Torna

ECOTUR

SET PASSES PER OBTENIR L’ETIQUETA

1. FAMILIARITZACIÓ AMB ELS CRITERIS DE LA CATEGORIA

Una vegada estudiats els criteris a complir per a la categoria a la qual pertany el seu bé o servei convé que es posi en contacte amb l’organisme competent.

2. REGISTRE EN LA PLATAFORMA EN LÍNIA ECAT

Els béns o serveis pels quals sol·licita una llicència d’etiqueta ecològica europea han de ser donats d’alta en el catàleg de la UE (ECAT).

ECAT és una base de dades de l’etiqueta ecològica europea que s’utilitza com a eina de promoció entre els consumidors. És el punt de referència per tal que qualsevol part interessada pugui verificar la validesa de la llicència. Tots els titulars de llicències són responsables de registrar els seus productes i serveis en ECAT per garantir la traçabilitat de la llicència.

(Manual d’usuari de ECAT)

3. PREPARACIÓ DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ

Elabori un informe de compliment del criteris de la categoria per als productes o serveis que desitja que obtinguin l’etiqueta ecològica europea amb la documentació requerida per a l’expedient (declaracions, fulles de dades i resultats de proves). Ha de tenir en compte que:
- Els costs de les proves i verificacions independents per al compliment dels criteris han de ser coberts pel sol·licitant.
- Totes les proves de productes requerides han de ser realitzades preferiblement per laboratoris que compleixin amb els requisits generals de EN ISO 17025.

4. REGISTRE ELECTRÒNIC DE LA SOL·LICITUD, PRESENTACIÓ DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ I PAGAMENT DE TAXA

Una vegada tingui llest l’informe de compliment dels criteris, presenti el formulari de la sol·licitud emplenat i signat, la declaració de serveis/productes, juntament amb tota la documentació requerida a la seu electrònica.

5. AVALUACIÓ DE LA SOL·LICITUD

L’organisme competent avalua la sol·licitud amb tota la documentació presentada i realitza les visites de comprovació in situ. En un termini de dos mesos se us pot requerir per tal que esmeneu deficiències o presenteu documentació addicional.

6. APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA

Si l’avaluació és favorable, s’atorga la llicència d’etiqueta ecològica europea, que es formalitza mitjançant una resolució i mitjançant la signatura d’un contracte d’ús entre l’organisme competent i el sol·licitant.

Com a titular de la llicència, és la seva responsabilitat garantir el compliment dels criteris durant tota la vigència de la llicència. No obstant, l’organisme competent pot fer inspeccions a les instal·lacions i verificar el compliment continu dels criteris per garantir l’excel·lència ambiental del producte o servei envers als consumidors.

7. PROMOCIÓ DEL PRODUCTE O SERVEI AMB ECOETIQUETA

Aprofiti al màxim l’etiqueta ecològica de la UE! Una vegada s’ha obtingut la llicència es recomana augmentar el valor del producte o servei mitjançant iniciatives publicitàries i de comunicació fent servir el logotip de l’etiqueta i el seu número de llicència.

Quan l’organisme competent notifica l’atorgament de la llicència a l’UE i la inscriu en el corresponent registre oficial, la informació de la llicència apareix al catàleg de productes i serveis de l’etiqueta ecològica de la UE (ECAT).