Torna

FINESTRETA DE TRAMITACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA A PARTIR DE FONS RENOVABLES, COGENERACIÓ I RESIDUS DE MÉS DE 100 kW

Passa 2. Inici del procediment per a l'obtenció dels permisos d'accés i connexió a la xarxa de transport o a la xarxa de distribució

En función que el punto de conexión en el cual está previsto el acceso se realice en la red de transporte o la red de distribución el procedimiento para solicitar el acceso y conexión es el siguiente:

1. Accés i connexió a la xarxa de transport

1.1. Sol·licitud accés i de connexió a la xarxa de transport 

Per a l'accés i de connexió s’ha de adreçar una sol·licitud a REE per mitjans telemàtics.

Les passes per seguir són les següents:

a) Tramitar, només pels usuaris nous, una sol·licitud d'alta en l'aplicació MI ACCESO RED ELECTRICA ESPAÑA 

b) Tramitar la sol·licitud a través de l'aplicació telemàtica MI ACCESO RED ELECTRICA ESPAÑA en la qual s'ha d'emplenar la informació requerida i s'ha d'adjuntar la documentació següent (en tot cas, es pot consultar la documentació actualitada a https://www.ree.es/es/clientes/generador/acceso-conexion):

  • Avantprojecte de la instal·lació de generació d'electricitat, el qual contindrà almenys els següents elements:

a) Identificació de la instal·lació de generació d'electricitat, que inclogui la tecnologia i la capacitat d'accés per a la qual se sol·liciten els permisos, així com les coordenades UTM de la línia poligonal que circumscriu a la instal·lació.

b) En el cas d'hibridació, identificació de les diferents tecnologies i potència dels corresponents mòduls de generació d'electricitat.

c) Nus, tram de línia o posició exacta a la qual pretén connectar-se el productor.

d) Esquemes unifilars de la instal·lació o agrupació d'instal·lacions objecte dels permisos, incloses en el seu cas la línia, posicions i aparellatge necessàries per a l'evacuació de l'energia generada.

e) En el cas de disposar d'elements d'acumulació d'energia elèctrica, descripció d'aquests elements, inclosa la seva capacitat d'emmagatzematge.

f) Potència contractada prevista per al consum dels serveis auxiliars.

g) En el cas d'instal·lacions de generació d'electricitat associades a una modalitat d'autoconsum amb excedents, potència contractada pel consum o consums associats.

h) Pressupost estimatiu de la instal·lació de generació d'electricitat, inclosos en el seu cas els elements d'acumulació, així com les infraestructures d'evacuació.

  • En el cas de tractar-se d'un projecte sotmès a avaluació ambiental ordinària o simplificada, acreditació de la presentació pel promotor davant l'òrgan substantiu de la sol·licitud de determinació de l'abast de l'estudi d'impacte ambiental ordinària o de la sol·licitud d'inici de l'avaluació d'impacte ambiental simplificada, respectivament, en el cas que el promotor hagi presentat ja tals sol·licituds.

  • Resguard de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors d’haver dipositat la garantia econòmica de 40 €/kW, en la modalitat d’efectiu o aval. Per dipositar la garantia s’han de seguir els tràmits indicats en l’apartat 4 de la passa 3. També s'ha d'adjuntar l'informe emès per la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic sobre l'adequada constitució de la garantia econòmica (anau al procediment).

Nota: a Dirección General de Energía y Cambio Climático enviará a REE el informe sobre la adecuada constitución de la garantía económica.

1.2. Esmena o inadmissió de la sol·licitud d’accés i connexió 

En cas que es consideri necessari Red Eléctrica disposa d'un termini màxim de vint dies, des de la recepció de la sol·licitud, per a requerir l'esmena de la sol·licitud, o per notificar la inadmissió de la mateixa.

En cas que el requeriment no sigui realitzat en el termini esmentat, s'entendrà que ha estat admesa a tràmit, tret que la causa d'inadmissió sigui l'establerta en els paràgrafs a) i b) de l'apartat primer de l'art. 8 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre.

El requeriment d'esmenes ha d'especificar inequívocament totes les diferències o errors trobats en la sol·licitud. Només es podrà realitzar un màxim de dos requeriments d'esmena.

1.3. Presentació de la informació o documentació d'esmena de sol·licitud d’accés i de connexió

El subjecte interessat disposa d'un termini màxima de vint dies, des de la data que si li hagi notificat el requeriment d'esmena, per presentar la informació o documentació requerida. La no contestació en termini suposarà la inadmissió de la sol·licitud.

La informació o documentació d'esmena s'ha de presentar a través de MI ACCESO RED ELECTRICA ESPAÑA.

1.4. Admissió o inadmissió de la sol·licitud d’accés i de connexió a la xarxa de transport

Una vegada que el titular de la instal·lació hagi respost els requeriments d’esmena, en cas que n’hi hagi, REE disposa d’un termini màxim de vint dies per notificar l’admissió o la inadmissió de la sol·licitud. En cas que aquesta notificació no es faci en el termini indicat, s’entendrà que la sol·licitud ha estat admesa a tràmit.

