Passa 3. Procedimient per a l'obtenció dels permisos d'accés i connexió. Avaluació de la sol·licitud d'accés i connexió i proposta prèvia. 

1. Avaluació de la sol·licitud

Una vegada admesa a tràmit la sol·licitud, el gestor de la xarxa en la qual s’ha sol·licitat l’accés ha de valorar l’existència de la capacitat d’accés, d’acord amb els criteris establerts per la CNMC (vegeu l’article 5 de la Circular 1/21, de 20 de gener, de la CNMC).

D’altra banda, el titular de la xarxa de per a la qual se sol·licita el permís de connexió ha de valorar l’existència o no de viabilitat de connexió, d’acord amb els criteris establerts per la CNMC (vegeu l’article 5 de la Circular 1/21, de 20 de gener, de la CNMC).

Quan la concessió d’un permís d’accés en un punt pot afectar la xarxa de transport, si escau, la xarxa de distribució aigua amunt, el gestor de la xarxa pel qual se sol·licita el permís d’accés ha de sol·licitar al gestor de la xarxa aigua amunt un informe de possibles afectacions i restriccions, d’acord amb el procediment establert en el Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre.

2. Comunicació d'avaluació de la sol·licitud

Una vegada realitzada l'avaluació, el gestor de la xarxa ha de comunicar al sol·licitant el resultat de l'anàlisi de la seva sol·licitud, que pot resultar en:

a) Acceptació de lal sol·licitud i comunicació de la proposta prèvia.

b) Denegació de la sol·licitud quan hi concorren els motius de denegació establerts en l'art 9 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre. En aquest cas, es notificarà aquesta circumstància i es donarà per finalitzat el procediment d'accés i de connexió.

c) La denegació pot ser parcial i el gestor de la xarxa procedirà d'acord amb els punts anterior de la part afectada.

 

3. Proposta prèvia

En cas que l’avaluació conclogui que hi ha capacitat d’accés i que és viable la connexió, el gestor de la xarxa ha de notificar al sol·licitant la seva proposta. El contingut de la proposta està determinat per la CNMC (vegeu l’article 6 de la Circular 1/21, de 20 de gener, de la CNMC).

En cas d'instal·lacions d'accés a la xarxa de transport, l'informe que emetrà REE emetrà és l'informe de viabilitat d'accés (IVA).

Com a norma general, el termini màxim perquè el gestor comuniqui el resultat de l’anàlisi de la seva sol·licitud i la proposta prèvia és el següent:

  • Punt de connexió a la xarxa de distribució a una tensió inferior a 1 kV: quinze dies.
  • Punt de connexió a la xarxa de distribució a una tensió superior a 1 kV i inferior a 36 kV: trenta dies.
  • Punt de connexió a la xarxa de distribució a una tensió superior a 36 kV: quaranta dies.
  • Punt de connexió a la xarxa de transport a tensió igual o superior a 66 kV : seixanta dies.

Aquests terminis són comptadors des de la data en la qual la sol·licitud es consideri admesa a tràmit. 

Aquests terminis s'incrementaran en el cas que sigui necessari un informe d'acceptabilitat del gestor de la xarxa aigües amunt, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1183/2020, de 28 de desembre.

 

4. Acceptació de la proposta

Una vegada rebuda la proposta del punt de connexió i de les condicions tècniques i econòmiques, el sol·licitant ha de comunicar al gestor de la xarxa si l’accepta o no en un termini màxim de trenta dies. En cas que no hagi respost en el termini esmentat, es considera que no accepta el punt de connexió proposat.  

En cas de no estar d’acord amb la solució tècnica o econòmica, o ambdues, s’ha de seguir el procediment establert en l’article 14 del Reial decret 1183/2020, de 28 de desembre.