisits

Estatal Tancat  
C24. Revaloració de la Indústria Cultural

Convocatòria d'ajudes públiques per a digitalització
de continguts editorials

Acabada

Persones jurídiques i físiques (autònoms) amb residència fiscal permanent a Espanya i que tinguin com a activitat i objecte social, únic o entre d’altres, l’edició de llibres

Estatal Tancat 627295
C13. Impuls a la PIME

Convocatòria d'ajudes per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació (Programa Kit Digital)

31/12/24

Petites empreses i persones en situació d'autoocupació, el domicili fiscal de les quals estigui ubicat en territori espanyol, compreses al Segment I (empreses entre 10 i menys de 50 empleats)

Estatal Obert 612093
C25. Espanya hub audiovisual d'Europa (Spain AVS Hub)

Convocatòria d'ajuts selectius per a la producció de llargmetratges sobre projecte

Acabada

Empreses productores independents

Estatal Tancat 611610 
C9. Full de ruta de l'hidrogen renovable i la seva integració sectoria

Convocatòria del programa d'incentius a la cadena de valor innovadora i de coneixement de l'hidrogen renovable:

Programa d'incentius 4: Reptes de recerca bàsica fonamental, pilots innovadors i la formació en tecnologies habilitadores clau

Acabada

Empreses amb personalitat jurídica pròpia (incloses les associacions empresarials), els consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb o sense personalitat jurídica pròpia, el sector públic institucional de qualsevol Administració pública i els centres tecnològics d'àmbit estatal

Estatal Tancat 611299
C9. Full de ruta de l'hidrogen renovable i la seva integració sectoria

Convocatòria del programa d'incentius a la cadena de valor innovadora i de coneixement de l'hidrogen renovable:

Programa d'incentius 3: Grans demostradors d'electròlisis i projectes innovadors de producció d'hidrogen renovable

Acabada

Empreses amb personalitat jurídica pròpia (incloses les associacions empresarials), els consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb o sense personalitat jurídica pròpia, el sector públic institucional de qualsevol Administració pública i els centres tecnològics d'àmbit estatal

Estatal Tancat 611288
C9. Full de ruta de l'hidrogen renovable i la seva integració sectoria

Convocatòria del programa d'incentius a la cadena de valor innovadora i de coneixement de l'hidrogen renovable:

Programa d'incentius 2: Disseny, demostració i validació de mobilitat propulsada per hidrogen

Acabada

Empreses amb personalitat jurídica pròpia (incloses les associacions empresarials), els consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb o sense personalitat jurídica pròpia, el sector públic institucional de qualsevol Administració pública i els centres tecnològics d'àmbit estatal

Estatal Tancat 611279
C9. Full de ruta de l'hidrogen renovable i la seva integració sectoria

Convocatòria del programa d'incentius a la cadena de valor innovadora i de coneixement de l'hidrogen renovable:

Programa d'incentius 1: Capacitats, Avanços Tecnològics i implementació de línies d'assaig i/o fabricació 

Acabada

Empreses amb personalitat jurídica pròpia (incloses les associacions empresarials), els consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb o sense personalitat jurídica pròpia, el sector públic institucional de qualsevol Administració pública i els centres tecnològics d'àmbit estatal

Estatal Tancat 611276 
C9. Full de ruta de l'hidrogen renovable i la seva integració sectorial

Convocatòria del programa d'incentius a projectes pioners i singulars d'hidrogen renovable

Acabada

- Empreses amb personalitat jurídica pròpia

- Consorcis o Agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, publiques o privades

- Sector públic institucional de qualsevol Administració pública

Estatal Tancat  
C26. Pla de foment del sector de l'esport

Convocatòria de subvencions per a clubs de futbol i SAD que es trobin inscrits a la competició de la màxima categoria femenina de futbol

Acabada

Clubs de futbol i SAD que estiguin inscrits a la competició de la màxima categoria femenina

Estatal

Tancat

 
C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic

Convocatòria d'ajudes per al Programa "Experiencias Turismo España"

Acabada

- Associacions o Federacions legalment inscrites al Registre Nacional d'Associacions
- Fundacions, legalment inscrites en els registres corresponents.
- Agrupacions d'interès econòmic
- Empreses turístiques o pimes

Estatal Tancat  

C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria d'ajuts en el marc de l'Acció Estratègica en Salut del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d'Innovació per al període 2021-2023

Acabada

Persones físiques i entitats que desenvolupin activitats d'R+D+I en Biomedicina o en Ciències i Tecnologies de la Salut

Estatal Tancat 609489

C1. Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada a entorns urbans i metropolitans

Convocatòria del programa d'incentius a projectes d'electrificació de flotes de vehicles lleugers (Programa MOVES FLOTAS)

Acabada

Tota mena d'empreses amb personalitat jurídica pròpia (Micro, Petita, Mitjana i Gran Empresa).