1.5. Ajudes i consultes

Qualsevol consulta sobre el procediment es pot adreçar per correu electrònic a accesored@ree.es o consultar les guies següents:

Guía para el alta de usuarios Ed. 1, Nov/2015
Guía descriptiva del procedimiento de acceso a la red

 

2. Accés i connexió a la xarxa de distribució

2.1 Sol·licitud d'accés i de connexió a la xarxa de distribució

Per l'obtenció del permís d'accés i de connexió, el subjecte interessat ha adreçar una sol·licitud, per un nus o tram de la línia de distribució concret, al gestor de la xarxa de distribució, per correu electrònic (conexiones.edistribucion@enel.com, nnss@valldesollerenergia.comsampolenergia@sampol.com), segons correspongui, amb la documentació següent:

  • Formulari general

       Nota: per obtenir les coordenades UTM es pot enllaçar a l’oficina virtual del cadastre.

  • Avantprojecte de la instal·lació de generació d'electricitat, el qual contindrà almenys els següents elements: 

a) Identificació de la instal·lació de generació d'electricitat, que inclogui la tecnologia i la capacitat d'accés per a la qual se sol·liciten els permisos, així com les coordenades UTM de la línia poligonal que circumscriu a la instal·lació.

b) En el cas d'hibridació, identificació de les diferents tecnologies i potència dels corresponents mòduls de generació d'electricitat.

c) Nus, tram de línia o posició exacta a la qual pretén connectar-se el productor.

d) Esquemes unifilars de la instal·lació o agrupació d'instal·lacions objecte dels permisos, incloses en el seu cas la línia, posicions i aparellatge necessàries per a l'evacuació de l'energia generada.

e) En el cas de disposar d'elements d'acumulació d'energia elèctrica, descripció d'aquests elements, inclosa la seva capacitat d'emmagatzematge.

f) Potència contractada prevista per al consum dels serveis auxiliars.

g) En el cas d'instal·lacions de generació d'electricitat associades a una modalitat d'autoconsum amb excedents, potència contractada pel consum o consums associats.

h) Pressupost estimatiu de la instal·lació de generació d'electricitat, inclosos en el seu cas els elements d'acumulació, així com les infraestructures d'evacuació.

  • En el cas de tractar-se d'un projecte sotmès a avaluació ambiental ordinària o simplificada, acreditació de la presentació pel promotor davant l'òrgan substantiu de la sol·licitud de determinació de l'abast de l'estudi d'impacte ambiental ordinària o de la sol·licitud d'inici de l'avaluació d'impacte ambiental simplificada, respectivament, en el cas que el promotor hagi presentat ja tals sol·licituds.
  • Si hi ha representant, escrit d'autorització. (obteniu el formulari e-distribución, obteniu el formulari d'altres)
  • Resguard de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors d’haver dipositat la garantia econòmica de 40 €/kW, en la modalitat d’efectiu o aval. Per dipositar la garantia s’han de seguir els tràmits indicats en l’apartat 4 de la passa 3. També s'ha d'adjuntar l'informe emès per la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic sobre l'adequada constitució de la garantia econòmica (anau al procediment).

2.2 Esmena o inadmissió de la sol·licitud d’accés i de connexió 

En cas que es consideri necessari el gestor de la xarxa de distribució disposa d'un termini màxim de vint dies, des de la recepció de la sol·licitud, per a requerir l'esmena de la sol·licitud, o per notificar la inadmissió de la mateixa.

En cas que el requeriment no sigui realitzat en el termini esmentat, s'entendrà que ha estat admesa a tràmit, tret que la causa d'inadmissió sigui l'establerta en els paràgrafs a) i b) de l'apartat primer de l'art. 8 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre.

El requeriment d'esmenes ha d'especificar inequívocament totes les diferències o errors trobats en la sol·licitud. Només és podrà realitzar un màxim de dos requeriments d'esmena.

2.3 Presentació de la informació o documentació d'esmena de la sol·licitud d’accés i de connexió 

El subjecte interessat disposa d'un termini màxima de vint dies, des de la data que si li hagi notificat el requeriment d'esmena, per presentar la informació o documentació requerida. La no contestació en termini suposarà la inadmissió de la sol·licitud.

S’ha de trametre la documentació o informació d'esmena al gestor de la xarxa de distribució que correspongui a les adreces electròniques següents: regimen_Conexiones.edistribucion@enel.comespecial_gesa@enel.com, nnss@valldesollerenergia.com, sampolenergia@sampol.com

 

2.4. Admissió o inadmissió de la sol·licitud d’accés i de connexió a la xarxa de distribució

Una vegada que el titular de la instal·lació hagi respost els requeriments d’esmena, en cas que n’hi hagi, el gestor de la xarxa disposa d’un termini màxim de vint dies per notificar l’admissió o la inadmissió de la sol·licitud. En cas que aquesta notificació no es faci en el termini indicat, s’entendrà que la sol·licitud ha estat admesa a tràmit.