Torna

FINESTRETA DE TRAMITACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA A PARTIR DE FONS RENOVABLES, COGENERACIÓ I RESIDUS DE MÉS DE 100 kW

Passa 4. Sol·licitud d'interés general o utilitat pública i autorització administrativa

D’acord amb el que estableix l’article 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, aquest tipus d’instal·lacions requereix l’autorització administrativa prèvia.

Si es projecta construir en sòl rústic el desenvolupament de les instal·lacions queda condicionat a l’obtenció de la declaració d’interès general o d’utilitat pública. Les instal·lacions tipus D s'han de tramitar en tot cas per la via de la declaració d'interés general.

Participació local en instal·lacions de generació renovable: d'acord amb el que estableix l'article 49 de la Llei de canvi climàtic i transició energètica, els projectes de generació renovable que estiguin ubicats a terra i tenguin una potència igual o superior a 5 MW han d'oferir la possibilitat de participació local. 

1) Instal·lacions en sòl rústic que es tramiten per la via de la declaració d’interès general

El procediment per a la declaració d’interès general l’ha d’iniciar la persona interessada davant l’ajuntament corresponent, d’acord amb el que estableix l’article 37.1 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears. L’òrgan substantiu és el consell corresponent, el qual ha de sotmetre a informació pública i consultes tant el projecte tècnic com l’ambiental.

Una vegada que s’ha obtingut la resolució estimatòria de la declaració d’interès general i de la declaració d’impacte ambiental, es pot sol·licitar l’autorització administrativa a l’òrgan competent en matèria d’energia a l’Administració autonòmica. La sol·licitud s'ha de fer a través del Registre electrònic de la Seu Electrònica i s'hi ha d'annexar la documentació següent:

 • Sol·licitud (obteniu la sol·licitud)
 • NIF del sol·licitant, DNI del representant i els poders de representació.
 • Original o còpia compulsada de la resolució de declaració d’interès general i declaració d’impacte ambiental.
 • Documentació que acrediti la capacitat del sol·licitant establerta en l’article 121 del Reial decret 1955/2000.
 • Proposta prèvia del gestor de la xarxa per a l'obtenció dels permisos d'accés i de connexió.
 • Avantprojecte i projecte d’execució de la instal·lació (el projecte d’execució es pot aportar també una vegada obtinguda l’autorització administrativa i abans d’iniciar les obres).
 • Justificant de disponibilitat dels terrenys o del lloc on s'ha d'ubicar la instal·lació.
 • Resguard de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors d'haver dipositat la garantia econòmica de 40€/kW, en la modalitat d'efectiu o aval. No obstant això, en cas que s’hagi sol·licitat a la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic l’informe sobre l’adequada constitució de la garantia, només és necessari indicar el número d’expedient. Per dipositar la garantia s'han de seguir els tràmits indicats en l'apartat 4 d'aquesta passa.
 • Justificant d'haver pagat les taxes. Per al pagament de les taxes s'han de seguir les pautes indicades en l'apartat 5 d'aquesta passa.

2) Instal·lacions en sòl rústic que es tramiten per la via de la declaració d’utilitat pública

La sol·licitud de declaració d’utilitat pública s’ha de fer simultàniament amb la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia o d’aprovació del projecte d’execució. 

La sol·licitud d’autorització administrativa i d’utilitat pública s’ha de dirigir a la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, s'ha de fer a través del Registre electrònic de la Seu Electrònica, i s'hi ha d'annexar la documentació següent:

 • Sol·licitud per a l'autorització administriva/utilitat pública (obteniu la sol·licitud)
 • Sol·licitud per a la tramitació ambiental (obteniu la sol·licitud)
 • NIF del sol·licitant, DNI del representant i els poders de representació.
 • Documentació que acrediti la capacitat del sol·licitant establert en l’article 121 del Reial decret 1955/2000.
 • En cas que sigui necessària l’avaluació ambiental, s’ha de presentar el document ambiental o l’estudi d’impacte ambiental amb el contingut mínim que estableix la Llei 21/2013 (en funció d’avaluació simplificada o ordinària) i un annex d’incidència paisatgística que identifiqui el paisatge afectat pel projecte, els efectes del seu desenvolupament i, si escau, les mesures protectores, correctores o compensatòries. S’ha de presentar una còpia en paper i una en format digital.
 • Proposta prèvia del gestor de la xarxa per a l'obtenció dels permisos d'accés i de connexió.
 • Avantprojecte i projecte d’execució de la instal·lació (el projecte d’execució es pot aportar també una vegada que s’ha obtingut l’autorització administrativa i abans d’iniciar les obres).
 • Resguard de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors d'haver dipositat la garantia econòmica de 40€/kW, en la modalitat d'efectiu o aval.  No obstant això, en cas que s'hagi sol·licitat a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic l'informe sobre l'adequada constitució de la garantia, només és necessari indicar el número d'expedient. Per dipositar la garantia s'han de seguir els tràmits indicats en l'apartat 4 d'aquesta passa.
 • Justificant de disponibilitat dels terrenys o del lloc on s'ha d'ubicar la instal·lació.
 • Justificant d'haver pagat les taxes. Per al pagament de les taxes s'han de seguir les pautes indicades en l'apartat 5 d'aquesta passa.

