Torna

FINESTRETA DE TRAMITACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA A PARTIR DE FONS RENOVABLES, COGENERACIÓ I RESIDUS DE MÉS DE 100 kW

Passa 17.  Sol·licitud d'inici de proves o abocament d'energia

  

1. Instal·lacions amb connexió a la xarxa de transport

El procediment està indicat a la guia descriptiva del procediment de posada en servei (obteniu el document).

La darrera edició actualitzada d'aquesta guia està disponible en l'apartat procediments d'accés, connexió i posada en servei de la secció accés a la xarxa de la pàgina www.ree.es, i les consultes es poden fer a la adreça electrònica puestaenservicio@ree.es


2. Instal·lacions amb connexió a la xarxa de distribució

S'ha comunicar l'inici de les proves o l'abocament a la xarxa amb deu dies d'antelació al gestor de la xarxa de distribució, segons correspongui, a les adreces següents: 

conexiones.edistribucion@enel.com, nnss@valldesollerenergia.com, sampolenergia@sampol.com

La informació que s'ha de comunicar és la següent:

a) La inscripció prèvia al RAIPEE o, si escau, en el registre administratiu d'autoconsum

b) Per MGE de potència superior a 1 MW o que formin part d'una agrupació s'ha de sol·licitar l'aprovació per a la realització de proves pre-operacionals de funcionament (APESp) a l'operador del sistema en l'aplicació telemàtica MI ACCESO RED ELECTRICA ESPAÑA.

En cas de consulta, es pot enviar un correu electrònic a puestaenservicio@ree.es.

<< Passa anterior Passa següent >>