El sector públic institucional, a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015 de 1 doctubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Estatal Tancat  

C7. Desplegament i integració d'energies renovables

Convocatòria del programa d'incentius a projectes pilot singulars de comunitats energètiques (Programa CE IMPLEMENTA) (II)

Acabada

Persones jurídiques, públiques o privades, legalment constituïdes

Estatal Tancat  

C7. Desplegament i integració d'energies renovables

Convocatòria del programa d'incentius a projectes pilot singulars de comunitats energètiques (Programa CE IMPLEMENTA) (I)

Acabada

Persones jurídiques, públiques o privades, legalment constituïdes

Estatal Tancat  

C25. Espanya hub audiovisual d'Europa (Spain AVS Hub)

Convocatòria d'ajuts corresponents a l'any 2022 per a laboratoris i incubadores de creació i desenvolupament de projectes audiovisuals

Acabada

- Comunitats autònomes i els organismes i entitats que en depenen
- Entitats públiques que tinguen la consideració de Corporacions Locals i els organismes i entitats que en depenen
- Persones jurídiques amb residència legal o establiment a Espanya en el moment de la percepció efectiva de l'ajuda

Estatal

Tancat

 

C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic

Convocatòria d'ajuts per a projectes de digitalització de «última milla» a empreses del sector turístic

Acabada

- Empreses del sector turístic
- Empreses l'activitat de les quals els permeti constituir-se en socis tecnològics i amb experiència demostrable a l'àmbit turístic.
- Associacions professionals i empresarials, l'objecte social i l'activitat de les quals tanqui relació directa amb el sector turístic.

Estatal Tancat 630690 

C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic

Convocatòria d'ajuts a organismes de recerca i de difusió de coneixements per a projectes de R+D per donar resposta als reptes de les destinacions turístiques

Acabada

Organismes de recerca i difusió de coneixements que compleixin els requisits de l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre

Estatal Tancat 623693

C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del Sistema Nacional de Ciència, Tecnologia i Innovació

Convocatòria d'ajuts a projectes de col·laboració publico-privada, del Programa Estatal per Impulsar la Investigació Científica tècnica i la seva transferència, del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d'Innovació 2021-2023

Acabada

- Organismes públics de recerca

- Universitats públiques i els seus instituts universitaris

- Instituts de recerca sanitària

- Altres centres públics de R+D+i

- Centres Tecnològics d'àmbit estatal i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica

- Universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D+i.

- Centres privats de R+D+i, amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre

Estatal Tancat  

C23. Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu

Convocatòria de subvencions «SOIB Projectes territorials per a col·lectius vulnerables» per al període 2021-2023, destinat a l’execució de projectes d’inversió de noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu

Acabada

- Les administracions locals de les Illes Balears, i les entitats dependents o vinculades.

- Entitats del tercer sector.

- Persones jurídiques sense finalitat de lucre amb seu a les Illes Balears.

- Mancomunitats de les Illes Balears.

- Empreses d'inserció

Autonòmic Tancat  

C23. Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu

Convocatòria de subvencions, per al període 2021-2023, destinada a finançar el programa «SOIB Qualificats - Primera experiència»

Acabada

 Els organismes i entitats de sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB):

1. Entitats públiques empresarials.

2. Societats mercantils públiques.

3. Fundacions del sector públic de la CAIB.

b) La Universitat de les Illes Balears (UIB) i les entitats que en depenen o hi estan vinculades.

