Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per a l'adquisició d'immobilitzat material per a la practica d'esports adaptats en el marc del Pla de Recuperació,Transformació i Resiliència - finançat per la Unió Europea

L'objecte d'aquesta convocatòria de subvencions, destinada a proporcionar i facilitar l'adquisició d'immobilitzat material per a la practica d'esports adaptats.

Per immobilitzat material esportiu adaptat, s'entén per tal el bé moble no fungible, és a dir, aquell del qual es pot fer ús sense que es consumeixi per l'ús normal per al qual està destinat, utilitzat per a la pràctica esportiva en esports adaptats. Per exemple: jocs de porteries de futbol-5 o goalball, jocs de pals per a suport de xarxes de voleibol assegut...), , vaixells adaptats, piragües i canoes adaptades, etc.

No es considerarà immobilitzat material esportiu adaptat aquell que pugui utilitzar-se per a la pràctica esportiva estàndard (no adaptada), excepte en el cas que es justifiqui adequadament que el material només serà utilitzat per a la pràctica adaptada. Per exemple generalment no seran subvencionables les cistelles de bàsquet, però sí una piragua sol·licitada per un esportista que hagi participat a proves de piragüisme adaptat durant els anys 2021-2022.

Codi SIA

2979634

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions:

Les federacions esportives inscrites al Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.

Les delegacions territorials de les federacions esportives espanyoles, anotades al Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.

Les federacions esportives o delegacions han de tenir degudament reconegudes les disciplines esportives adaptades destinatàries del material, al Registre d'Associacions Esportives de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Els clubs esportius i les seccions esportives d'entitats no esportives regulats pel títol V, capítols I i II, de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, i pel Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius, modificat pel Decret 214/1999, d'1 d'octubre, inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, i que tinguin un o varis equips d'esports col·lectius adaptats o bé esportistes d'esports individuals adaptats.

Els clubs esportius de les Illes Balears amb els següents requisits:

a. Estar inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.

b. Estar afiliat a la corresponent federacions esportives de les Illes Balears o afiliat a la corresponent federació espanyola, en el cas que no hi hagi federació esportiva de les Illes Balears,

c. Tenir un o varis equips d'esports col·lectius adaptats o bé esportistes d'esports individuals adaptats.

d. Haver competit durant la temporada 2021-22 o l'any 2022, en alguna de les següents competicions:

i. Jocs Paralímpics d'estiu de Japó 2021 o als Jocs Paralímpics d'hivern de Beijing 2022.

ii. Campionats del Mon o d'Europa organitzat per la corresponent federació esportiva internacional o europea.

iii. Campionats o proves del calendari oficial de la corresponent federació esportiva espanyola.

iv. Campionats o proves del calendari oficial de la corresponent federacions esportives de les Illes Balears.

Els esportistes d'esports adaptats de les categories infantil, cadet, juvenil o júnior i absoluta, amb:

a. Llicencia esportiva en vigor, sempre que no tinguin caràcter professional.

b. Que acreditin una discapacitat com a mínim del 33%.

c. Residents a les Illes Balears, amb domicili fiscal a les Illes Balears.

d. Haver competit durant la temporada 2021-22 o l'any 2022, en alguna de les següents competicions:

i. Jocs Paralímpics d'estiu de Japó 2021 o als Jocs Paralímpics d'hivern de Beijing 2022.

ii. Campionats del Mon o d'Europa organitzat per la corresponent federació esportiva internacional o europea.

iii. Campionats o proves del calendari oficial de la corresponent federació esportiva espanyola.

iv. Campionats o proves del calendari oficial de la corresponent federacions esportives de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre el procediment i publicar les resolucions és de sis mesos, comptadors des de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions:

Les federacions esportives inscrites al Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.

Les delegacions territorials de les federacions esportives espanyoles, anotades al Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.

