Torna

FINESTRETA DE TRAMITACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA A PARTIR DE FONS RENOVABLES, COGENERACIÓ I RESIDUS DE MÉS DE 100 kW

Passa 11. Tramitació del contracte d'accés tècnic de la instal·lació de producció d'energia elèctrica al  gestor de la xarxa de  transport o distribució

Una vegada emesos els corresponents permisos d'accés i de connexiò i obtinguda l'autorització administrativa, el generador ha de subscriure un contracte tècnic d'accés (CTA) amb el titular de la xarxa en la qual es trobi el punt de connexió en un termini màxim de cinc mesos, el qual regirà les relacions tècniques entre ambdós.

1. CTA accés a la xarxa de transport

En el termini màxim d’un mes des de l’emissió de l’informe de verificació de les condicions tècniques de connexió emès per Red Eléctrica, s’ha de signar un contracte tècnic d’accés (CTA) a la xarxa, entre l’agent i el transportista, del qual s’ha d’informar Red Elèctrica com a operador del sistema i gestor de la xarxa de transport.

Així mateix, per a la signatura d’aquest CTA el generador haurà d’acreditar l’obtenció de les autoritzacions administratives de les instal·lacions de generació i de connexió d’aquestes fins a la frontera amb la xarxa de transport. De la mateixa manera, per evitar incoherències en els CTA signats amb els gestors de la xarxa de distribució, consumidors i generadors no inclosos en el paràgraf anterior, davant actualitzacions per a la incorporació de noves instal·lacions o modificacions d’existents, aquests contractes han de reflectir l’escenari topològic de connexió complet per nus de la xarxa de transport.

La formalització d’aquest contracte s'ha de sol·licitar després de l’obtenció de l’autorització administrativa de la instal·lació de generació i de les instal·lacions de connexió. Aquesta sol·licitud s'ha de fer l’IUN al Departament de Serveis per a la Connexió de la Direcció de Serveis per al Transport de REE, contactant amb la bústia conexionred@ree.es

2.CTA accés a la xarxa de distribució

Per a la signatura del contracte d'accés s'han de seguir les passes següents:

 • e-distribución:  mitjançant la tramesa d'un correu electrònic a ATR-generadores.edistribucion@enel.com
  • Formulari per contractar obteniu el formulari. També es pot obtenir el formulari en l'enllaç següent: https://www.edistribucion.com/es/servicios/gestion-suministro/alta-equipo-medicion.html
  • Acceptació de les condicions tècniques i econòmiques del punt de connexió.
  • Certificat d'instal·lador (certificat de superació de proves). Baixa tensió CIE i alta tensió CIE+APM.
  • Esquema unifilar (s'han d'identificar clarament els equips de mesura associats).
  • Resolució d'autorització administrativa emesa per la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic.
  • Còpia del NIF del titular i còpia del DNI del representant del titular si hi ha part jurídica.
  • Justificant del codi del compte bancari per al pagament de les factures de peatge de generació.
  • Nom i telèfon de contacte.
 • Vall de Sóller Energía - Mitjançant la tramesa d'un correu electrònic a nnss@valldesollerenergia.com adjuntant:
  • Formulari annex obteniu el formulari.
  • Formulari per contractar obteniu el formulari.
  • Acceptació de les condicions tècniques i econòmiques del punt de connexió.
  • Certificat d'instal·lador (certificat de superació de proves). Baixa tensió CIE i alta tensió CIE+APM.
  • Esquema unifilar (s'han d'identificar clarament els equips de mesura associats).
  • Resolució d'autorització administrativa emesa per la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic.
  • Còpia del NIF del titular i còpia del DNI del representant del titular si hi ha part jurídica.
  • Justificant del codi del compte bancari per al pagament de les factures de peatge de generació.
  • Nom i telèfon de contacte.
 • Sampol Energía - Mitjançant la tramesa d'un correu electrònic a sampolenergia@sampol.com adjuntant:
  • Formulari annex obteniu el formulari.
  • Formulari per contractar obteniu el formulari.
  • Acceptació de les condicions tècniques i econòmiques del punt de connexió.
  • Certificat d'instal·lador (certificat de superació de proves). Baixa tensió CIE i alta tensió CIE+APM.
  • Esquema unifilar (s'han d'identificar clarament els equips de mesura associats).
  • Resolució d'autorització administrativa emesa per la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic.
  • Còpia del NIF del titular i còpia del DNI del representant del titular si hi ha part jurídica.
  • Justificant del codi del compte bancari per al pagament de les factures de peatge de generació.
  • Nom i telèfon de contacte.