Autonòmic

Tancat

 

C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del Sistema Nacional de Ciència, Tecnologia i Innovació

Convocatòria de concessió de les ajudes Ramón y Cajal i de les ajudes Juan de la Cierva-formación, del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d'Innovació

Acabada

Organismes de recerca i difusió de coneixements d'acord amb la definició establerta a l'annex I

Estatal Tancat  

C3. Transformació ambiental i digital del sector agroalimentari i pesquer

Convocatòries 2022-2023 de les subvencions a agrupacions d'entitats que realitzin projectes en matèria de creixement blau al sector pesquer i de l'aqüicultura Acabada

- Entitats públiques o privades que tinguin en vigor un protocol general dactuació en matèria de creixement blau amb la Secretaria General de Pesca

- Qualsevol entitat pública o privada d'àmbit nacional relacionada amb el sector de la pesca i l'aqüicultura

Estatal Tancat  

C23. Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu

Convocatòria d'ajudes per una segona oportunitat dels treballadors autònoms o per compte propi per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital

Acabada

Treballadors autònoms o per compte propi que tinguin reconegut el dret a percebre la prestació per cessament d'activitat de la Seguretat Social

Autonòmic

Tancat

 

C23. Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu

Convocatòria de subvencions per al període 2021-2023 destinats a promocionar l’ocupació autònoma per abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital Acabada

- Persones desocupades i inscrites en l'oficina corresponent del servei públic d'ocupació almenys des del dia abans del començament de l'activitat.

- Treballadors autònoms que estiguin d'alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional corresponent que compleixin els requisits de l'annex 2

Autonómic Tancat  

C24. Revaloració de la Indústria Cultural

Convocatòria, pel procediment de tramitació anticipada de despesa, de les subvencions per donar suport als projectes d’inversió en infraestructures escèniques i musicals de les Illes Balears Acabada

Persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb ànim de lucre o sense, que siguin titulars d'un espai escènic o musical de les Illes Balears o que en siguin els gestors titulars, per delegació de la propietat

Autonòmic Tancat  

C24. Revaloració de la Indústria Cultural

Convocatòria per a la concessió d'ajuts públics per a modernització de les estructures de gestió artística en l'àmbit de les arts escèniques i de la música Acabada

Persones físiques i jurídiques, associacions no lucratives i fundacions i entitats públiques o privades de l'àmbit de les arts escèniques i de la música

Estatal Tancat  

C4. Conservació i restauració d'ecosistemes i biodiversitat

C5. Preservació de lespai litoral i els recursos hídrics

Convocatòria de subvencions de la Fundació Biodiversitat F.S.P., per al foment d'actuacions dirigides a la restauració d'ecosistemes fluvials i a la reducció del risc d'inundació als entorns urbans espanyols

Jornada de presentación 04/02/22

Acabada

Ajuntaments, Diputacions, Consells Insulars, Comarques o altres entitats que agrupin diversos municipis i Mancomunitats de municipis

Estatal Tancat  
C7. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema
Nacional de Ciència, Tecnologia i Innovació
Concessió d'ajuts públics a projectes estratègics orientats a la transició ecològica ia la transició digital, del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d'Innovació per al període 2021-2023 Acabada

Activitats professionals, científiques i tècniques vinculades als organismes de recerca i de difusió de coneixements dacord amb la definció establerta a la convocatòria (Annex I).

Estatal Tancat  
C13. Impuls a la PIME Convocatòria de subvencions del «Programa Innova Invest» de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E. i la convocatòria de l'any 2021 Acabada

Empreses amb participació de capital estranger, en el marc del Programa Innova Invest de ICEX España Exportación e Inversi

Estatal Tancat  
C2. Pla de rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana Ampliació de Termini!
Convocatòria pública de subvencions per a actuacions del programa de rehabilitació energètica en edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000)
31/07/2024 o exhauriment de crèdit

Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública legalment constituïdes que siguin propietàries d'edificis existents destinats a qualsevol ús i que estiguin ubicats a les Illes Balears.

Les comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris d'edificis residencials d'ús habitatge

Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d'edificis

Les empreses de serveis energètics (ESE), o proveïdors de serveis energètics.

