Torna

ECOTUR

Principals avantatges

Quins són els principals avantatges d’implantar el Sistema de Gestió ambiental d’acord amb l’EMAS?

Estalvi de costos a mitjà/llarg termini. Això es pot aconseguir per la millora en el control i l'optimització del consum de primeres matèries i energia, optimització dels costos derivats de la gestió o tractament de residus i emissions, i l’estalvi de costos de treballs de neteja i reparació ambiental derivats de fuites accidentals. Així mateix també hi ha una disminució de risc d'accidents i per tant dels costos derivats. Les administracions poden promoure beneficis fiscals i administratius.

La millora de la imatge és un avantatge fonamental per l'empresa. Aquesta millora es transmet als clients, a l’Administració, als empleats, inversors, premsa, grups de defensa del medi ambient i al públic en general. L’àmbit del distintiu és comunitari, que és l’origen de la gran majoria de clients del sector turístic. L’EMAS és un distintiu ambiental que fa servir una eina de màrqueting: el logotip d'adhesió al sistema.

El compliment de la legislació pot suposar una millora de les relacions amb l'Administració Ambiental. Amb l’EMAS s’adopta una política activa davant la legislació existent i futures regulacions ambientals que puguin afectar l'empresa. Així mateix augmenten les possibilitats de rebre ajuts públics per dur a terme actuacions ambientals.

Quant a l’organització de l’empresa, el sistema està pensat per millorar la gestió empresarial i incorpora eines estratègiques com la millora de la comunicació interna i externa, la formació i la capacitació del personal, l’ús d’indicadors, el control d’incompliments i la revisió per la direcció, entre d’altres, cosa que fa que l’organització millori.

La motivació del personal és un altre aspecte positiu. El sistema demana la implicació de la totalitat dels treballadors del centre en un sistema per assolir uns objectius comuns. Això pot dur a l’augment de la motivació i sensibilització dels treballadors, així com l’augment de la formació dels treballadors, ja que aquests es veuen integrats dintre del sistema i són conscients que gràcies a les seves actuacions s’aconsegueix minimitzar els efectes negatius sobre el medi ambient.