Llista europea de residus

Decisió de la Comissió 2014/955/UE 

Els codis de la llista europea de residus permeten identificar clarament les referències als diferents tipus de residus a les declaracions ambientals que estableix el sistema de gestió ambiental EMAS.

Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats (BOE núm. 181 de 29/7/2011) deroga l'anterior Llei 10/1998, de residus.

Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears