Torna

FINESTRETA DE TRAMITACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA A PARTIR DE FONS RENOVABLES, COGENERACIÓ I RESIDUS DE MÉS DE 100 kW

Passa 18. Notificació operacional definitiva (FON)

1. Instal·lacions amb connexió a la xarxa de transport

El procediment està indicat a la guia descriptiva del procediment de posada en servei (obteniu el document).

La darrera edició actualitzada d'aquesta guia està disponible en l'apartat procediments d'accés, connexió i posada en servei de la secció accés a la xarxa de la pàgina www.ree.es, i les consultes es poden fer a l’adreça electrònica puestaenservicio@ree.es


2. Instal·lacions amb connexió a la xarxa de distribució

Per a la sol·licitud del FON s'ha sol·licitar al gestor de la xaxa de distribució a l'adreça electrònica conexiones.edistribucion@enel.com, nnss@valldesollerenergia.com, sampolenergia@sampol.com, segons correspongui, i s'hi ha d'adjuntar la informació següent:

2.1. Per a instal·lacions de potència superior a 5 MW o que formin part d'una agrupació s'ha de sol·licitar l'informe previ a la FON a l'operador del sistema en l'aplicació telemàtica MI ACCESO RED ELECTRICA ESPAÑA.

En cas de consulta, es pot enviar un correu electrònic a puestaenservicio@ree.es.

2.2. La revisió dels ajusts de les proteccions realitzada per un organisme de control.

2.3. El certificat final de l'MGE d'acord amb el formulari descrit en el PO de Red Eléctrica.

3.  Notificació Operacional Limitada (LON).  Disposició transitòria.

Els titulars d’MGE que sol·licitin una notificació operacional limitada (LON) en virtut de la disposició transitòria primera del Reial decret 647/2020 disposaran fins al 2 de febrer de 2024 per aportar al gestor de la xarxa la documentació que acrediti el compliment dels requisits definits en el PO de Red Eéctrica i sol·licitar la corresponent FON.

Per això, han de lliurar la informació següent:

a) Quan l’MGE tengui esquemes de proteccions addicionals a les proteccions pròpies de la mateixa unitat generadora d’electricitat, és a dir, proteccions de capçalera, mecanismes antiabocament, etc., els titulars d’MGE han d’aportar al gestor de la xarxa de distribució la revisió dels ajusts de protecció per sol·licitar la LON.

b) Per als MGE de potència instal·lada superior a 5 MW o que formin part d’una agrupació de potència superior a 5 MW (article 7 del Reial decret 413/2014), han d’aportar al gestor de la xarxa de distribució l’informe previ a la FON emès per l’operador del sistema (vegeu el punt 2 anterior).

Amb aquesta LON podran procedir a la inscripció definitiva dels MGE en el RAIPEE o, si escau, en el Registre d’instal·lacions d’autoconsum.

<< Passa anterior Passa següent >>