3. Instal·lacions en terreny no rústic (venda i autoconsum)

La  sol·licitud d’autorització administrativa prèvia i d’utilitat pública s’ha de dirigir a la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, s'ha de fer a través del Registre electrònic de la Seu Electrònica, i s'hi ha d'annexar la documentació següent:

 • Sol·licitud (obteniu la sol·licitud).
 • NIF del sol·licitant, DNI del representant i els poders de representació.
 • Documentació que acrediti la capacitat del sol·licitant establerta en l’article 121 del Reial decret 1955/2000.
 • Per a les instal·lacions fotovoltaiques d'ocupació de més de 1.000 m² excepte si estan situades en coberta i les eòliques de més 100 kW, s’ha de presentar el document ambiental o l’estudi d’impacte ambiental amb el contingut mínim que estableix la Llei 21/2013 per a una avaluació simplificada. S’han de presentar una còpia en paper i una en format digital.
 • Proposta prèvia del gestor de la xarxa de sol·licitud per a l'obtenció dels permisos d'accés i de connexió.
 • Avantprojecte i projecte d’execució de la instal·lació (el projecte d’execució es pot aportar també una vegada obtinguda l’autorització administrativa i abans d’iniciar les obres).
 • Justificant de disponibilitat dels terrenys o del lloc on s'ha d'ubicar la instal·lació.
 •  Resguard de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors d’haver dipositat la garantia econòmica de 40 €/kW, en la modalitat d’efectiu o aval. No obstant això, en cas que s’hagi sol·licitat a la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic l’informe sobre l’adequada constitució de la garantia, només és necessari indicar el número d’expedient. Per dipositar la garantia s’han de seguir els tràmits indicats en l’apartat 4 d’aquesta passa.
 • Justificant d'haver pagat les taxes. Per al pagament de les taxes s'han de seguir les pautes indicades en l'apartat 5 d'aquesta passa.

4. Procediment per dipositar la garantia econòmica

1. Dipòsit de la garantia econòmica

    Per dipositar la garantia s'han de seguir els tràmits següents:


En efectiu: presentau el model (obteniu el formulari) signat electrònicament per correu electrònic a l’adreça dipositaria@tresorer.caib.es. La Dipositaria us lliurarà per correu electrònic dos exemplars del model 801 i una llista de comptes corrents que serveixen per ingressar la quantitat en metàl·lic en una entitat bancària de la vostra elecció. Un cop fet l’ingrés, heu de presentar el model 801 «per a l’Administració» i el resguard de la transferència/ingrés bancari, quan es registri la instal·lació, a la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic. L’exemplar 801 per a la persona interessada es pot conservar per a futures consultes.


Aval bancari o certificat d'assegurança: s'ha de constituir un aval bancari (obteniu el model d'aval per a transport/distribució) o certificat d'assegurança  (obteniu el model d'assegurança per a transport/distribució).  Sol·licitau a l’entitat garant l’emissió de la garantia en document electrònic. Lliurau aquest document electrònic a dipositaria@tresorer.caib.es. La Dipositaria farà d’ofici la validació dels poders i, en cas de no haver-hi incidències, us lliurarà per correu electrònic els models 802 per a l’Administració i per a la interessada. En cas d’incidències, la Dipositaria us ho comunicarà. El model 802 «per a l’Administració» és el que cal lliurar a la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic quan es registri la instal·lació. Si la vostra entitat garant no pot fer el document electrònic i l’ha d’emetre en paper, podeu seguir les instruccions d’aquest enllaç.

Nota important: per al cas d'empreses instal·ladores / enginyeries /gestories que actuen en representació de la persona física o jurídica titular de la instal·lació:

La fiança s'ha de registrar a nom de la persona física o jurídica titular de la instal·lació. En cas de fiances en metàl·lic (ingrés en compte o transferència bancària) els diners es retornaran a un compte corrent a la UE a nom de la persona titular de la instal·lació, independentment de la titularitat del compte que va posar la transferència inicial.

Els resguards 801/802, de registre de la fiança s'enviaran per correu electrònic al(s) compte(s) de correu que se sol·liciti.

 

2. Informe sobre l'adequada constitució de la garantia

S'ha de presentar a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic una sol·licitud (obteniu la sol·licitud) d'informe sobre l'adequada constitució de la garantia juntament amb el model 801 o 802 «per a l’Administració (anau al procediment per a la sol·licitud)

El termini màxim que disposa l'esmentada direcció general per a què es pronunciï sobre l'adequada constitució de la garantia és tres mesos comptadors des de la data de presentació de la sol·licitud.

5. Procediment per al pagament de les taxes

Per al pagament de les taxes heu d’anar a http://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx i procedir de la manera següent:

a) Per al pagament de la taxa d’avaluació d’impacte ambiental

En l’espai on indica «cercar», just davall la llista d’organismes, cal introduir el codi 35.6.1.3 per a l’AIA ordinària i 35.6.1.4 per a l’AIA simplificada. Així es genera el model 046 per abonar la taxa.

 

b) Per al pagament de la taxa d’avaluació d’autorització administrativa/utilitat pública

La taxa està determinada pel pressupost del projecte. En l’espai on indica «cercar», just davall la llista d’organismes (aquest espai ha de quedar en blanc), cal introduir el codi 408.1.3.1.1
i així es genera el model 046 per abonar la taxa del primer tram. Després cal introduir el codi 408.1.3.1.2 i en el lloc d’unitats cal indicar 20 unitats, així es genera el model 046 per abonar la taxa del segon tram. Finalment, cal introduir 408.1.3.1.3 i en el lloc de les unitats cal indicar les unitats restants fins al total del pressupost del projecte; així es genera el model 046 per abonar la taxa del tercer tram.