Torna

FINESTRETA DE TRAMITACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA A PARTIR DE FONS RENOVABLES, COGENERACIÓ I RESIDUS DE MÉS DE 100 kW

Passa 13. Autorització de l'explotació per a proves

Una vegada que s’ha executat el projecte, s’ha de presentar la sol·licitud de posada en servei per a proves, a la qual s’ha d’annexar la documentació següent:

— Certificat de final d’obra subscrit per un tècnic facultatiu competent, en el qual ha de constar que la instal·lació s’ha realitzat d’acord amb les especificacions establertes en el projecte d’execució aprovat, així com amb les prescripcions de la reglamentació tècnica aplicable a la matèria.

— Certificats de la instal·lació (BT i AT)  signats per empreses instal·ladores habilitades (obteniu el model AT, obteniu el model BT) per a instal·lacions que no siguin d'autoconsum.

— Certificat de la instal·lació BT per a instal·lacions d'autoconsum (obteniu el model).

La Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic ha d’emetre la resolució d’autorització d’explotació provisional per a proves i habilitació per a la contractació dels serveis auxiliars en el termini màxim d’un mes des de la presentació de la sol·licitud, amb les comprovacions prèvies que estimi oportunes.

<< Passa anterior Passa següent >>