Torna

FINESTRETA DE TRAMITACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA A PARTIR DE FONS RENOVABLES, COGENERACIÓ I RESIDUS DE MÉS DE 100 kW

Passa 8. Presentació dels permisos d'accés i connexió

Per a l’obtenció de l’autorització administrativa, és necessari que s’hagin presentat, a la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, els permisos d’accés i de connexió.

Pel que fa a la connexió a la xarxa de transport i, d’acord amb el que estableix l’article 18 del Reial decret 1047/2013, de 27 de desembre, pel qual s’estableix la metodologia per al càlcul per a la retribució de l’activitat de transport d’energia elèctrica, no es poden atorgar punts de connexió definitius o provisionals sobre desenvolupaments de xarxa teòrics no aprovats en la planificació de la xarxa de transport. Igualment, el gestor de la xarxa de transport només pot atorgar permisos d’accés sobre la xarxa de transport existent i en servei o bé sobre la xarxa de transport planificada.

1) Instal·lacions que es tramiten per la via de la declaració d’interès general

La Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic ha de resoldre i notificar la resolució dins el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud d’autorització administrativa o l’aprovació del projecte d’execució. No obstant això, aquest termini queda interromput mentre no es resolgui, en cas que sigui necessari, l’aprovació o la denegació de la planificació de la infraestructura per part del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, i en els casos que preveu la legislació aplicable. La falta de resolució expressa de les sol·licituds té efectes desestimatoris, sens perjudici que es pugui interposar el recurs administratiu corresponent.

Si el titular ha lliurat el projecte d’execució, la resolució d’atorgament de l’autorització administrativa a les instal·lacions també ha d’aprovar el projecte d’execució. Si no s’ha lliurat el projecte d’execució, la resolució d’autorització administrativa ha d’establir el termini en el qual el titular ha de sol·licitar l’aprovació del projecte. La resolució d’aprovació del projecte d’execució ha d’establir un termini per a l’execució de les obres.

 La resolució s’ha de dictar sens perjudici d’altres autoritzacions que siguin necessàries.

2) Instal·lacions que es tramiten per la via de la declaració d'utilitat pública

La Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic ha de resoldre i notificar la resolució dins el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud d’autorització administrativa, utilitat pública o l’aprovació del projecte d’execució. No obstant això, aquest termini queda interromput mentre no es resolgui, en cas que sigui necessari, l’aprovació o la denegació de la planificació de la infraestructura per part del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, i en els casos que preveu la legislació aplicable. La falta de resolució expressa de les sol·licituds té efectes desestimatoris, sens perjudici que es pugui interposar el recurs administratiu corresponent.

Si el titular ha lliurat el projecte d’execució, la resolució d’atorgament de l’autorització administrativa a les instal·lacions també ha d’aprovar el projecte d’execució. Si no s’ha lliurat el projecte d’execució, la resolució d’autorització administrativa ha d’establir el termini en el qual el titular ha de sol·licitar l’aprovació del projecte. La resolució d’aprovació del projecte d’execució ha d’establir un termini per a l’execució de les obres.

La resolució s’ha de dictar sens perjudici d’altres autoritzacions que siguin necessàries.

<< Passa anterior

Passa següent >>