Torna

FINESTRETA DE TRAMITACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA A PARTIR DE FONS RENOVABLES, COGENERACIÓ I RESIDUS DE MÉS DE 100 kW

Passa 7. Tramitació ambiental

1)Instal·lacions que es tramiten per la via de la declaració d’interès general

En les instal·lacions que es tramiten per la via de la declaració d'interès general, la tramitació ambiental la fa amb aquest procediment el consell insular corresponent.

2)Instal·lacions que es tramiten per la via de la utilitat pública

La Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, en cas que requereixi avaluació ambiental, ha d’enviar a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, per a l’anàlisi tècnica de l’expedient i la tramitació de l’avaluació d’impacte ambiental, el projecte, l’estudi d’impacte ambiental, les al·legacions presentades en la fase d’exposició pública, la resposta del promotor a aquestes, els informes emesos per les administracions i els organismes afectats, i la resta de documentació requerida per la normativa vigent. La Comissió de Medi Ambient ha d’emetre l’acord corresponent i l’ha de trametre a la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic.

<< Passa anterior Passa següent >>