Torna

ECOTUR

Normativa - EMAS

Llistat de documents

Decisió (UE) 2021/2053 de la Comissió, de 8 de novembre de 2021, relativa al document de referència sectorial sobre les millors pràctiques de gestió mediambiental, els indicadors de comportament ambiental i els paràmetres comparatius d'excel·lència per al sector de la fabricació de productes metàlics en el marc del Reglament (CE) nº 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell

Decisió (UE) 2021/2054 de la Comissió, de 8 de novembre de 2021, relativa al document de referència sectorial sobre les millors pràctiques de gestió mediambiental, els indicadors de comportament ambiental i els paràmetres comparatius d'excel·lència per al sector de les telecomunicacions i els serveis de les tecnologíes de la informació i comunicacions en el marc del Reglament (CE) nº 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell

Decisió (UE) 2020/519 de la Comissió, de 3 d'abril de 2020, relativa al document de referència sectorial sobre les millors pràctiques de gestió mediambiental, els indicadors sectorials de comportamient mediambiental i els paràmetres comparatius d'excel·lència per al sector de la gestió de residus en el marc del Reglament (CE) nº 1221/2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió y auditoria mediambientals (EMAS)

Reglament(UE) 2018/2026 de la Comissió, de 19 de desembre de 2018, que modifica l'annex IV del Reglament (CE) nº 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambiental (EMAS)

Decisió(UE) 2019/61 de la Comissió, de 19 de desembre de 2018, relativa al document de referència sectorial sobre les millors pràctiques de gestión ambiental, els indicadors sectorials de comportament ambiental i els paràmetres comparatius d'excel·lència per al sector de l'administració pública en el marc del Reglament (CE) n.o 1221/2009, relatiu a la participació voluntària d'organizacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria medioambientals (EMAS)

Decisió (UE) 2017/1508 de la Comissió de 28 d'agost de 2017 sobre el document de referència sobre les millors pràctiques de gestió ambiental, els indicadors sectorials de comportament ambiental i els paràmetres comparatius d'excelència pel sector de la producció d'aliments i begudes en el marc del Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la participàció voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS).

 

Reglament (UE) 2017/1505 de la Comissió de 28 d'agost de 2017 pel qual es modifiquen els annexes I, II i III del Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntaria en un sistema comunitari de gestió i auditoría mediambientals (EMAS).

 

Decisió (UE) 2016/611 de la Comissió, de 15 d'abril de 2016, relativa al document de referència sobre les millors pràctiques de gestió ambiental, els indicadors sectorials de comportament ambiental i els paràmetres comparatius d'excelència pel sector turístic en el marc del Reglament (CE) nº 1221/2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comuntari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS) 

Decisió (UE) 2015/801 de la Comissió de 20 de mayo de 2015 relativa al document de referència sobre les millors pràctiques de gestió mediambiental, indicadors de comportament mediambiental i paràmetres comparatius d'excelència pel sector sector del comerç al detall, de conformitat amb el Reglament (CE) no 1221/2009 del Parlament Europe i del Consell, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS)

Reial Decret 239/2013, de 5 d'abril de 2013, pel que s'estableixen les normes per a l'aplicació del Reglament (CE) nº 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la participació voluntaria d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambiental (EMAS), i pel que es deroguen el Reglament (CE) nº 761/2001 i les Decisions 2001/681/CE i 2006/193/CE de la Comissió. 

Decisió de la Comissió de 4 de març de 2013, per la que s'estableix la Guia de l'usuari en la que figuren les pases necessàries per participar en l'EMAS d'acord amb el Reglament (CE) nº 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la participació voluntaria d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambiental (EMAS). 

Decisió de la Comissió de 7 de desembre de 2011, relativa a una guia sobre el registre corporatiu d'organitzacions de la UE, de tercers països i d'àmbit mundial, d'acord amb el Reglament (CE) nº 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la participació voluntaria d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambiental (EMAS). 

Reglament (CE) nº 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntaria en un sistema comunitari de gestió i auditoría mediambientals (EMAS), i pel que es deroguen el Reglament (CE) 761/2001 i les decisions 2001/681/CE i 2006/193/CE de la comissió.

 

Reglament 196/2006 de la Comissió de 3 de febrer de 2006, pel qual es modifica l'annex 1 del Reglament (CE) nº 761/2001 del Parlament Europeu i del Consell per tenir en compte la norma europea EN ISO 14001:2004, i es deroga la Decisió 97/265/CE.

Recomanació de la Comissió, de 10 de juliol de 2003, sobre les orientacions per a l'aplicació del Reglament (CE) 761/2001 sobre la selecció i ús d'indicadors de comportament mediambiental.

Recomanació de la Comissió, de 6 de maig de 2003, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses.

Decret 145/2001, de 21 de desembre, de designació de l'organisme competent previst al Reglament 761/2001, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de març, relatiu al sistema de gestió i auditories mediambientals en l'àmbit de les Illes Balears, i creació del Registre Balear de Centres Turístics i No Turístics Adherits al Sistema Comunitari de Gestió i Auditories Mediambientals. (BOIB Núm. 511 ext. 31/12/2001).

Recomanació de la Comissió, de 7 de setembre de 2001, per la qual es determinen unes Directrius per a l'aplicació del Reglament (CE) nº 761/2001 del Parlament Europeu i del Consell, relatives a les Declaracions Ambientals.

Decret 81/1997, de 11 de juny, que regula la implantació d'un sistema voluntari de gestió i auditoria mediambiental en els centres turístics. (BOIB Núm. 82 de  1/7/1997).

Reial Decret 411/1997, de 21 de març, que modifica el Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre.

Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de la infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial.