Seguiment de l'execució dels projectes estratègics 


Aquesta secció del web està destinada a informar sobre l’estat d’execució dels projectes estratègics en desplegament de l'Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030 (EIIB 2030), així com de l’evolució del seu finançament per mitjà dels fons europeus o d’altres tipus de fons.

El seu principal objectiu és oferir informació del compliment de les fites i objectius dels diferents projectes estratègics, contribuint a la transparència i la rendició de comptes.


ACTUACIONS EN EXECUCIÓ DELS PROJECTES DECLARATS ESTRATÈGICS (actualització a 30 de setembre de 2022)

D’acord amb la llei 4/2021, en el cas dels projectes que compten amb finançament de fons europeus, la seva execució es pot beneficiar de la seva declaració com a estratègics, de manera que els són d’aplicació les mesures de simplificació i agilitació administrativa que s’hi preveuen.


Després de la declaració inicial de 39 projectes estratègics, el 23 de maig de 2022 el Consell de Govern va aprovar la modificació de la relació de projectes declarats estratègics, ampliant-la fins a 58 projectes, que són els que consten a data 30 de setembre i sobre els quals s’avalua el seu grau d’execució, d’acord amb la informació continguda en l’Informe de seguiment de l’execució del Pla Estratègic Autonòmic -Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030 a 30 de setembre 2022.

Fins a 30 de setembre de 2022, l’OIE ha emès 60 certificats en relació amb actuacions que constitueixen o formen part d’un projecte declarat estratègic: 18 dins el 2021 i 42 fins el 30 de setembre de 2022, els quals fan referència a 32 dels 58 projectes declarats estratègics. Tenint en compte aquells que ja tenien actuacions iniciades a l’aprovació del Pla i d’altres dels quals es té coneixement que s’han començat a executar encara que no se n’hagi emès cap certificat, en total hi ha 39 projectes dels 58 declarats estratègics amb algun expedient aprovat, la qual cosa representa el 67% del total.


PRINCIPALS PROJECTES INICIATS EN EXECUCIÓ DE L'EIIB 2030


INFORMES DE SEGUIMENT DE L'EXECUCIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC AUTONÒMIC - ESTRATÈGIA D'INVERSIONS ILLES BALEARS 2030 

L’Acord del Consell de Govern de 4 d’octubre de 2021 pel qual s’aprova el Pla Estratègic Autonòmic – Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030 estableix que conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura ha de donar compte trimestralment al Consell de Govern dels expedients aprovats derivats de l’execució del Pla i dels avanços en el seu desenvolupament. En compliment d’aquesta previsió, s’ha donat compte dels següents informes:

Informe de seguiment de l’execució del Pla Estratègic Autonòmic - Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030 – 30 de setembre de 2022

Informe de seguiment de l’execució del Pla Estratègic Autonòmic - Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030 – 30 de juny de 2022

Informe de seguiment de l’execució del Pla Estratègic Autonòmic - Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030 – 30 de març de 2022


INFORMES SOBRE L'ENCAIX DE L'AVANTPROJECTE DE PRESSUPOSTS EN EL PLA ESTRATÈGIC AUTONÒMIC 

La disposició addicional segona de Ordre de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 14 de juliol de 2021, per la qual es dicten les normes per a l’elaboració dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022 preveu que l’Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques ha d'emetre un informe sobre l'encaix de l'avantprojecte de pressuposts per a l'exercici 2022 en el Pla Estratègic Autonòmic que aprovi el Govern de les Illes Balears. 

Informe sobre l'encaix del Projecte de Pressuposts 2023 en el Pla Estratègic Autonòmic-Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030

Informe sobre l'encaix del Projecte de Pressuposts 2022 en el Pla Estratègic Autonòmic-Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030