Torna

Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència (MRR) Turisme Illes Balears

EFICIENCIA_ENERGETICA.jpg 

Ajut públic destinat a finançar projectes de millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica, d’ús d'energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària i de les instal·lacions d’il·luminació d’allotjaments turístics


Adreçat al programa ‘Next Generation’ de la Unió Europea, fomenta la implantació de diversos sistemes que afavoreixin la millora de l’eficiència energètica de l'envolupant tèrmica, d'ús d'energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària i de les instal·lacions d'il·luminació d'allotjaments turístics situats en l’àmbit territorial de les Illes Balears.


BENEFICIARIS

Persones físiques o jurídiques privades que siguin propietàries d’edificis destinats a l'allotjament turístic inscrits en el Registre Insular d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears. També són beneficiaries les empreses explotadores d’establiments turístics que ho acreditin mitjançant un contracte vigent que els atorgui la facultat per realitzar obres i estiguin inscrits en el registre abans anomenat.

 
Només seran beneficiaris d’aquesta subvenció els establiments turístics indicats a la convocatòriaTERMINIS


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

És de tres mesos i començarà dia 7 de novembre de 2022 a les 08,00 hores fins dia 7 de febrer de 2023 a les 23,59 hores.

Per a la concessió de l’ajut s’aplicarà un criteri de resolució per rigorós ordre d’entrada de les sol·licituds i fins haver-se esgotat el crèdit pressupostari assignat.


TERMINI D’EXECUCIÓ I JUSTIFICACIÓ

El termini d’execució serà de 12 mesos des de la data de notificació de la resolució de la concessió de l’ajuda.

El termini màxim de justificació de la subvenció és de tres mesos a comptar des de la data de finalització del termini màxim d’execució.

La justificació es presentarà exclusivament de forma telemàtica mitjançant el tràmit específic creat.

 
TERMINI D’INVERSIONS SUBVENCIONABLES

Caràcter incentivador: només s’admetran actuacions iniciades amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitudACTUACIONS SUBVENCIONABLES


(1) Millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica

(2) Millora de l'eficiència energètica i ús d'energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària; inclosa la instal·lació de xarxes de calor i fred alimentades per fonts d'energia renovable i/o calor residual per a complexos turístics de diversos edificis. Concretament:


- Substituir energia convencional per energia solar tèrmica

- Substituir energia convencional per energia geotèrmica

- Substituir energia convencional per biomassa en les instal·lacions tèrmiques

- Millorar l’eficiència de la resta de sistemes de generació d’energia.

- Millora de l'eficiència energètica dels subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques


(3) Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminacióQUANTIES DE L’AJUT


Aquest subvenció serà la suma d’una part base i una part addicional segons la tipologia d’actuació. L’actuació addicional es graduarà en funció de la concurrència de criteris afegits d’eficiència energètica o actuacions integrades de les tipologies d’actuació.

Base

L’ajut base per tasques de millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica (tipologia 1), és del 50% del cost de l’actuació.

L’ajut base per a tasques de millora de l'eficiència energètica i d'energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària (tipologia 2), és del 40% del cost de l’actuació.


L’ajut base per a tasques de millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions (tipologia 3), és del 20%.

Addicional per eficiència energètica


El percentatge addicional per obtenir una qualificació final A en la tipologia 1 és del 15%. Si s’obté una qualificació final B, és del 10%. Si no s'arriba a les qualificacions anteriors, l’increment de 2 o més lletres suposarà un increment de l’ajut del 5%.


El percentatge addicional per obtenir una qualificació final A en la tipologia 2 és del 10%. Si s’obté una qualificació final B, és del 5%.


El percentatge addicional per obtenir una qualificació final A en la tipologia 3 és del 10%. Si s’obté una qualificació final B, és del 5%.


Addicional per actuació integrada


Per realitzar simultàniament la combinació de dues o més tipologies, l’increment en el cost subvencionable s’incrementarà fins a un 25% en funció de les actuacions integrades realitzades establertes a la convocatòria.

Sotmetiment al límit màxim de les ajudes


La quantia o intensitat de l’ajuda estarà acotat pels límits establerts del Reglament 651/2014, de 17 de juny. En concret, la quantia o intensitat de l’ajuda no pot excedir del 30% si el sol·licitant és gran empresa, 40% quan el sol·licitant es mitjana empresa, i 50% quan el sol·licitant és petita empresa.PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds s’han d’adreçar a la Direcció General de Turisme, exclusivament de manera telemàtica, mitjançant el tramit especific que es troba a continuació i a la Seu Electrònica de la CAIB, tal i com estableix el paràgraf segon de l’article 16.5 LPAC.


SIGNATURA DIGITAL DE DOCUMENTS


Per signar electrònicament un document que s'hagi de presentar en la Comunitat de les Illes Balears, ha d'estar en format PDF. Per signar un document PDF és necessari disposar d'un certificat digital o d'un DNI electrònic.

Les eines gratuïtes que recomanam per signar PDF són:

• El programa Adobe Reader DC:  https://get.adobe.com/es/reader/ Podeu consultar el següent manual  "Firmar un document pdf amb Adobe Reader"

• El programa Autofirma de l’Administració General de l’Estat:  http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html


PDF CONVOCATÒRIA PUBLICADA

Correccio_errors.pdf RECTIFICACIÓ ERRORS CONVOCATÒRIA

Pàgina Web ENLLAÇ AL TRÀMIT TELEMÀTIC

Pàgina Web Sol·licitud (Tràmit tancat) 

Pàgina Web Millora o modificació voluntària de la sol·licitud (Tràmit tancat)

Pàgina Web Desistiment de la sol·licitud o renúncia al dret Aquest tràmit s’ha d’utilitzar per desistir de la seva sol·licitud. Serà obligatori indicar al formulari de presentació el número d’expedient individualitzat o el número de registre d’entrada de la sol·licitud. Aquest número el trobarà a la part superior dreta del requeriment o de la Proposta Provisional de Resolució o a la part superior del justificant del registre d’entrada.

 


LOGOTIPOS_UE-GOB.N_PRTT-GOIB.jpg