L'Oficina

L'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques és un òrgan de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que té com a principal objectiu l'impuls dels projectes de transformació socioeconòmica promoguts pel Govern de les Illes Balears i per la resta d'institucions i agents socials de les Illes Balears; en particular, les inversions estratègiques que el Govern es proposa que rebin finançament del programa Next Generation EU.

Funcions:

 • L'elaboració d'un pla estratègic que defineixi els àmbits concrets en els quals cal centrar l'esforç inversor.
 • La planificació, l'avaluació, la coordinació i el seguiment de les inversions estratègiques promogudes pel Govern, així com donar suport a les inversions promogudes per la resta d'institucions i agents socials de les Illes Balears.
 • L'impuls dels projectes de transformació socioeconòmica que el Govern es proposa que rebin finançament de Next Generation EU.
 • La promoció d'altres projectes susceptibles de rebre finançament comunitari més enllà dels presentats per les conselleries del Govern, incloent les inversions impulsades pel sector privat.
 • El suport al conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en la interlocució amb entitats i amb la resta d'administracions per fer efectiva l'execució dels fons esmentats.
 • La definició dels criteris perquè els projectes siguin declarats com a estratègics, dels mecanismes de presentació i de la documentació que cal aportar.
 • L'anàlisi dels informes d'impacte econòmic, social, mediambiental i d'altres que sigui preceptiu elaborar i emetre'n opinió.
 • La implementació de sistemes d'informació i d'indicadors que facilitin el seguiment, l'avaluació i la millora dels projectes presentats.
 • La participació i el suport als membres del Govern i d'altres institucions o entitats en el procés de negociació dels projectes susceptibles de rebre finançament Next Generation EU.
 • La coordinació d'estratègies per a la presentació de projectes en xarxa conjuntament amb altres comunitats autònomes o institucions.
 • L'execució de projectes estratègics propis de l'Oficina, o que li siguin encomanats pel Consell de Govern, a proposta d'una conselleria.
 • El suport a les conselleries del Govern o als ens que en depenen, en el disseny o en la coordinació de l'execució de projectes estratègics.
 • Qualsevol altra que se li pugui encomanar en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.