Devolució del dipòsit de garantia econòmica

A les instal·lacions en les quals ha estat necessari fer-hi el dipòsit de la garantia econòmica, una vegada inscrita la instal·lació en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció elèctrica, la tramitació administrativa per a la devolució de la garantia econòmica es pot fer a través del Registre Electrònic. S’hi ha d’annexar la documentació següent:

·        Sol·licitud (obteniu el model) on hi ha de constar el número d’expedient de la inscripció definitiva en el RAIPEE.

·        Resguard del dipòsit de la garantia econòmica (model 801 o 802).

·        Declaració de veracitat de dades bancàries (obteniu el model).

En el cas que s’hagi sol·licitat un informe de pronunciament sobre l’adequada constitució de la garantia i es volgués desistir d’aquesta sol·licitud abans d’haver obtingut l’informe de pronunciament favorable, es pot sol·licitar la devolució d’aquesta annexant la documentació següent:

·        Sol·licitud (obteniu el model) que indiqui la voluntat de desistir de la sol·licitud d’obtenció de l’informe de pronunciament de l’adequada constitució de la garantia.

·        Resguard del dipòsit de la garantia econòmica (model 801 o 802).

·        Declaració de veracitat de dades bancàries (obteniu el model).

En el cas que s’hagi obtingut un informe de pronunciament sobre l’adequada constitució de la garantia i no s’hagués realitzat cap sol·licitud de permís d’accés i connexió, es pot sol·licitar la devolució de la garantia. S’hi ha d’annexar la documentació següent:

·        Sol·licitud (obteniu el model) que indiqui la voluntat de desistir de la sol·licitud d’obtenció de l’informe de pronunciament de l’adequada constitució de la garantia, així com el motiu.

·        Resguard del dipòsit de la garantia econòmica (model 801 o 802).

·        Declaració de veracitat de dades bancàries (obteniu el model).

·        Declaració responsable que no s’ha realitzat ni es realitzarà cap sol·licitud amb l’informe d’adequada constitució de la garantia de la qual se sol·licita la devolució.

En el cas que s’hagin sol·licitat els permisos d’accés i connexió i aquesta sol·licitud no hagi estat admesa o s’hagin denegat els permisos, es pot sol·licitar la devolució de la garantia. S’hi ha d’annexar la documentació següent:

·        Sol·licitud (obteniu el model).

·        Resguard del dipòsit de la garantia econòmica (model 801 o 802).

·        Declaració de veracitat de dades bancàries (obteniu el model).

·        Resposta de no admissió o denegació del gestor de la xarxa del punt sol·licitat.

·        Si la no admissió es deu a la presentació de la sol·licitud en un nus on la capacitat d’accés existent atorgable és nul·la, s’ha d’acreditar que el dia de la constitució de la garantia a la plataforma web del gestor de la xarxa corresponent hi constava capacitat atorgable en el nus. En cas contrari, es retornarà únicament el 80 % de la garantia.

En el cas que s’hagi obtingut una proposta prèvia del gestor de la xarxa i el titular de la instal·lació hagi optat per no acceptar-la, es pot sol·licitar la devolució de la garantia annexant la documentació següent:

·        Sol·licitud (obteniu el model).

·        Resguard del dipòsit de la garantia econòmica (model 801 o 802).

·        Declaració de veracitat de dades bancàries (obteniu el model).

·        Proposta prèvia del gestor de la xarxa.

·        Acreditació de no acceptació de la proposta prèvia.

En el cas que s’hagi dipositat una segona garantia per tal de substituir la garantia original, es pot sol·licitar la devolució de la garantia original. La devolució no es realitzarà fins que es disposi d’un informe de pronunciament favorable sobre l’adequada constitució de la nova garantia. S’hi ha d’annexar la documentació següent:

·        Sol·licitud (obteniu el model). Si la nova garantia no disposa d’informe d’adequada constitució, també s’ha de sol·licitar aquest informe en la mateixa sol·licitud.

·        Resguard del dipòsit de la garantia econòmica (model 801 o 802).

·        Declaració de veracitat de dades bancàries (obteniu el model).

·        Informe de la constitució adequada de la nova garantia, si el teniu.

La caducitat dels permisos d’accés i de connexió, d’acord amb el que estableix l’article 26 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, suposa l’execució de la garantia econòmica. No obstant això, si la caducitat dels permisos d’accés i de connexió està motivada per informe o resolució d’una administració pública que impedeixi la construcció de la instal·lació, es pot exceptuar d’executar la garantia econòmica. En aquest cas, s’ha d’annexar la documentació següent:

·        Sol·licitud (obteniu el model).

·        Resguard del dipòsit de la garantia econòmica (model 801 o 802).

·        Declaració de veracitat de dades bancàries (obteniu el model).

·        Informe o resolució que impedeix la construcció de la instal·lació.

La devolució de la garantia econòmica s’ha de fer en un termini màxim de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud.