Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud d'informe de conformitat de la garantia econòmica per a instal·lacions de generació d'electricitat.

D'acord amb l'establert en l'art. 23 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica, s'ha de sol·licitar un informe a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, per a què es pronunciï sobre si la garantia està adequadament constituïda, amb la finalitat de poder presentar aquesta confirmació davant el gestor de xarxa pertinent i que aquest pugui admetre la sol·licitud d'accés i connexió d'una instal·lació de generació d'electricitat.

NOTA IMPORTANT: Queden exemptes de la presentació de la garantia econòmica per la tramitació dels procediment d'accés i connexió, les instal·lacions associades a una modalitat d'autoconsum amb excedents de potència instal·lada no superior a 100 kW, llevat que formin part d'una agrupació la potència de la qual sigui superior a 1 MW, d'acord amb la definició d'agrupació establerta a l'article 7 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny.

Codi SIA

2414685

Persones destinatàries

Promotors i titulars d'instal·lacions de generació d'electricitat sol·licitants de permisos d'accés i connexió a un punt de la xarxa de distribució o transport.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos comptadors des de la data de presentació de la sol·licitud, o en el seu cas, de de la data en que aquesta hagi estat esmenada.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Tràmits

X

Sol·licitud d'informe sobre l'adequació de la garantia econòmica instal·lació de generació d'electricitat

Requisits

Promotors i titulars d'instal·lacions de generació d'electricitat obligats a presentar una garantia econòmica d'acord amb l'establert en el Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre.

Documentació a presentar

a) Sol·licitud.1

b) Còpia de la garantia dipositada (garantia o assegurança) o de la transferència bancària en cas de dipòsit en efectiu .

c) Resguard de dipòsit de la garantia (el model 801 en cas de dipòsit en efectiu o el model 802, exemplar per a l'administració, en cas que el dipòsit de garantia sigui amb aval o assegurança).

d) Acreditar la representació, si escau.

e) Còpia del DNI del representant.

Termini màxim

3 mesos

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

C/ del Calçat, 2A (Polígon Son Valentí). Tel.: 971177706 - Fax: 971176308

(bcomas@energia.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar