Torna

FINESTRETA DE TRAMITACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA A PARTIR DE FONS RENOVABLES, COGENERACIÓ I RESIDUS DE MÉS DE 100 kW

Passa 10. Autorització del projecte d'execució-construcció

Abans d'iniciar les obres, s’ha de sol·licitar  l’aprovació del projecte d’execució (obteniu la sol·licitud) en el termini que estableixi la resolució d’autorització administrativa, excepte en el cas que la d’aprovació del projecte d’execució s’hagi tramitat simultàniament.

Amb la sol·licitud d’autorització del projecte d’execució s’ha d’annexar el projecte d’execució de la instal·lació en paper i en format digital. El nombre de còpies dependrà del nombre d’organismes per consultar.

La Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic ha d’emetre la resolució corresponent en un termini de tres mesos. La manca de resolució té efectes desestimatoris, sens perjudici que es pugui interposar el recurs administratiu corresponent.