Les federacions esportives o delegacions han de tenir degudament reconegudes les disciplines esportives adaptades destinatàries del material, al Registre d'Associacions Esportives de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Els clubs esportius i les seccions esportives d'entitats no esportives regulats pel títol V, capítols I i II, de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, i pel Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius, modificat pel Decret 214/1999, d'1 d'octubre, inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, i que tinguin un o varis equips d'esports col·lectius adaptats o bé esportistes d'esports individuals adaptats.

Els clubs esportius de les Illes Balears amb els següents requisits:

a. Estar inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.

b. Estar afiliat a la corresponent federacions esportives de les Illes Balears o afiliat a la corresponent federació espanyola, en el cas que no hi hagi federació esportiva de les Illes Balears,

c. Tenir un o varis equips d'esports col·lectius adaptats o bé esportistes d'esports individuals adaptats.

d. Haver competit durant la temporada 2021-22 o l'any 2022, en alguna de les següents competicions:

i. Jocs Paralímpics d'estiu de Japó 2021 o als Jocs Paralímpics d'hivern de Beijing 2022.

ii. Campionats del Mon o d'Europa organitzat per la corresponent federació esportiva internacional o europea.

iii. Campionats o proves del calendari oficial de la corresponent federació esportiva espanyola.

iv. Campionats o proves del calendari oficial de la corresponent federacions esportives de les Illes Balears.

Els esportistes d'esports adaptats de les categories infantil, cadet, juvenil o júnior i absoluta, amb:

a. Llicencia esportiva en vigor, sempre que no tinguin caràcter professional.

b. Que acreditin una discapacitat com a mínim del 33%.

c. Residents a les Illes Balears, amb domicili fiscal a les Illes Balears.

d. Haver competit durant la temporada 2021-22 o l'any 2022, en alguna de les següents competicions:

i. Jocs Paralímpics d'estiu de Japó 2021 o als Jocs Paralímpics d'hivern de Beijing 2022.

ii. Campionats del Mon o d'Europa organitzat per la corresponent federació esportiva internacional o europea.

iii. Campionats o proves del calendari oficial de la corresponent federació esportiva espanyola.

iv. Campionats o proves del calendari oficial de la corresponent federacions esportives de les Illes Balears.

e. En cas de no haver competit durant els anys 2021-2022, pot presentar la condició d'esportista d'Alt Nivell Nacional o d'Alt Nivell Balear, que ha d'estar vigent en el moment de la sol·licitud.

Documentació a presentar

Les entitats interessades han de presentar una sol·licitud, d'acord amb el model que consta com a imprès 1, i que ha de signar la persona representant legal de l'entitat.

a) Imprès de sol·licitud emplenat, en el qual constin les dades de la persona beneficiari i signat adequadament per la persona sol·licitant o la persona autoritzada per aquesta o el seu representant legal.

b) Identificació del sol·licitant: fotocòpia del document oficial d'identificació de la persona sol·licitant i de la persona autoritzada o del representant legal, si escau, i acreditació de la representació actualitzada o indicació de l'expedient de constància a l'Administració.

c) Declaració responsable de la persona sol·licitant, que al moment de la sol·licitud té domicili fiscal a Espanya, o bé, certificat acreditatiu de l'Agencia Tributaria d'aquesta circumstancia (inclòs a l'imprès de sol·licitud, declaracions responsables).

d) De conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 61 del Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual aprova el Reglament d'Actuació i Funcionament del sector públic per mitjans electrònics, la Conselleria d'Afers Socials i Esports pot obtenir —excepte l'oposició expressa de la persona interessada que s'ha de fer constar en el model de sol·licitud—els certificats acreditatius que l'entitat interessada està al corrent de les obligacions amb l'Agència Tributària Estatal i la Seguretat Social, si escau, a més de la verificació de les dades d'identitat (NIF). En cas que no s'autoritzin aquestes consultes, ha d'aportar la documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions anteriors, a més d'una còpia del document d'identitat, si escau, juntament amb la sol·licitud d'ajuts.

