Torna

FINESTRETA DE TRAMITACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA A PARTIR DE FONS RENOVABLES, COGENERACIÓ I RESIDUS DE MÉS DE 100 kW

Passa 16. Inscripció prèvia en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica (inscripció prèvia en el RAIPEE)

Una vegada que s’ha obtingut l’autorització de l’explotació provisional per a proves i que aquestes s’han realitzat, i d’acord amb el que estableix l’article 37 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, les instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus s’han d’inscriure en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica.

El procediment d’inscripció consta d’una fase d’inscripció prèvia i d’una fase d’inscripció definitiva.

Per a la inscripció prèvia en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, s'ha de procedir de la forma següent:

 1. Sol·licitud dels certificats o informes, segons el que estableix l'article 39 del Reial decret 413/2014, al gestor de la xarxa de transport o  de distribució:
 2. Sol·licitud a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic la inscripció prèvia a la secció segona del Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica (obteniu la sol·licitud).

  Juntament amb la sol·licitud s'ha de presentar la documentació següent:
  • L'autorització d'explotació per a proves.
  • Còpia del contracte tècnic subscrit amb l’empresa distribuïdora o, si escau, contracte tècnic d’accés a la xarxa de transport.
  • Certificats de la instal·lació (BT i AT) per a instal·lacions que no siguin d'autoconsum. (obteniu el model AT, obteniu el model BT) (només en el cas que s'hagin d'actualitzar com a conseqüència de les proves)
  • Certificat de la instal·lació BT per a autoconsum (obteniu el model) (només en el cas que s'hagi d'actualitzar)
  • Certificat favorable d'OCA corresponent a la BT.
  • Certificat favorable d'OCA corresponent a la AT.
  • Certificat acreditatiu del contracte de manteniment AT per empreses habilitades.
  • Posada en servei de les instal·lacions contra incendis i RITE, si s'escau.
  • Declaracions CE dels equips que formen part de la instal·lació.
  • Informe favorable de l'auditor mediambiental.
  • Acta favorable de les verificacions d'acord amb l'establert en la ITC-RAT-23. Protocols i assajos del transformador i característiques.
  • Per a instal·lacions connectades a la xarxa de transport: la notificació operacional provisional emesa pel gestor de la xarxa de transport, que inclogui el certificat emès per l’encarregat de la lectura.
  • Per a instal·lacions connectades a la xarxa de distribució amb una potència instal·lada superior a 0,5 MW, o bé d’una potència igual o menor de 0,5 MW que formin part d’una agrupació la suma de potències instal·lades de la qual sigui superior a 0,5 MW: la notificació operacional provisional emesa pel gestor de la xarxa de distribució i l’informe de l’operador del sistema (ION). Així mateix, l’informe de l’operador del sistema ha d’incloure el certificat emès per l’encarregat de la lectura.
  • Per a la resta de les instal·lacions: informe del gestor de la xarxa de distribució i el certificat emès per l’encarregat de la lectura.

La sol·licitud d’inscripció prèvia s’ha de resoldre en el termini màxim d’un mes des de la seva sol·licitud.