Torna

FINESTRETA DE TRAMITACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA A PARTIR DE FONS RENOVABLES, COGENERACIÓ I RESIDUS DE MÉS DE 100 kW

Passa 6.  Informació pública i informes d'altres administracions afectades

1) Instal·lacions que es tramiten per la via de la declaració d’interès general

L’avantprojecte o projecte d’execució de la instal·lació elèctrica s’ha d’exposar al públic per un termini no inferior a vint dies, mitjançant la publicació de l’anunci en el BOIB. Aquesta informació pública únicament té efectes sobre l’autorització administrativa per a l’autorització de la instal·lació de construcció i l’explotació de la instal·lació elèctrica, i no efectes mediambientals i territorials.

En el termini esmentat, les persones físiques, entitats i administracions poden al·legar el que considerin convenient.

Paral·lelament, s’ha de sol·licitar un informe als organismes i a les administracions afectats, d’acord amb el procediment que s’estableix en l’article 127 del Reial decret 1955/2000 i la Llei 21/2013.

En cas que es presentin al·legacions, s’han de trametre al promotor, juntament amb els informes emesos pels organismes i les administracions afectats, perquè en un termini de quinze dies presenti els aclariments oportuns.

No es consideraran les al·legacions sobre les qüestions mediambientals i territorials, atès que ja s’han avaluat amb la declaració d’impacte ambiental i la declaració d’interès general.

Annar a la passa 8

2) Instal·lacions que es tramiten per la via de la declaració d'utilitat pública

La informació pública corresponent a l’autorització administrativa i de la utilitat pública s’ha de fer de forma conjunta.

El projecte i l’estudi d’impacte ambiental, si escau, s’han d’exposar al públic per un termini no inferior a trenta dies, mitjançant la publicació de l’anunci en el BOIB.

En el termini esmentat, les persones físiques, les entitats i les administracions poden al·legar el que considerin convenient.

Paral·lelament, s’ha de sol·licitar un informe als organismes i les administracions afectats, d’acord amb el procediment que s’estableix en l’article 127 del Reial decret 1955/2000 i en la Llei 21/2013.

En el procediment de declaració d’utilitat pública, d’acord amb el que estableix l’article 106.3 de la Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears, si escau, l’òrgan competent en matèria d’agricultura ha d’informar de manera preceptiva i vinculant sobre el que s’estableix en l’article 106.2 de la Llei esmentada.

D’acord amb el que estableix l’article 3 de la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries, els informes del consell insular i de l’ajuntament tenen caràcter d’informes preceptius.

En cas que es presentin al·legacions, s’han de trametre al promotor, juntament amb els informes emesos pels organismes i les administracions afectats, perquè en un termini de quinze dies presenti els aclariments oportuns.