Torna

ECOTUR

De la ISO 14001 a EMAS

El Reglament EMAS i la Norma Internacional ISO 14001 constitueixen dues eines de gestió ambiental relacionades, fins al punt que el Reglament EMAS es remet a la secció 4 de la norma ISO 14001 per definir els requisits del Sistema de Gestió Ambiental.

Les empreses certificades d'acord amb la ISO 14001 que vulguin adherir-se a l'EMAS han de tenir en compte les consideracions següents:

 • Anàlisi ambiental
  Les empreses certificades amb la ISO 14001 que hagin considerat els aspectes ambientals d'acord amb l'annex I del Reglament EMAS resten exemptes d'aquesta anàlisi.
 • Informació al públic
  Aquest requisit de transparència de l'organització envers el públic es materialitza bàsicament amb la realització d'una declaració ambiental.
 • Participació dels treballadors
  L'organització ha d'involucrar els treballadors en la millora contínua del comportament ambiental, per exemple amb la creació d'un comitè de medi ambient, una bústia de suggeriments ,etc.
 • Compliment de la legislació ambiental
  L'EMAS obliga al compliment de la legislació ambiental. L'organisme competent en el tràmit de la inscripció al registre d'una organització consulta l'autoritat ambiental sobre el compliment de la legislació ambiental del sol·licitant.
 • Millora del comportament ambiental
  L'organització elabora informes utilitzant indicadors ambientals que permetin comparar anualment l'evolució del seu comportament ambiental.

l'annex II del Reglament 1221/2009 (Reglament EMAS) s'identifiquen clarament en una columna, els requisits del sistema mediambiental d'acord amb la secció 4 de la norma EN ISO 14001:2004, i en una altre, els aspectes addicionals que s'han de tractar per aplicar un EMAS.

La norma ISO 14001 ha estat revisada i el 15 de setembre de 2015 es va publicar la nova norma.   

         ISO-14001.ES.pdf  EMAS i ISO-14001 revisada.pdf  

         La integració de la nova ISO 14001 s'ha fet mitjançant el Reglament (EU) 2017/1505 de la Comissió de 28 d'agost de 2017 pel qual es modifiquen els annexos I, II i III del Reglament 1221/2009.