Les entitats locals

Les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia

Autonòmic Obert  
C22. Pla de xoc per a l'economia de les cures i el reforçament de les polítiques d'inclusió Convocatòria de subvencions per a la realització de projectes d'innovació en matèria de prevenció de la institucionalització, desinstitucionalització i desenvolupament de serveis de suport comunitaris en l'àmbit de les cures de llarga durada Acabada Entitats del Tercer Sector d'Acció Social, Entitats de l'Economia Social i Entitats privades sense ànim de lucre que als seus estatuts tinguin com a finalitat dur a terme activitats relacionades amb els projectes a desenvolupar Estatal Tancat  
C18. Renovació i ampliació de les capacitats del Sistema Nacional de Salut

Convocatòria de subvencions per al desenvolupament de projectes de transformació relacionats amb la prevenció i el tractament a les addiccions que afectin l'àmbit territorial de dues o més comunitats o ciutats autònomes

Acabada Entitats privades sense ànim de lucre i d’àmbit estatal Estatal Tancat  
C11. Modernització de les administracions públiques

Convocatòria d'ajudes destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Acabada Ajuntaments dels municipis amb població superior a 50.000 habitants Estatal Tancat  
C20. Pla estratègic d'impuls de la Formació Professional

Convocatòria d'ajudes a entitats locals territorials i entitats públiques dependents de les entitats locals territorials per a la creació de noves Aules Mentor

Acabada Entitats locals territorials i entitats públiques dependents de les entitats locals territorials Estatal Tancat  
C13. Impuls a la PIME

Convocatòria d'ajudes de Suport a Agrupacions Empresarials innovadores

Acabada Agrupacions Empresarials Innovadores Estatal Tancat  
C13. Impuls a la PIME

Convocatòria d'ajudes per a l'obertura de mercats exteriors

Acabada Associacions i Federacions d'Exportadors, i Consells Reguladors d'indicacions geogràfiques Estatal Tancat  
C7. Desplegament i integració d'energies renovables

Convocatòria de subvencions NextG per a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial

31/12/2023 Sector residencial Autonòmic Tancat  

C7. Desplegament i integració d'energies renovables (I1)

C8. Infraestructures elèctriques, promoció de xarxes intel·ligents i desplegament de la flexibilitat i emmagatzematge(I1)

Convocatòria de subvencions NextG per a instal·lacions d'autoconsum en el sector residencial, administracions públiques i el tercer sector

31/12/2023 Sector residencial, administracions públiques i el tercer sector Autonòmic Tancat  

C7. Desplegament i integració d'energies renovables (I1)

C8. Infraestructures elèctriques, promoció de xarxes intel·ligents i desplegament de la flexibilitat i emmagatzematge(I1)

Convocatòria de subvencions NextG per a instal·lacions d'autoconsum en el sector serveis i altres sectors productius (EMPRESES)

31/12/2023 Sector serveis i altres sectors productius (EMPRESES) Autonòmic Tancat  
C1. Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada a entorns urbans i metropolitans

Ampliació de termini!

Programa MOVES III: Programa d'Incentius a la Mobilitat Eficient i Sostenible

31/07/2024 Empreses, Comunitats d'energies Autonòmic Obert 596419
C13. Impuls a la PIME Ajudes per a l'enfortiment dels sistemes de comunicació i serveis telemàtics en associacions i federacions d'exportadors i es procedeix a la seva convocatòria en l'any 2021, en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Acabada Associacions i federacions reconegudes com a entitats col·laboradores de la Secretaria d’Estat de Comerç en virtut de l’Ordre ITC/3690/2005 de 22 de novembre.  Estatal Tancat  
C3. Transformació ambiental i digital del sistema agroalimentari i pesquer(I9) Subvencions per a l'adquisició i instal·lació de sistemes de seguiment electrònic remot (REM), per al compliment de l'obligació de desembarcament, per a la digitalització de la flota de petita escala i per al suport a el sector pesquer extractiu, aqüícola, comercialitzador i transformador en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i es convoquen per a l'any 2021 Acabada Armadors de vaixells pesquers, associacions de el sector extractiu, aqüícola, comercialitzador i transformador, així com organitzacions de productors, PIME pesca i de l'aqüicultura Estatal Tancat  
C4. Conservació i restauració d'ecosistemes i la seva biodiversitat(I2 - Obj.69)

Subvencions de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., a grans projectes transformadors d'índole científico-tècnica per a la promoció de la bioeconomia i la contribució a la transició ecològica, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i s'aprova la convocatòria corresponent a l'any 2021

Acabada

Entitats i organitzacions sense ànim de lucre.

Organismes públics d'investigació de l'Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

Universitats públiques i els seus instituts universitaris que estiguin inscrites en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

Col·legis professionals.

AAPP.

