Torna

FINESTRETA DE TRAMITACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA A PARTIR DE FONS RENOVABLES, COGENERACIÓ I RESIDUS DE MÉS DE 100 kW

Passa 14. Inici del procediment de posada en servei de la instal·lació i autorització definitiva d'explotació (notificació operacional d'energització EON)

1. Instal·lacions amb connexió a la xarxa de transport

Una vegada obtinguts els permisos d'accés i connexió i signat el contracte d'accés tècnic, s'ha d'iniciar el procediment per a la posada en tensió i en servei de la instal·lació, en el qual en primer lloc es requereix una sol·licitud signada electrònicament d'EON a Red Eléctrica. El procediment està indicat a la guia descriptiva del procediment de posada en servei (obteniu el document).

La darrera edició actualitzada d'aquesta guia està disponible en l'apartat procediments d'accés, connexió i posada en servei de la secció accés a la xarxa de la pàgina www.ree.es, i les consultes es poden fer a l'adreça electrònica puestaenservicio@ree.es

2. Instal·lacions amb connexió a la xarxa de distribució (incloses les connectades a xarxa interior)

Una vegada obtinguts els permisos d’accés i connexió, un cop signat el contracte d’accés tècnic i una vegada obtinguda l’autorització per a proves, s’ha d’iniciar el procediment per a la posada en tensió i en servei de la instal·lació.

2.1. Com a primera passa, es requereix una sol·licitud d’EON al gestor de la xarxa de distribució, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació següent:

  • Acord sobre els ajusts dels sistemes de protecció i control.
  • Resolució d'autorització de posada en servei per a proves com a documentació per a l'acreditació de l'existència d'un contracte de subministrament per als serveis auxiliars.
  • Contracte d'accés tècnic.
  • Fitxa d'ajust de proteccions
  • Contracte dels serveis auxiliars

La notificació emesa pel gestor de la xarxa (EON) atorga el dret al propietari de la instal·lació de generació d’electricitat a energitzar la seva xarxa i els serveis auxiliars interns.

2.2. Com a segona passa es pot sol·licitar l'energització de la instal·lació interna, a la qual s'ha d'adjuntar la Resolució d'autorització administrativa prèvia.

2.3. Les solicituds s'han de fer al gestor de la xarxa de distribució, segons correspongui, a les adreces següents:

conexiones.edistribucion@enel.com, nnss@valldesollerenergia.com, sampolenergia@sampol.com