Torna

Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència (MRR) Turisme Illes Balears

PLANS_CIRCULARITAT.jpg

Ajudes per a finançar l’elaboració dels plans de circularitat d’allotjaments turístics, amb l’objectiu de donar compliment a les mesures previstes als capítols I i II del títol V de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears

En el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea «Next Generation EU», es preveuen ajudes per a finançar l’elaboració dels plans de circularitat d’allotjaments turístics, amb l’objectiu de donar compliment a les mesures previstes als capítols I i II del títol V de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

1. L’actuació subvencionable és l’elaboració dels plans de circularitat d’allotjaments turístics prevists en els capítols I i II del títol V de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears.


2. Atès el caràcter incentivador de la subvenció, només s’admetran actuacions per part dels beneficiaris de les ajudes iniciades amb posterioritat a la data de presentació de la sol·licitud de la subvenció, no considerant-se elegible cap cost relatiu a l’execució de l’actuació que s’hagi facturat amb anterioritat.


BENEFICIARIS

1. Poden ser persones beneficiàries les explotadores dels establiments turístics de les Illes Balears que pertanyin als grups d’allotjament hoteler (hotels, hotels de ciutat, hotels apartament i allotjaments de turisme d’interior); apartaments turístics i allotjaments de turisme rural (hotels rurals i agroturismes); tots ells inscrits en el correponent Registre insular d’empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears.

2. Les ajudes atorgades es concedeixen per establiment, per a un mateix establiment únicament es podrà presentar una sol·licitud.

3. D’acord amb l’annex I del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, únicament podran ser beneficiaris les persones i entitats que tenguin la consideració de PIME.

A aquests efectes, tenen la consideració de PIME les empreses que ocupen a menys de 250 persones i amb un volum de negocis anual que no excedeixi de 50.000.000 euros o el balanç general anual de les quals no excedeixi de 43.000.000 euros. Per al càlcul dels llindars anteriors s’ha de tenir en compte el que estableix l’annex I del Reglament esmentat.


COST ELEGIBLE I INTENSITAT DE L'AJUDA

1. Es considera cost elegible l’import de la factura del servei de consultoria per a l’elaboració del pla de circularitat sempre i quan aquests serveis es prestin per consultors externs al beneficiari.

2. No se consideren costs elegibles els serveis de consultoria permanents o periòdics ni que estiguin relacionats amb les despeses d’explotació normals de l’empresa, como són els serveis rutinaris d’assessoria fiscal, els serveis jurídics periòdics o els de publicitat.

3. L’import derivat de l’IVA podrà ser considerat com cost elegible sempre i quan no pugui ser susceptible de recuperació o compensació, total o parcial, justificant-ho, si escau.

4. La intensitat màxima de l’ajuda estarà limitada pels límits de l’article 18 del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, i serà del 50% de l’import de la factura del servei de consultoria per a l’elaboració del pla de circularitat.

L’import resultant d’aplicar el percentatge establert anteriorment no podrà superar els 4.000 euros.


INCOMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS

Les ajudes atorgades en l'àmbit d'aquesta Ordre no poden acumular-se amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats finançats amb càrrec als pressuposts públics.


PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds s'han de presentar exclusivament de manera telemàtica, a través del tràmit específic que es posa a disposició de les persones interessades en la pàgina web de la Direcció General de Turisme i en la Seu Electrònica de la CAIB. No es consideren vàlides les sol·licituds telemàtiques a través d'un altre mitjà electrònic que no sigui el tràmit específic esmentat.


DOCUMENTACIÓ REQUERIDA AMB LA SOL·LICITUD

1. En el cas que l’import de l’actuació subvencionada superi els 15.000 euros, s’haurà de presentar còpia d'almenys tres pressuposts de diferents proveïdors en els supòsits prevists en l'article 31.3 de la Llei 38/2003 i en l'article 40.3 del Text refós de la Llei de subvencions, i d'un informe que justifiqui raonablement l'elecció del proveïdor o proveïdora quan l'elecció de aquest no hagi recaigut en aquell que plantegi l'oferta econòmica més avantatjosa.

2. Factura proforma del servei de consultoria elegit per a l’elaboració del pla de circularitat, especificant el total amb i sense IVA.


TERMINIS

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el dia 6 de març de 2023 i finalitza el 6 d’abril de 2023.

TERMINI D'EXECUCIÓ I JUSTIFICACIÓ

El termini per a l’execució de les accions subvencionables s’inicia en el moment de presentació de la sol·licitud de la subvenció fins 6 mesos després de la notificació de la resolució de concessió. Aquest termini de 6 mesos no podrà excedir, en cap cas, el dia 30 d’octubre de 2024.

El termini per a la justificació de la subvenció és d’1 mes, a comptar des del dia següent a la conclusió del termini d’execució establert en el paràgraf anterior.


DISTRIBUCIÓ DE L'AJUDA

Els beneficiaris seran seleccionats per rigorós ordre de presentació de les sol·licituds, i fins esgotar-se el crèdit pressupostari assignat a la convocatòria.


DOCUMENTS D'INTERÉS

GUIA_PLAN_DE_CIRCULARIDAD_ALOJAIMENTOS_TURISTICOS_(2)_(3).pdf Guia Pla de Circularitat per a allotjaments turístics


SIGNATURA DIGITAL DE DOCUMENTS

Per signar electrònicament un document que s'hagi de presentar en la Comunitat de les Illes Balears, ha d'estar en format PDF. Per signar un document PDF és necessari disposar d'un certificat digital o d'un DNI electrònic.

Les eines gratuïtes que recomanam per signar PDF són:

• El programa Adobe Reader DC: https://get.adobe.com/es/reader/ Podeu consultar el següent manual  "Firmar un document pdf amb Adobe Reader"

• El programa Autofirma de l’Administració General de l’Estat: http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html


PDF CONVOCATÒRIA PUBLICADA

Pàgina Web ENLLAÇ AL TRÀMIT TELEMÀTIC 

Pàgina Web Sol·licitud (disponible a partir del 6 de març de 2023): Aquest tràmit s’ha d’utilitzar per obrir l’expedient individualitzat per a la concessió de la subvenció. Els requisits específics es troben a l’article 4 de la convocatòria.

Pàgina Web Millora o modificació voluntària de la sol·licitud (disponible a partir del 6 de març de 2023): Aquest tràmit s’ha d’utilitzar per presentar, de forma voluntària, una modificació o millora dels termes de la sol·licitud que es va presentar. Serà obligatori indicar al formulari de presentació d’aquest tràmit de ‘Millora o modificació voluntària de la sol·licitud’ el número de registre d’entrada de la sol·licitud de la subvenció obtingut en el tràmit anterior. Aquest número el trobarà a la part superior del justificant oficial de registre amb el prefix GOIBE.

Pàgina Web Desistiment de la sol·licitud o renúncia al dret (disponible a partir del 6 de març de 2023): Aquest tràmit s’ha d’utilitzar per desistir de la seva sol·licitud. Serà obligatori indicar al formulari de presentació el número d’expedient individualitzat o el número de registre d’entrada de la sol·licitud. Aquest número el trobarà al requeriment o a la Proposta Provisional de Resolució o a la part superior del justificant del registre d’entrada.


LOGOTIPOS_UE-GOB.N_PRTT-GOIB.jpg