PROCÉS PER A OBTENIR L’ETIQUETA ECOLÒGICA EUROPEA

1. FAMILIARITZACIÓ AMB ELS CRITERIS DE LA CATEGORIA

La web de la Comissió Europea ofereix informació detallada sobre cada categoria de producte o servei que disposa de criteris aprovats per a tramitar l'Etiqueta Ecològica Europea.

L'organisme competent pot oferir suport i informació addicional per a la tramitació de l'etiqueta ecològica europea, en cada una de les seves categories.

2. PREPARACIÓ DE  LA DOCUMENTACIÓ

Cal elaborar un informe de compliment dels criteris de la categoria dels productes o serveis per als quals es sol·licita l’etiqueta ecològica europea, amb la documentació requerida per a l’expedient (declaracions, fulles de dades i resultats de proves). S'ha de tenir en compte que:
- Els costs de les proves i verificacions independents per al compliment dels criteris són responsabiliat i a càrrec del sol·licitant.
- Totes les proves de productes requerides han de ser realitzades preferiblement per laboratoris que compleixin amb els requisits generals de EN ISO 17025.

La documentació que caldrà presentar és la següent:

- El model de sol·licitud per al producte o servei

- La declaració responsable del producte o servei

- Memòria o informe acreditatiu del compliment dels criteris detallats en les decisions d'aplicació

- Justificant de l'abonament de la taxa per a cada producte o servei que es vol tramitar

- Llicència, permís o autoritzacions acreditatives de què l'activitat productiva s'ajusta a la normativa vigent.

- Informe del laboratori d'assaig acreditat per ENAC relatiu al compliment, en el cas de productes, dels criteris ecològis formulats per la Comissió Europea per a la categoria de producte pertinent

- A més de tota la documentació necessària per a l'acreditació de la representació legal de l'empresa i qualsevol altra documentació que pugui ser rellevant per a la tramitació.

3. REGISTRE ELECTRÒNIC DE LA SOL·LICITUD, PRESENTACIÓ DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ I PAGAMENT DE LA TAXA

La presentació de la documentació detallada s'ha de fer a través de la seu electrònica.

4. AVALUACIÓ DE LA SOL·LICITUD

L’organisme competent avalua la sol·licitud amb tota la documentació presentada i realitza les visites de comprovació in situ. En un termini de dos mesos se us pot requerir per tal que esmeneu deficiències o presenteu documentació addicional.

5. APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA

Si l’avaluació és favorable, s’atorga la llicència d’etiqueta ecològica europea, que es formalitza mitjançant una resolució i mitjançant la signatura d’un contracte d’ús entre l’organisme competent i el sol·licitant.

El titular de la llicència té la responsabilitat de garantir el compliment dels criteris durant tota la vigència de la llicència. No obstant, l’organisme competent pot fer inspeccions a les instal·lacions i verificar el compliment continu dels criteris per garantir l’excel·lència ambiental del producte o servei envers als consumidors.

6. REGISTRE EN LA PLATAFORMA EN LÍNIA ECAT

Els producte o serveis per als quals s'aconsegueix una llicència d'etiqueta ecològia europea han de ser donats d'alta en el catàleg de la UE (ECAT).

ECAT és una base de dades de l'etiqueta ecològica europea que s'utiliza com a eina de promoció entre els consumidors. És el punt de referència per tal que qualsevol part interessada pugui verificar la validesa de la llicència. Tots els titulars de llicències són responsables de registrar els seus productes i serveis en ECAT, per tAL de garantir la traçabilitat de la llicència.

Manual d'usuari d'ECAT

7. PROMOCIÓ DEL PRODUCTE O SERVEI AMB ECOETIQUETA

Aprofiti al màxim l’etiqueta ecològica de la UE! Una vegada s’ha obtingut la llicència es recomana augmentar el valor del producte o servei mitjançant iniciatives publicitàries i de comunicació fent servir el logotip de l’etiqueta i el seu número de llicència.

Quan l’organisme competent notifica l’atorgament de la llicència a l’UE i la inscriu en el corresponent registre oficial, la informació de la llicència apareix al catàleg de productes i serveis de l’etiqueta ecològica de la UE (ECAT).