Els PERTE (Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica) són una figura que s’estableix en el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per reconèixer els projectes de caràcter estratègic amb gran capacitat de tracció per al creixement econòmic, l’ocupació i la competitivitat de l’economia espanyola.

Constitueixen una nova forma de col·laboració pública privada concebuda com un mecanisme d’impuls i coordinació de projectes molt prioritaris, especialment complexes o en els quals hi ha fallades de mercat, externalitats importants o una iniciativa o capacitat d’inversió per part del sector privat insuficient.

La declaració d’un projecte com a PERTE es realitza per Acord del Consell de Ministres i hi ha de constar una memòria en què es descrigui la planificació de mesures de suport i de col·laboració públicoprivada projectades i els requisits per identificar els possibles interessats. Els PERTE estaran oberts a tot tipus d’empreses que operin en el tipus d’activitats i àrees en què es desenvolupin. El Reial decret llei 36/2020 crea un Registre estatal d’entitats interessades en els PERTE dependent del Ministeri d’Hisenda.

PERTE de vehicle elèctric i connectat (APROVAT)

El Consell de Ministres va aprovar el 13 de juliol de 2021 l’Acord pel qual es declara com a Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica el desenvolupament d’un ecosistema per a la fabricació del vehicle elèctric i connectat (BOE núm. 170, de 17 de juliol de 2021).

El seu eix central és la creació de l'ecosistema necessari per al desenvolupament i fabricació de vehicles elèctrics i connectats mitjançant l'impuls a la indústria de l'automòbil (amb forta tracció sobre altres sectors econòmics), per donar resposta a la nova mobilitat sostenible i connectada ia la generació de noves activitats.

PERTE_VEC

PERTE per a la salut d'avantguarda (APROVAT)

Aprovat al Consell de Ministres del 30 de novembre de 2021.

Es pretén millorar la salut de la població a partir de la innovació diagnòstica, terapèutica i preventiva al Sistema Nacional de Salut, que alhora permetrà fomentar la generació de teixit industrial i la creació d'ocupació de qualitat.

Els objectius més concrets són:

Fomentar la incorporació de tècniques i tecnologies innovadores per al diagnòstic i la prevenció de les malalties, amb impacte sobre la pràctica clínica, i amb especial atenció a la seva aplicació al punt d'atenció al pacient.
Promoure el desenvolupament de teràpies avançades des de l'àmbit acadèmic i facilitar-ne la transferència a la pràctica clínica, a través de les aliances necessàries amb el sector empresarial i l'enfortiment del teixit industrial.
Desenvolupar una plataforma de disseny i producció industrial de medicaments i vacunes basats en ribonucleòtids amb capacitat de resposta ultraràpida a les necessitats de salut pública.

PERTE d'energies renovables, hidrogen renovable i emmagatzematge (APROVAT)

Aprovat al Consell de Ministres el 14 de desembre de 2021.

La transició cap a una economia neutra en carboni és una oportunitat en termes ambientals, socials i econòmics, i entre d'altres avantatges també permet reduir la dependència energètica exterior. Amb aquest PERTE es vol apuntalar les àrees associades a la transició energètica en què Espanya està ben posicionada, com les energies renovables, l'electrònica de potència, l'emmagatzematge o l'hidrogen renovable, i reforçar-les amb menys presència.

Per aconseguir-ho es posen en marxa les actuacions següents:

 • 25 mesures transformadores encaminades al desenvolupament de tecnologia capacitats industrials, nous models de negoci i la seva implantació al teixit productiu del país.
 • El segell distintiu Energia NextGen per donar seguiment als projectes relacionats amb un mateix objectiu estratègic que rebin diferents ajuts.
 • 17 mesures d'acompanyament per afavorir el desenvolupament del PERTE, com a formació i capacitació que permeti l'adaptació de les indústries a les noves tecnologies i aprofitar les oportunitats de generació d'ocupació.
 • Un sistema de seguiment, avaluació i anàlisi de l'impacte a la cadena de valor de transició energètica a Espanya

hidrogeno_renovable

PERTE Aeroespacial  (EN ESTUDI)

Engloba un conjunt d'actuacions orientades a millorar i generar capacitats tecnològiques i industrials en el sector aeroespacial, així com avançar en un millor posicionament estratègic de la indústria radicada a Espanya en camps clau de el sector aeronàutic i espacial. En l'àmbit de sector aeronàutic aquest pertan finançarà activitats d'R + D + I que generin un efecte d'arrossegament sobre tota la cadena de valor. A l'àrea d'espai, el perte persegueix l'establiment d'un programa de tecnologia espacial que generi noves capacitats innovadores i industrials pròpies i que, aporti serveis relacionats amb el medi ambient i la cohesió del territori.

 

PERTE de la cadena agroalimentària intel·ligent i sostenible  (EN ESTUDI)

El seu objectiu és promoure el desenvolupament integrat de tota la cadena agroalimentària a través de la digitalització dels processos i de la incorporació de coneixement i innovació. Es tracta de facilitar l'accés a aliments sans, segurs i sostenibles, que cobreixi les necessitats d'una població cada vegada més segmentada i amb una major demanda d'aliments amb atributs saludables i mediambientalment sostenibles.

El PERTE agroalimentari se centrarà en tres processos transversals:

Sostenibilitat i competitivitat
Traçabilitat i seguretat alimentària
Desenvolupament de noves tecnologies, serveis i productes que permetin incrementar la capacitat exportadora no només de productes agroalimentaris, també de les tecnologies i serveis digitals

PERTE En espanyol: nova economia de la llengua (anunciat)

Pretén desenvolupar les oportunitats que presenta l'espanyol com a actiu per impulsar l'economia.

El PERTE s'estructura en set objectius:

 • Intel·ligència artificial
 • Ciència en espanyol
 • Aprenentatge de l'espanyol al món
 • Turisme de la llengua
 • Indústries culturals
 • Espanyol global
 • Llengües cooficials

PERTE Economia social de les cures (anunciat)

Amb un enfocament solidari, aquest PERTE pretén potenciar les aliances entre els centres d'investigació, organitzacions, cooperatives i entitats de tot el país que fan feina en l'Economia Social. Es centra en valors com el respecte al medi ambient, la cohesió social i la igualtat de gènere, per impulsar el pacte d'aquest model econòmic en la transició que promou el Pla de Recuperació. Un altre dels seus objectius és desenvolupar els sectors vinculats a les cures de les persones i del seu entorn, a cada un dels seus cicles vitals

Tenc un projecte!

Envia'ns el teu projecte. Si es tracta d'una iniciativa amb potencial transformador que encaixa amb els eixos estratègics definits pel Govern, cercarem sinergies amb altres projectes i t'ajudarem a augmentar-ne les opcions de rebre finançament.

Presenta el projecte