Els PERTE (Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica) són una figura que s’estableix en el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per reconèixer els projectes de caràcter estratègic amb gran capacitat de tracció per al creixement econòmic, l’ocupació i la competitivitat de l’economia espanyola.

Constitueixen una nova forma de col·laboració pública privada concebuda com un mecanisme d’impuls i coordinació de projectes molt prioritaris, especialment complexes o en els quals hi ha fallades de mercat, externalitats importants o una iniciativa o capacitat d’inversió per part del sector privat insuficient.

La declaració d’un projecte com a PERTE es realitza per Acord del Consell de Ministres i hi ha de constar una memòria en què es descrigui la planificació de mesures de suport i de col·laboració públicoprivada projectades i els requisits per identificar els possibles interessats. Els PERTE estaran oberts a tot tipus d’empreses que operin en el tipus d’activitats i àrees en què es desenvolupin. El Reial decret llei 36/2020 crea un Registre estatal d’entitats interessades en els PERTE dependent del Ministeri d’Hisenda.


Execució dels PERTE

Informe de l'estat de les convocatòries vinculades a cadascun dels PERTE (09/06/2022)


Ordre HFP/168/2022, de 7 de març, per la qual es regula el funcionament i estructura del Registre Estatal de les entitats interessades en els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica.

L'ordre té per objecte regular l'estructura i funcionament del Registre Estatal de les entitats interessades en els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (d'ara endavant, REPERTE) en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat, així com els procediments necessaris per a la seva utilització pels departaments ministerials interessats, com un instrument d'inscripció i certificació de l'acreditació de les entitats interessades en els PERTE aprovats per Consell de Ministres.


PERTE de vehicle elèctric i connectat (APROVAT)

El Consell de Ministres va aprovar el 13 de juliol de 2021 l’Acord pel qual es declara com a Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica el desenvolupament d’un ecosistema per a la fabricació del vehicle elèctric i connectat (BOE núm. 170, de 17 de juliol de 2021).

El seu eix central és la creació de l'ecosistema necessari per al desenvolupament i fabricació de vehicles elèctrics i connectats mitjançant l'impuls a la indústria de l'automòbil (amb forta tracció sobre altres sectors econòmics), per donar resposta a la nova mobilitat sostenible i connectada ia la generació de noves activitats.

PERTE_VEC


PERTE per a la salut d'avantguarda (APROVAT)

Aprovat al Consell de Ministres del 30 de novembre de 2021.

Es pretén millorar la salut de la població a partir de la innovació diagnòstica, terapèutica i preventiva al Sistema Nacional de Salut, que alhora permetrà fomentar la generació de teixit industrial i la creació d'ocupació de qualitat.

Els objectius més concrets són:

Fomentar la incorporació de tècniques i tecnologies innovadores per al diagnòstic i la prevenció de les malalties, amb impacte sobre la pràctica clínica, i amb especial atenció a la seva aplicació al punt d'atenció al pacient.
Promoure el desenvolupament de teràpies avançades des de l'àmbit acadèmic i facilitar-ne la transferència a la pràctica clínica, a través de les aliances necessàries amb el sector empresarial i l'enfortiment del teixit industrial.
Desenvolupar una plataforma de disseny i producció industrial de medicaments i vacunes basats en ribonucleòtids amb capacitat de resposta ultraràpida a les necessitats de salut pública.


PERTE d'energies renovables, hidrogen renovable i emmagatzematge (APROVAT)

Aprovat al Consell de Ministres el 14 de desembre de 2021.

La transició cap a una economia neutra en carboni és una oportunitat en termes ambientals, socials i econòmics, i entre d'altres avantatges també permet reduir la dependència energètica exterior. Amb aquest PERTE es vol apuntalar les àrees associades a la transició energètica en què Espanya està ben posicionada, com les energies renovables, l'electrònica de potència, l'emmagatzematge o l'hidrogen renovable, i reforçar-les amb menys presència.

Per aconseguir-ho es posen en marxa les actuacions següents:

  • 25 mesures transformadores encaminades al desenvolupament de tecnologia capacitats industrials, nous models de negoci i la seva implantació al teixit productiu del país.
  • El segell distintiu Energia NextGen per donar seguiment als projectes relacionats amb un mateix objectiu estratègic que rebin diferents ajuts.
  • 17 mesures d'acompanyament per afavorir el desenvolupament del PERTE, com a formació i capacitació que permeti l'adaptació de les indústries a les noves tecnologies i aprofitar les oportunitats de generació d'ocupació.
  • Un sistema de seguiment, avaluació i anàlisi de l'impacte a la cadena de valor de transició energètica a Espanya

hidrogeno_renovable


PERTE de la cadena agroalimentària intel·ligent i sostenible  (APROVAT)

Aprovat al Consell de Ministres el 8 de febrer de 2022.