Societats de capital, les cooperatives i les societats de persones (regular col·lectiva i comanditària simple).

Altres persones jurídiques, públiques o privades.

Agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes objecte de subvenció.

Estatal Tancat  
C4. Conservació i restauració d'ecosistemes i la seva biodiversitat (I2 - Obj.69)

Subvencions de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., per donar suport als centres de rescat depositaris de especímens vius decomisats que contribueixen a la conservació de les espècies amenaçades de fauna i flora silvestres pel seu comerç ilegal incloses en el Conveni CITES, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i s'aprova la convocatòria corresponent a l'any 2021

Acabada

Entitats i organitzacions sense ànim de lucre.

Organismes públics d'investigació de l'Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

Universitats públiques i els seus instituts universitaris que estiguin inscrites en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

Col·legis professionals.

AAPP.

Societats de capital, les cooperatives i les societats de persones (regular col·lectiva i comanditària simple).

Altres persones jurídiques, públiques o privades.

Agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes objecte de subvenció.

Estatal Tancat  
C4. Conservació i restauració d'ecosistemes i la seva biodiversitat (I1 - Obj.65 y 66)

Subvencions de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., per donar suport a programes i projectes d'investigació en matèria de gestió de la biodiversitat, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i s'aprova la convocatòria corresponent a l'any 2021

Acabada

Entitats i organitzacions sense ànim de lucre.

Organismes públics d'investigació de l'Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

Universitats públiques i els seus instituts universitaris que estiguin inscrites en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

Col·legis professionals.

AAPP.

Societats de capital, les cooperatives i les societats de persones (regular col·lectiva i comanditària simple).

Altres persones jurídiques, públiques o privades.

Agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes objecte de subvenció.

Estatal Tancat  
C4. Conservació i restauració d'ecosistemes i la seva biodiversitat (I2 - Obj.67 y 68)

Subvencions de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., per al reforç de xarxes d'avaraments i rescat d'espècies marines, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i s'aprova la convocatòria corresponent a l'any 2021

Acabada

Entitats i organitzacions sense ànim de lucre.

Organismes públics d'investigació de l'Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

Universitats públiques i els seus instituts universitaris que estiguin inscrites en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

Col·legis professionals.

AAPP.

Societats de capital, les cooperatives i les societats de persones (regular col·lectiva i comanditària simple).

Altres persones jurídiques, públiques o privades.

Agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes objecte de subvenció.

Estatal Tancat  
C4. Conservació i restauració d'ecosistemes i la seva biodiversitat (I3 - Obj 71)
C5.Preservación del espacio litoral y recursos hídricos (I2 - Obj. 77)

Subvencions de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., per fomentar actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i s'aprova la convocatòria corresponent a l'any 2021

Acabada

Entitats i organitzacions sense ànim de lucre.

Organismes públics d'investigació de l'Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

Universitats públiques i els seus instituts universitaris que estiguin inscrites en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

Col·legis professionals.

AAPP.

Societats de capital, les cooperatives i les societats de persones (regular col·lectiva i comanditària simple).

Altres persones jurídiques, públiques o privades.

Agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes objecte de subvenció.

Estatal Tancat  
C1. Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans (I2) Convocatòria del Programa d'incentius a projectes singulars en mobilitat elèctrica (Programa MOVES Projectes Singulars II) Acabada Tot tipus d'empresa (Micro, Petita, Mitjana i Gran Empresa), Universitats i Centres Privats d'Investigació i Desenvolupament i el Sector Públic Institucional Estatal Tancat  
C25. Espanya Hub audiovisual d'Europa (Spain AVS Hub) (I2) Ajudes per a la participació de pel·lícules españoles en festivals Acabada Productores espanyoles Estatal Tancat  
C16. Estratègia Nacional de Intel·ligència Artificial Convocatòria d'ajudes 2021 destinades a projectes d'investigació i desenvolupament en intel·ligència artificial i altres tecnologies digitals i la seva integració en les cadenes de valor Acabada

Empreses (no públiques)

Estatal Tancat  
C2. Pla de rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana (I4) Concessió directa d'ajudes per a inversions a projectes singulars locals d'energia neta en municipis de repte demogràfic (PROGRAMA DUS 5000) Acabada

Les entitats locals 

Els organismes autònoms i entitats públiques dependents o vinculades a les entitats locals  

