Seguiment de l'execució dels projectes estratègics 


Aquesta secció del web està destinada a informar sobre l’estat d’execució dels projectes estratègics en desplegament de l'Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030 (EIIB 2030), així com de l’evolució del seu finançament per mitjà dels fons europeus o d’altres tipus de fons.

El seu principal objectiu és oferir informació del compliment de les fites i objectius dels diferents projectes estratègics, contribuint a la transparència i la rendició de comptes.


ACTUACIONS EN EXECUCIÓ DELS PROJECTES DECLARATS ESTRATÈGICS (actualització a 30 de setembre 2023)

D’acord amb la llei 4/2021, en el cas dels projectes que compten amb finançament de fons europeus, la seva execució es pot beneficiar de la seva declaració com a estratègics, de manera que els són d’aplicació les mesures de simplificació i agilitació administrativa que s’hi preveuen.

El Consell de Govern de 4 d'octubre de 2021 va declarar 39 projectes estratègics, que s'han anat ampliant i modificant mitjançant diversos acords posteriors, de 23 de maig i 10 d'octubre de 2022, fins arribar als 72 projectes declarats estratègics. L'Oficina d'Inversions Estratègiques ha emès 116 certificats en relació amb actuacions que constitueixen o formen part d’un projecte declarat estratègic: 18 dins el 2021 i 67 fins el 31 de desembre de 2022 i 31 fins setembre de 2023 els quals fan referència a 47 dels 72 projectes declarats estratègics.

D'aquests 72 projectes declarats estratègics, n’hi ha 62 amb algun expedient aprovat (el 86,11%), per un import de 974.306.268,54 €. En total, s’han aprovat 262 expedients en execució d’aquests 72 projectes declarats estratègics. Aquests 974,30 M€ representen el 50,83% de l’import global dels projectes declarats estratègics fins ara (1.916.743.885 €). 

Respecte dels 72 projectes declarats estratègics que tenen actuacions aprovades, s’han aprovat expedients pel 77,01% del seu import total.


PRINCIPALS PROJECTES INICIATS EN EXECUCIÓ DE L'EIIB 2030

Informe de seguiment de l'Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030 - 31 de maig de 2023 PDF

Informació de projectes inclosos en l'EIIB2030, que recullen el resum i estat de situació d'una selecció de projectes considerats representatius PDF

INFORMES DE SEGUIMENT DE L'EXECUCIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC AUTONÒMIC - ESTRATÈGIA D'INVERSIONS ILLES BALEARS 2030 

L’Acord del Consell de Govern de 4 d’octubre de 2021 pel qual s’aprova el Pla Estratègic Autonòmic – Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030 estableix que conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura ha de donar compte trimestralment al Consell de Govern dels expedients aprovats derivats de l’execució del Pla i dels avanços en el seu desenvolupament. En compliment d’aquesta previsió, s’ha donat compte dels següents informes:

NOU! Informe de seguiment de l'execució del Pla estratègic Autonòmic - Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030 - 30 de juny-30 de setembre de 2023

Informe de seguiment de l’execució del Pla Estratègic Autonòmic - Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030 – 31 de març de 2023

Informe de seguiment de l’execució del Pla Estratègic Autonòmic - Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030 – 31 de desembre de 2022

Informe de seguiment de l’execució del Pla Estratègic Autonòmic - Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030 – 30 de setembre de 2022

Informe de seguiment de l’execució del Pla Estratègic Autonòmic - Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030 – 30 de juny de 2022

Informe de seguiment de l’execució del Pla Estratègic Autonòmic - Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030 – 30 de març de 2022


INFORMES SOBRE L'ENCAIX DE L'AVANTPROJECTE DE PRESSUPOSTS EN EL PLA ESTRATÈGIC AUTONÒMIC 

La disposició addicional segona de Ordre de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 14 de juliol de 2021, per la qual es dicten les normes per a l’elaboració dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022 preveu que l’Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques ha d'emetre un informe sobre l'encaix de l'avantprojecte de pressuposts per a l'exercici 2022 en el Pla Estratègic Autonòmic que aprovi el Govern de les Illes Balears. 

Informe sobre l'encaix del Projecte de Pressuposts 2023 en el Pla Estratègic Autonòmic-Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030

Informe sobre l'encaix del Projecte de Pressuposts 2022 en el Pla Estratègic Autonòmic-Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030 

Estimació de l’impacte macroeconòmic dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència assignats a les Illes Balears - 31 de desembre de 2022