Gestió del risc de frau MRR

El Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, abans esmentat, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, disposa que l'aplicació del Mecanisme ha d'efectuar-se d'acord amb el principi de bona gestió financera, i que els estats han d’adoptar totes les mesures adequades per protegir els interessos financers de la Unió i per vetllar perquè la utilització dels fons en relació amb les mesures finançades pel Mecanisme s'ajusti al Dret aplicable de la Unió i nacional, en particular pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos (article 22).

Amb la finalitat de donar compliment a les obligacions que aquest article imposa als estats, l’Ordre del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública 1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència estableix que tota entitat decisora o executora que participi en l'execució de les mesures del PRTR haurà de disposar d'un «Pla de mesures antifrau» que li permeti garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit d'actuació, els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.

Pla de Mesures Antifrau de l’Administració de la Comunitat autònoma

El Govern de les Illes Balears ha aprovat, per Acord del Consell de Govern de dia 31 de gener de 2022 (BOIB núm. 17, d’1 de febrer de 2022), el Pla de Mesures Antifrau de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en l’àmbit d’execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

Declaració de compromís institucional de lluita contra el frau

El Consell de Govern, per Acord de dia 31 de gener de 2022, (BOIB núm. 17, d’1 de febrer de 2022) ha manifestat el seu compromís de lluita contra el frau, que es plasma en una declaració institucional.

Denúncia de frau

Bústia de denúncies del Servei Nacional de de Coordinació Antifrau (INFOFRAUDE)

És el canal de denúncies del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència mitjançant el qual qualsevol persona que tingui coneixement de fets que poguessin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats totalment o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea pot posar aquests fets en el seu coneixement.

Hi podeu accedir mitjançant aquest enllaç 

A més del canal específic vinculat a la bona gestió dels fons europeus del Servei Nacional de Coordinació Antifrau, hi ha altres vies perquè qualsevol persona pugui denunciar de forma anònima una situació de frau o corrupció de la qual tengui constància en el sector públic balear, com la de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears. Hi podeu accedir mitjançant aquest enllaç

Bústia de denúncies interna de l’Administració de la Comunitat autònoma de les Illes Balears

L’avantprojecte de la Llei reguladora de la protecció de persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció per la qual se transposa la Directiva (EU) 2019/1937 del Parlament europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del dret de la Unió, conté una regulació que afectarà en alguns aspectes la configuració del canal intern de denúncies del PRTR previst al Pla de Mesures Antifrau de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

És per això que, el canal intern del PRTR està habilitat transitòriament només per al personal de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a través de la Intranet corporativa.

No obstant això, qualsevol persona, de manera totalment voluntària i sense que això suposi l’obligació per a l’Administració d’iniciar cap tipus d’actuació de comprovació, investigació, etc., pot fer arribar les seves consultes o informacions a l’adreça electrònica antifrauMRR@caib.es