Torna

FINESTRETA DE TRAMITACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA A PARTIR DE FONS RENOVABLES, COGENERACIÓ I RESIDUS DE MÉS DE 100 kW

Passa 19. Posada en servei, autorització de l'explotació definitiva i inscripció definitiva en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció (RAIPEE)

1.  L’autorització d’explotació definitiva i posada en servei s’ha de fer conjuntament amb la inscripció definitiva en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, per la qual cosa el promotor ha de presentar una sol·licitud conjunta dirigida a la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic (obteniu la sol·licitud), juntament amb l’acreditació del compliment dels requisits exigits per als subjectes del mercat de producció i, si escau, dels resultats de la prova de potència bruta, neta i mínima, segons el que estableix l’article 37 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny.

Juntament amb la sol·licitud s’ha de presentar la documentació següent:

  • Certificat de Final d'obra definitu amb el resultat de les proves (obteniu el model)
  • Per a instal·lacions connectades a la xarxa de transport: la notificació operacional definitiva emesa pel gestor de la xarxa de transport, que inclogui el certificat emès per l’encarregat de la lectura.
  • Per a instal·lacions connectades a la xarxa de distribució amb una potència instal·lada superior a 0,5 MW, o bé d’una potència igual o menor de 0,5 MW que formin part d’una agrupació la suma de potències instal·lades de la qual sigui superior a 0,5 MW: la notificació operacional definitiva emesa pel gestor de la xarxa de distribució i l’informe de l’operador del sistema (FON). Així mateix, l’informe de l’operador del sistema ha d’incloure el certificat emès per l’encarregat de la lectura.
  • Per a la resta de les instal·lacions: informe del gestor de la xarxa de distribució i el certificat emès per l’encarregat de la lectura.

La sol·licitud d’explotació definitiva i d’inscripció definitiva s’ha de resoldre en el termini màxim d’un mes des de la presentació de la sol·licitud.