L'òrgan instructor comprovarà d'ofici el compliment de les obligacions amb la Hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

e) Una declaració responsable signada (imprès 2) que inclou:

1r) Que la persona sol·licitant no es troba incursa en cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiària de subvencions que estableix l'article 10 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, en relació amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2n) Que la persona sol·licitant es compromet a complir les obligacions que estableix l'article 11 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

3r) Que la persona sol·licitant es compromet a complir les obligacions que estableix l'article 17 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'esports.

4t) Que la persona sol·licitant es compromet a complir les obligacions establertes al punt 6 d'aquesta convocatòria de subvencions.

5è) Que la persona sol·licitant no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes, ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

6è) Que es compromet a complir les obligacions establertes en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que no ha estat sancionada, en virtut de resolució administrativa o sentència judicial ferma, per falta greu o molt greu en matèria de prevenció de riscos laborals, durant l'any immediatament anterior a la data de sol·licitud de la subvenció.

7è) No trobar-se, la persona que exerceixi la representació legal de l'entitat, en els supòsits d'incompatibilitat establerts a la normativa vigent.

f) En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i l'article 8.1 de l'Ordre HPF/1030/2021 de 29 de setembre, l'entitat sol·licitant de la subvenció haurà de presentar les següents declaracions relatives a:

1r) Que coneix la normativa d'aplicació, sobre cessió i tractament de dades, en particular el que estableix el apartat 2 lletra d) i l'apartat 3, de l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer del 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència; i que accepta la cessió i el tractament de les dades amb els fins expressament relacionats en aquests articles (imprès 3).

2n) Que autoritza expressament l'accés a la Comissió Europea, l'OLAF (Oficina Europea de Lluita contra el Frau), al Tribunal de Comptes de la UE i, en el seu cas, a la Fiscalia Europea, i a exercitar els drets que els reconeix l'article 129.1 del Reglament Financer 2018/1046 (imprès 3).

3r) Que es compromet amb els estàndards més exigents relatius al compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, amb adopció de les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, comunicant-ne, si escau, a les autoritats que escaigui els incompliments observats (imprès 4).

4t) Que s'han respectat els principis d'economia circular i evitat els impactes negatius significatius al medi ambient en l'execució de les actuacions subvencionades (imprès 5).

5è) Que no incorre en doble finançament i, si escau, no té constància de risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajuts de l'Estat (imprès 6).

6è) Subscriure la declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversals establerts en el PRTR d'acord amb el model annex IV.C de l'Ordre HFP/1030/2021.

g) Una declaració responsable signada de la veracitat de les dades bancàries aportades, excepte que ja consti, tramitada vàlidament, en els arxius de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En aquest cas, és suficient indicar-ne les dades. La titularitat del compte bancari ha de ser de la persona beneficiària de la subvenció (imprès 7).

h) La documentació justificativa indicada al punt 9 de la convocatòria.

i) Una declaració responsable en la qual es faci constar que la persona sol·licitant no ha sol·licitat ni rebut cap altre ajut per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o ens privat o públic, tant nacional com estranger, o, en cas contrari, una relació de les entitats a les quals ha sol·licitat una subvenció o n'ha obtingut alguna, amb indicació de la quantia sol·licitada o concedida (imprès 8).

j) Així mateix, en aplicació de l'article 40 del text refós de la Llei de subvencions, l'entitat beneficiària ha d'haver sol·licitat tres pressuposts quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix la legislació estatal en matèria de contractes del sector públic per als contractes menors.

L'elecció entre les ofertes presentades s'ha de fer d'acord amb criteris d'eficiència i economia, i s'ha de justificar expressament quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

​​​​​​​Documentació específica per a l'adquisició d'immobilitzat material esportiu adaptat:

Per a cada tipus de material adquirit s'haurà d'indicar:

Justificació de la necessitat de l'adquisició.

Instal·lació o lloc a on quedarà emmagatzemat el material.

I en el cas de clubs i federacions:

Persona o persones responsables de la custodia d'aquest material, amb informació per poder contactar (correu o telèfon).

Quines entitats, equips o persones (en general) podran utilitzar aquest material.