Aquest PERTE es concep com un conjunt de mesures per reforçar el desenvolupament de la cadena agroalimentària i dotar-la de les eines necessàries per afrontar els reptes mediambientals, digitals, socials i econòmics de la propera dècada. Per això compta amb programes gestionats per diferents ministeris des d'Agricultura fins a Ciència i Innovació. A més, atesa la importància del sector agroalimentari al medi rural, es té en compte la contribució al repte demogràfic com a objectiu transversal del projecte.

Per aconseguir aquests objectius, comptarà amb una inversió pública d'uns 1.000 milions d'euros fins al 2023, tot i que es preveu que generi un impacte a l'economia d'uns 3.000 milions d'euros. Per la seva capacitat d'arrossegament en diferents àmbits, s'espera que afavoreixi la creació de nous models de negoci, oportunitats laborals i estalvi en el teixit productiu, les economies domèstiques i els pressupostos públics.

El projecte estratègic agroalimentari se centra en tres eixos prioritaris d'actuació:

1. Paquet de suport específic per a la indústria agroalimentària, amb l'objectiu de millorar-ne els processos de producció, vinculats amb la seva competitivitat, sostenibilitat i traçabilitat de la producció d'aliments. Dotació: 400 milions d'euros.

2. Mesures concretes per donar suport al procés d'adaptació digital i que s'estengui a tots els agents que formen part de la cadena de valor (agricultors i ramaders i les cooperatives, petites i mitjanes empreses de producció, transformació i comercialització). Dotació: 454,35 milions d'euros.

3. Mesures específiques de suport a la innovació i la investigació per assolir un sector agroalimentari competitiu en totes les baules. Dotació: 148,56 milions d'euros.


PERTE: nova economia de la llengua (APROVAT)

Aprovat pel Consell de Ministres de l'1 de març de 2022

Aquest PERTE es planteja com una oportunitat per aprofitar el potencial de l'espanyol i de les llengües cooficials com a factor de creixement econòmic i competitivitat internacional en àrees com la intel·ligència artificial, la traducció, l'aprenentatge, la divulgació cultural, la producció audiovisual, la investigació i la ciència. Per això, compta amb un pressupost de 1.100 milions d'euros d'inversió pública, amb l'objectiu de mobilitzar 1.000 milions d'inversió privada més.

El projecte estratègic s'estructura al voltant de sis principis clau: el caràcter integrat, la col·laboració publicoprivada, la vertebració territorial, el panhispanisme, la participació de les pimes i startups, i la digitalització integradora, basada en l'humanisme tecnològic i la igualtat de gènere.

Sobre aquests s'impulsaran 14 projectes tractors mitjançant l'acció coordinada de les administracions públiques, les universitats, els centres de recerca, les empreses i les indústries.


PERTE: Economia circular (APROVAT)

Aprovat pel Consell de Ministres del 8 de març de 2022

El PERTE d'Economia circular cerca accelerar la transició cap a un sistema productiu més eficient i sostenible en l'ús de matèries primeres. L'economia circular suposa un nou paradigma de producció i consum en el qual s'optimitzen els recursos i es minimitzen els residus generats. Es tracta d'impulsar una transició de l'actual model econòmic lineal basat a produir-consumir-tirar a un altre en el qual es redueixi la petjada ecològica fomentant accions com el reciclatge i la reutilització dels productes.

L'economia circular té potencial per a crear uns 700.000 llocs de treball a Europa, dels quals almenys un 10% podria generar-se a Espanya. A més d'afavorir aquests nínxols d'ocupació, aquesta estratègia aportarà resiliència en alleujar la dependència de l'economia espanyola de l'exterior, especialment en moments d'incertesa sobre la disponibilitat de matèries primeres.

El PERTE estén aquest enfocament a tots els sectors productius, així com al consum i la gestió dels residus.