Les comunitats autònomes uniprovincials

Estatal Tancat  
C13. Impuls a la PIME Línia d'emprenedoria digital en el sector de l'agroalimentació i el medi rural (préstecs) Fins exhaurir el pressupost PIME Estatal Obert  
C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic Emprenedors digitals (préstecs)  Acabada PIME Estatal Tancat  
C24.Revalorització de la indústria cultural (I3) 8 beques del Museu Nacional d'Art Reina Sofia per a formació en pràctica institucional, agència cultural, projectes editorials i relacions amb comunitats per 2021-2023 Acabada Persones físiques que no desenvolupin activitat econòmica Estatal Tancat  
C2. Pla de rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana (R1 i I6) Ajudes per a l'elaboració de projectes pilot de plans d'acció local de l'Agenda Urbana Espanyola Acabada Entitats locals (AAPP) Estatal Tancat  
C15. Connectivitat Digital, impuls de la ciberseguretat i desplegament del 5G Convocatòria d'ajudes per a la realització de projectes en el marc del Programa d'universalització d'infraestructures digitals per a la cohesió - Banda Ampla Acabada

Empreses:

PIME i persones físiques que desenvolupin activitat econòmica.

Gran empresa

Estatal Tancat  
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria de Medicina Personalitzada de Precisió del ISCIII

Acabada
Entitats o institucions sanitàries públiques o privades,
Organimes públics d'investigació, Universitats i instituts d'investigació sanitària
Estatal Tancat  
C18. Renovació i ampliació de les capacitats del Sistema Nacional de Salut Subvencions per a ajudes dins del Subprograma Estatal Infraestructures de l'Acció Estratègica en Salut 2017-2020 Acabada Persones jurídiques que no desenvolupin activitat econòmica Estatal Tancat  
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria 2021 d'ajudes a nous projectes empresarials d'empreses innovadores (programa NEOTEC)

Acabada Petites empreses innovadores Estatal Tancat  
C21. Modernització i digitalització del sistema educatiu, inclosa l'educació primerenca de 0 a 3 anys.

Ajuts per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil de les Illes Balears

Acabada

Centres educatius de primer cicle d’educació infantil 

Centres privats que vulguin reconvertir-se en aquests

Autonòmic Tancat  
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Ajudes per a equipamient científico-Tècnic 2021

Acabada Organismes públics d'investigació i universitats públiques amb capacitat i activitat demostrada en R+D (s'exclouen entitats en xarxa) Estatal Tancat  
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació Convocatòria per a les nostres Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) per finançar la construcció, desenvolupament, instrumentació, equipament i millora de les capacitats de les ICTS Acabada Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) Estatal Tancat  
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Ministeri de Ciència i Innovació. Programa Tecnològic Aeronàutic (PTA)

Acabada Empreses i consorcis empresarials. PTA Grans Empreses o PTA PIME Estatal Tancat  
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria, per a l'any 2021, del procediment de concessió d'ajuts a projectes d'R+D+I en línies estratègiques, en col·laboració publico-privada, del Programa Estatal d'R+D+I Orientada als Reptes de la Societat, al marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020

Acabada Organismes públics d'investigació.
Universitats públiques i Instituts d'investigació sanitària.
Altres centres públics d'R + D + I, amb personalitat jurídica pròpia.
Centres tecnològics d'àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal.
Universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R + D.
Centres privats d'R + D + I, amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre.
Empreses (societats mercantils) independentment de la seva forma jurídica.
Associacions empresarials sectorials.
Estatal Tancat  
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació

Convocatòria per a l'any 2021 del procediment de concessió d'ajudes a Projectes d'R + D + I per a la realització de «Proves de Concepte», en el marc del Programa Estatal d'R + D + I Orientada als Reptes de la Societat, del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020

Acabada Universitats, centres públics d'R + D + I, centres tecnològics i entitats públiques i privades sense ànim de lucre vinculades a la ciència, la tecnologia, la investigació i la innovació. Estatal Tancat  
C19. Pla Nacional de Competències Digitals (digital skills)

Convocatòria per a la concessió de subvencions públiques per a l'execució de programes de formació d'àmbit estatal, per a l'adquisició i millora de competències professionals relacionades amb els canvis tecnològics i la transformació digital, dirigits prioritàriament a les persones ocupades, en el marc del Pla de Recuperació , Transformació i Resiliència