Federacions esportives i delegacions territorials de les Illes Balears:

Declaració responsable de que la federació té reconeguda als seus estatuts vigents la modalitat esportiva adaptada a la que es destinarà l'ús del material. S'exclou a la Federació d'Esports Adaptats de les Illes Balears de la necessitat de presentar aquesta declaració.

Competicions federatives d'esports adaptats que ha organitzat durant l'any 2022 o a la temporada 2021/2022 (fins a la data de sol·licitud), i resultats esportiu obtinguts a les mateixes.

Esportistes d'esports adaptats:

Certificat d'empadronament a un municipi de les Illes Balears.

Declaració responsable de la persona sol·licitant, que al moment de la sol·licitud té domicili fiscal a les Illes Balears, o bé, certificat acreditatiu de l'Agencia Tributaria d'aquesta circumstancia.

Declaració responsable de la persona sol·licitant de no tenir vigent cap sanció ferma greu o molt greu en matèria esportiva, cap sanció ferma per dopatge, ni cap sanció penal ferma per delictes relacionats amb el dopatge (inclòs a l'imprès de sol·licitud, declaracions responsables).

Certificat de reconeixement, declaració i qualificació de la situació de discapacitat. Acreditar com a mínim el 33% de discapacitat.

Declaració responsable indicant si ha competit als Jocs Paralímpics d'estiu de Japó 2021 o als Jocs Paralímpics d'hivern de Beijing 2022.

Declaració responsable indicant si ha competit en campionats del mon, d'Europa, d'Espanya o de les Illes Balears, organitzats per la corresponent federació esportiva, durant la temporada 2021-2022 o l'any 2022.

Còpia dels resultats esportius obtinguts durant la temporada 2021-2022 o l'any 2022.

Declaració responsable indicant si té reconeguda en el moment de la sol·licitud la condició d'esportista d'Alt Nivell Nacional

Declaració responsable indicant si en el moment de la sol·licitud té reconeguda la condició d'esportista d'Alt Nivell Balear.

Còpia de la llicència esportiva de l'any 2022 d'una federació esportiva de les Illes Balears o bé llicència nacional .

Clubs amb equips d'esports adaptats:

Certificació de la federació esportiva de les Illes Balears corresponent relativa a la condició d'equip d'esports adaptats, o certificació de la federació esportiva espanyola corresponent, en el cas que no hi hagi federació esportiva de les Illes Balears.

Competicions oficials en que ha participat durant l'any 2021 o a la temporada 2021/2022 (fins a la data de sol·licitud), i resultats esportiu obtinguts a les mateixes.

L'òrgan instructor comprovarà d'ofici la constitució i la inscripció en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears de les federacions esportives de les Illes Balears, com també l'acreditació de la representació amb què actua la persona signant de la sol·licitud.

Així mateix, l'òrgan instructor comprovarà d'ofici l'anotació en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears de les delegacions territorials de les federacions esportives espanyoles, com també l'acreditació de la representació amb què actua la persona signant de la sol·licitud.

Els tècnics de la Direcció General d'Esports poden sol·licitar, a més, tota la documentació complementària que considerin necessària per avaluar correctament la sol·licitud.

En relació amb la documentació que determinen els apartats anteriors, cal comunicar a la Direcció General d'Esports qualsevol modificació que es produeixi durant el període subvencionat fins que es presenti la justificació final del projecte.

La presentació de la sol·licitud suposa que l'entitat autoritza els tècnics de la Direcció General d'Esports perquè puguin demanar a altres administracions qualsevol documentació, i les dades i els informes que considerin necessaris per tramitar l'expedient.

La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les prescripcions que conté aquesta convocatòria i de tota la normativa aplicable en matèria de subvencions.

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria fins al 28 de febrer de 2023.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears).

(aamengual@esports.caib.es)

Observacions

- En cas que es presenti diverses actuacions hauran d'especificar-se en el mateix projecte i en una única sol·licitud.

- Heu d’adjuntar els models específics corresponents que consten a dalt degudament emplenats i signats.

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Esports

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Consentiment de l'interessat

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar