Torna

ECOTUR

Cost de l'etiqueta

L'organisme competent a qui es faci una sol·licitud exigirà el pagamen dels cànons prevists a l'annex III del Reglament (CE) nº 66/2010, modificat pel Reglament (UE) nº 782/2013. La utilització de l'etiqueta ecològica de l'UE estarà condicionada a l'abonament dels cànons en termini. 

  • CÀNON DE SOL·LICITUD (1)

L'organisme competent davant del que es faci una sol·licitud percebrà un cànon en funció dels costos administratius reals que suposi la tramitació d'aquesta. Aquest cànon no serà inferior a 200 € ni superior a 2.000 €.

A Illes Balears, d'acord amb la Resolució d'actualització de taxes publicada en el BOIB núm.4 de 06.01.2022, la quota general de la taxa de sol·licitud és (2):  399,27 €  abans de bonificacions 

   Reduccions:

a) Reducció del 25% si el subjecte passiu és una petita o mitjana empresa.

b) Reducció del 25% si el subjecte passiu és fabricant de productes o prestador de serveis d'un país en   desenvolupament.

Aquestes reduccions són acumulables.
   

  • CÀNON ANUAL (1)

L'organisme competent podrà exigir als sol·licitants als que hagi concedit una etiqueta ecològica de l'UE el pagament d'un cànon anual que podrà ser una quantitat fixa o relacionada  amb el valor anual de vendes en l'UE del producte, però no superior al 0,15% de dit valor. El canon màxim anual serà de 25.000 € per categoria de producte i per sol·licitant.

 

  • CÀNON D'INSPECCIÓ (1)

L'organisme competent podrà percebre un canon d'inspecció. (No s'aplica a les Illes Balears)

                                                                 ----------

(1) Reglament (CE) nº 66/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a l'etiqueta ecològica de l'UE

Reglament (UE) nº 782/2013 de la Comissió, de 14 d'agost de 2013, pel qual es modifica el Reglament (UE) nº 66/2010 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'etiqueta ecològica.

(2) Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el Règim Específic de Taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (articles 343 quarter y 343 quinquies, incorporats per la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública).

         Actualizacions de taxes a  BALEARS :

            - any 2022: Taxes 2022-cat.pdf Resolució de 3 de gener de 2022 (BOIB núm. 4 de 06.01.2022).pdf

            - any 2021: Resolució actualització de taxes 2021.pdf Resolució de 4 de gener de 2021 d'actualització de taxes.pdf

            - any 2020: Resolució de 2 de gener de 2020 (BOIB núm. 3 de 07.01.2020).pdf Resolució de 2 de gener de 2020 (BOIB núm. 3 de 07.01.2020).pdf

            - any 2019:Resolució de 7 de gener 2019 (BOIB núm. 5 de 10.01.2019).pdf Resolució de 7 de gener 2019 (BOIB núm. 5 de 10.01.2019).pdf

     - any 2018: Resolució de 8 de gener de 2018 (BOIB núm. 5 de 11.01.2018)

     - any 2017: Resolució de 3 de gener de 2017 (BOIB núm. 3 de 07.01.2017)

     - any 2016: Resolució de 14 de gener de 2016 (BOIB núm. 14 de 28.01.2016)

     - any 2015: Resolució de 7 de gener de 2015 (BOIB núm. 14 de 29.01.2015)

     - any 2014: Resolució de 28 de gener de 2014 (BOIB núm. 18 de 05.02.2014)

     - any 2013: Resolució de 18 de març de 2013 (BOIB núm. 43 de 30.03.2013)

     - any 2012: Resolució de 7 de febrer de 2012 (BOIB núm. 22 de 11.02.2012)

     - any 2011: sense variació

     - any 2010: Resolució de 30 de desembre de 2009 (BOIB núm.191 de 31.12.2009)

     - any 2009: Resolució de 27 de gener de 2009 (BOIB núm. 15 ext. de 30.01.2009)

                                                            ----------

 GENERAR DOCUMENT DE PAGAMENT DE LA TAXAAccés al formulari