Acabada Entitats de formació, públiques o privades (empreses) titulars d'aules o instal·lacions per a formació presencial o plataformes digitals. Estatal Tancat  
C23. Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu

Convocatòria per a la concessió de subvencions públiques per a l'execució de programes de formació d'àmbit estatal, dirigits prioritàriament a les persones ocupades de l'àmbit sectorial del Turisme, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Acabada Entitats de formació, públiques o privades (empreses) titulars d'aules o instal·lacions per a formació presencial o plataformes digitals. Estatal Tancat  
C16. Estratègia Nacional d'Intel·ligència Artificial

Programa Misions d'I+D en Intel·ligència Artificial per finançar projectes d'empreses en IA en sectors estratègics 

Acabada Empreses Estatal Tancat  
C20. Pla estratègic d'impuls a la Formació Professional

Ajudes destinades a la realització de projectes d'innovació i investigació aplicades i transferència del coneixement en Formació Professional 

Acabada Centres educatius espanyols sostinguts amb fons públics de Formació Professional.
Empreses registrades com a centres de Formació Professional per a l'Ocupació, i que comptin amb la deguda autorització a l'efecte.
Les empreses i entitats que prestin suport als centres de Formació Professional.
Estatal Tancat  
C12. Política Industrial Espanya 2030 (I2) Convocatòria de concesió d’ajudes a plans d’innovació i sostenibilitat en l’àmbit de la indústria manufacturera  Acabada Gran empresa, PIME i persones físiques que desenvolupin activitat Estatal Tancat  
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació Convocatòria 2021 del Programa Missions Ciència i Innovació del CDTI  Acabada

Agrupacions d'empreses de dues categories:

Missions "Grans Empreses": Agrupació constituïda per entre 3 i 8 empreses, almenys dues d'elles autònomes. L'agrupació ha d'estar liderada per una gran empresa i comptar amb una PIME.
Missions "PIMES": Agrupació constituïda per entre 3 i 6 empreses, almenys dues d'elles autònomes. Totes han de ser PIME, liderades per una Mitjana Empresa.

Estatal Tancat  
C17. Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació Programa Tecnològic d'Automoció Sostenible (PTAS)  Acabada Agrupacions d'empreses constituïdes per entre 3 i 8 empreses, almenys dues d'elles autònomes. L'agrupació ha d'estar liderada per una empresa gran o mitjana i comptar, al menys, amb una PIME entre els socis. Estatal Tancat  
C12. Política Industrial España 2030 Convocatòria d'ajudes a projectes de desenvolupament i innovació en l'àmbit de la Indústria Connectada 4.0 (Activa_Financiación)  Acabada Societats que no formin part de el sector públic.
PIMES que desenvolupin una activitat industrial productiva durant un mínim de 3 anys.
No estar en crisi
Estatal Tancat  
C3. Transformació ambiental i digital del sistema agroalimentari i pesquer Convocatòria d'ajudes a projectes de recerca en el sector pesquer i d’aqüicultura Acabada Persones jurídiques que no desenvolupin activitat econòmica Estatal Tancat  
C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic Convocatòria extraordinària 2021 del Pla de Sostenibilitat Turística en destins per a entitats locals Acabada Entitats Locals (AAPP) Estatal Tancat  
C14. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic Ajudes per a l'enfortiment de l'activitat comercial en zones turístiques en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Acabada Persones jurídiques que no desenvolupin activitat econòmica Estatal Tancat  
C13. Impuls a la PIME Ajudes per al suport de l'activitat comercial en zones rurals en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Acabada PIME Estatal Tancat  
C1. Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans Convocatòria de 2021 del Programa d'ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i transformació sostenible de l'transport Acabada Municipis de més de 50.000 habitants i capitals de província (AAPP) Estatal Tancat  
C13. Impuls a la PIME Ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Acabada Persones jurídiques que no desenvolupin activitat econòmica Estatal Tancat  

(*) Les dates límit assenyalades per a la presentació de sol·licituds tenen caràcter orientatiu, per la qual cosa és recomanable que els usuaris les verifiquin consultant les convocatòries oficials completes, a les quals poden accedir a cadascun dels portals esmentats, o des d'aquesta mateixa pàgina, a través de 'Enllaç a la convocatòria'.

Enllaços que també poden ser-li d'interès