PERTE per a la indústria naval (APROVAT)

Aprovat pel Consell de Ministres del del 15 de març de 2022


El repte fonamental d'aquest PERTE és diversificar el sector naval cap a nous productes, la seva digitalització, la millora de la seva sostenibilitat mediambiental i la capacitació dels seus empleats. Cerca arribar al conjunt de la cadena de valor del sector, donant suport als participants en cadascuna les fases des del personal investigador i el món acadèmic fins als proveïdors i prestadors de serveis en un ecosistema empresarial en el qual té cabuda des d'empreses emergents (start-up), pimes i grans companyies. Es tracta de posar en marxa una sèrie de mesures per a mantenir la competitivitat a mitjà i llarg termini en un mercat fortament globalitzat i canviant.

Veure presentació PERTE (21/10/22)


PERTE Aeroespacial  (APROVAT)

Aprovat pel Consell de Ministres del del 22 de març de 2022

Engloba un conjunt d'actuacions orientades a millorar i generar capacitats tecnològiques i industrials en el sector aeroespacial, així com avançar en un millor posicionament estratègic de la indústria radicada a Espanya en camps clau de el sector aeronàutic i espacial. En l'àmbit de sector aeronàutic aquest pertan finançarà activitats d'R + D + I que generin un efecte d'arrossegament sobre tota la cadena de valor. A l'àrea d'espai, el perte persegueix l'establiment d'un programa de tecnologia espacial que generi noves capacitats innovadores i industrials pròpies i que, aporti serveis relacionats amb el medi ambient i la cohesió del territori. 


PERTE per a la digitalització del cicle de l'aigua (APROVAT)

Aprovat pel Consell de Ministres del del 22 de març de 2022

Transformarà i modernitzarà els sistemes de gestió de l'aigua, tant per al cicle urbà de l'aigua, com per al reg i els usos industrials.

Permetrà millorar l'eficiència, reduir les pèrdues en les xarxes de subministrament d'aigua i, per tant, estalviar en el consum d'aigua i energia. Així mateix, augmentarà la seguretat del subministrament d'aigua i contribuirà a la seguretat de les infraestructures hidràuliques, especialment de les preses i embassaments.

El PERTE aportarà un coneixement transparent i complet dels usos de l'aigua, la qualitat del recurs i la gestió de les infraestructures del sector. Inclourà:

- Un complet pla de digitalització de la gestió de l'aigua a Espanya.
- El desenvolupament d'un pla integral de formació en TIC.
- La creació d'un banc de dades compartit.
- La incorporació de tècniques de big data per a la gestió de dades de l'aigua, i l'analítica avançada per a la  planificació i presa de decisions de gestió.
- L'ampliació de l'ús de recursos digitals amb imatges captades des de drons o des de satèl·lits i la promoció de comptadors intel·ligents tant en el cicle urbà com en el reg.
- Un pla de ciberseguretat.PERTE Chip, Microelectrònica i Semiconductors (APROVAT)

Aprovat pel Consell de Ministres del del 24 de maig de 2022

Els semiconductors són un element bàsic en el procés productiu de tots els sectors tecnològics i en un context de transformació digital de l'economia adquireixen una importància geoestratègica. En aquest context, aquest PERTE, que estarà dotat de més de 12.000 milions d'euros d'inversió pública, pretén potenciar i atreure inversions entorn de la indústria dels semiconductors i les tecnologies relacionades, que seran claus per a aconseguir l'autonomia estratègica. Aquestes inversions contribuiran al fet que Espanya se situï a l'avantguarda del progrés industrial i tecnològic.


PERTE Economia social de les cures (APROVAT)

Aprovat pel Consell de Ministres el 31 de maig de 2022

Amb un enfocament solidari, aquest PERTE pretén potenciar les aliances entre els centres d'investigació, organitzacions, cooperatives i entitats de tot el país que fan feina en l'Economia Social. Es centra en valors com el respecte al medi ambient, la cohesió social i la igualtat de gènere, per impulsar el pacte d'aquest model econòmic en la transició que promou el Pla de Recuperació. Un altre dels seus objectius és desenvolupar els sectors vinculats a les cures de les persones i del seu entorn, a cada un dels seus cicles vitals.


PERTE de descarbonització industrial (Aprovat)

Aprovat pel Consell de Ministres el 27 de desembre de 2022

El projecte preveu una inversió pública de 3.100 milions d'euros que permetrà mobilitzar fins a 11.800 milions d'euros d'inversió total. Les inversions en descarbonització i modernització de la indústria manufacturera impulsades a través d'aquest PERTE permetran incrementar la competitivitat del sector al voltant d'un 10% i suposarà la creació d'uns 8.000 llocs de treball. A més, segons les estimacions del Ministeri d'Indúsria, Comerç i Turisme, es preveu una reducció de les emissions que podria assolir els 13 milions de tones de CO2 a l'any.