Manifestacions d'interès i consultes de mercat

Les Administracions públiques ofereixen l'oportunitat de presentar Manifestacions d'Interès (MDI) en diferents àmbits, amb l’objectiu d’identificar possibles iniciatives o projectes concrets a cada àmbit. Aquestes manifestacions o expressions d’interès contribueixen a aportar una visió més àmplia i plural per tal que el disseny de les línies pugui tenir en compte la diversitat i característiques dels possibles projectes.

Cal tenir en compte que la presentació d’un projecte a una MDI no suposa en cap cas una garantia en relació amb el seu finançament i tampoc no és un requisit haver participat d’una MDI per poder participar en futures convocatòries d’ajudes.