Pla de recuperació per a Europa

El 21 de juliol del 2020 el Consell Europeu va arribar a un acord sobre el Marc Financer Pluriennal 2021-2027 (MFP) i el Next Generation EU (NGEU), i va aprovar el Pla de recuperació per a Europa. Aquests instruments contribuiran a la reconstrucció de la Unió Europea després de la pandèmia de la COVID-19 i donaran suport a la inversió en les transicions ecològica i digital.

marc_financer.png

El Next Generation EU (NGEU) —dotat amb 750.000 milions d’euros, dels quals 390.000 seran subvencions i 360.000 préstecs— servirà per a reparar els danys econòmics i socials provocats per la COVID-19 i activar la recuperació econòmica. El NGEU es finançarà amb deute comunitari a llarg termini i té dos pilars:

 1. El Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). El termini d'execució és de 4 anys per a reformes i de 6 anys per a inversions. El 70 % dels recursos de l'MRR s'han de comprometre entre 2021 i 2022 i el 30 % restant, a finals del 2023. Són elegibles per obtenir finançament les actuacions realitzades des de l'inici de la crisi.
 2. Fons per a altres programes paneuropeus (amb 77.500 milions d’euros), entre els quals: REACT-EU (47.500 MEUR), InvestEU (5.600 MEUR) i Fons de Transició Justa (10.000 MEUR).

El Marc Financer Pluriennal 2021-2027 (MFP 2021-2027) està dotat amb 1,074 bilions d'euros i es finança amb contribucions dels estats membres.

Els estats han d'elaborar un pla nacional per garantir el màxim retorn dels fons MRR. Els plans han d'expressar un esforç inversor i reformador i en coherència amb les recomanacions del Semestre Europeu 2019 i 2020, la Guia per al desenvolupament dels plans nacionals i l'Estratègia anual de creixement sostenible 2021. L'avaluació i supervisió dels plans nacionals és a càrrec de la Comissió Europea i l'aprovació dels plans, a càrrec del Consell Europeu.


Tipus de projectes i despeses que la UE pot finançar

L’MRR finança projectes emblemàtics d'inversió i reforma:

 1. Planteja un concepte ampli de la inversió, que inclou el capital fix (infraestructures i edificis i intangibles com R+D), el capital humà (educació, formació i capacitació) i el capital natural (mitigació i adaptació al canvi climàtic).
 2. Per a les reformes, actuacions i processos per introduir millores sobre el funcionament dels mercats, estructures institucionals, administracions públiques o polítiques públiques.

Àmbits prioritaris

Els plans nacionals de recuperació que els estats membres presentin a la UE han d'assignar almenys el 37 % dels recursos als objectius d'acció climàtica i almenys un 20 % als de digitalització.

La Comissió Europea recomana que els projectes de recuperació que sol·licitin finançament de l'MRR s'emmarquin en els 7 àmbits emblemàtics:

 • Activació. Posada en marxa primerenca de tecnologies netes amb perspectives de futur i acceleració del desenvolupament i ús d’energies renovables.
 • Renovació. Millora de l’eficiència energètica dels edificis públics i privats.
 • Càrrega i descàrrega. Foment de tecnologies netes amb la finalitat d’accelerar l’ús d’un transport sostenible, accessible i intel·ligent, d’estacions de càrrega i proveïment de carburant, i l’ampliació del transport públic.
 • Connexió. Desplegament ràpid de serveis de banda ampla ràpida en totes les regions i llars, incloses les xarxes de fibra i 5G.
 • Modernització. Digitalització de l’Administració i els serveis públics, inclosos els sistemes judicial i sanitari.
 • Ampliació. Augment de capacitats industrials en dades en el núvol i desenvolupament de processadors de màxima potència, d’última generació i sostenibles.
 • Reciclatge i perfeccionament professional. Adaptació dels sistemes educatius en suport de  competències digitals, i potenciació de l’educació i formació professional.

Les mesures finançades per l'MRR s'estructuren en 6 pilars:

 • Transició ecològica
 • Digitalització
 • Creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu
 • Cohesió social i territorial
 • Resiliència sanitària, econòmica, social i institucional
 • Polítiques per a la pròxima generació