Etapes per la implantació

NECESSITATS BÀSIQUES

L’aplicació d’un sistema de gestió ambiental suposa una sèrie de condicions:

 • S’ha de menester un compromís al més alt nivell de direcció.
 • És necessari complir la legislació ambiental.
 • Tota l’organització, mitjans i personal en la mesura de les necessitats, s’han d’implicar en l’aplicació del sistema.

El resultat final ha d’ésser la millora contínua del comportament ambiental de l’organització. L’aplicació del sistema permet que siguin les pròpies empreses les que decideixin en gran mesura quines millores i objectius s’han d’aplicar i a quin ritme, adaptant-se a les condicions pròpies de l’empresa.

Passes per a la implantació d'EMAS a les organitzacions.

 

PAS 1: ANÀLISI AMBIENTAL

És l'anàlisi preliminar d'activitats, productes i serveis, per identificar els aspectes ambientals com a base per a l'establiment del sistema de gestió ambiental de l'organització.

Fruit d’aquesta anàlisi, s’elabora l’informe entorn de 5 àmbits clau:

 • Identificació dels requisits legislatius i d’altre tipus en matèria de medi ambient aplicables a l’empresa.
 • Identificació de tots els aspectes ambientals (p. ex. consum d’aigua, consum energètic, producció de residus, etc.), qualificats i quantificats; compilació dels aspectes ambientals catalogats com a significatius.
 • Avaluació de la significança dels aspectes ambientals.
 • Identificació de pràctiques de gestió ambiental ja existents.
 • Investigació sobre incidents previs, que puguin tenir relació amb el medi ambient.

A l'annex I 'Anàlisis mediambiental' del Reglament 1221/2009 s'especifiquen les àrees a tractar a l'anàlisi ambiental. El Reglament (UE) 2017/1505 de la Comissió de 28 d'agost de 2017 ha modificat els annexes I, II i III del Reglament (CE) 1221/2009.

   

  PAS 2: POLÍTICA AMBIENTAL

  És l'eina clau per a la comunicació pública de les prioritats i intencions ambientals de l'empresa, s’ha de posar per escrit i s’ha d’adoptar al màxim nivell directiu.

   

  PAS 3: PLANIFICACIÓ

  • Identificació i avaluació d'aspectes.
  • Identificació dels requeriments legals.
  • Establiment d'objectius i fites.
  • Establiment del programa de gestió ambiental.

  S'ha d'establir un programa que ha d'estar d'acord amb la política i amb l’anàlisi ambiental. El programa ha de comprendre la determinació de responsabilitats quant als objectius fixats en la política per a cada funció i nivell de l'empresa, i els mitjans humans i materials per assolir els esmentats objectius, així com els terminis per a la seva aplicació.

   

  PAS 4: IMPLANTACIÓ I FUNCIONAMENT

  • Organització i personal (estructura i responsabilitats).
  • Formació, sensibilització i competència professional.
  • Comunicació.
  • Documentació del sistema de gestió ambiental.
  • Control de la documentació.
  • Control operacional.
  • Plans d'emergència i capacitat de resposta.

   

  PAS 5: COMPROVACIÓ I ACCIÓ CORRECTORA

  • Seguiment i mesurament.
  • No-conformitat, acció correctora i acció preventiva.
  • Auditoria del SGMA. Una vegada el sistema ja està dissenyat i implantat, només queda auditar-lo. L’auditoria interna és un control a efectes interns de l’organització per avaluar el funcionament correcte del sistema.

  Diversos aspectes de l'auditoria interna s'especifiquen a l'annex III 'Auditoria mediambiental interna' del Reglament 1221/2009. El Reglament (UE) 2017/1505 de la Comissió de 28 d'agost de 2017 ha modificat els annexes I, II i III del Reglament (CE) 1221/2009.

   

  PAS 6: REVISIÓ PER LA DIRECCIÓ

  • Redefinició d'objectius.
  • Modificació de la política, si cal.
  • Modificació de la documentació.

  Una vegada el sistema estigui en funcionament, l’organització ha d’elaborar la Declaració ambiental i verificar el sistema.

   

  PAS 7: LA DECLARACIÓ AMBIENTAL

  Què és?

  La Declaració ambiental és un document que té per objecte facilitar al públic i altres parts interessades informació ambiental sobre:

  • L'impacte i el comportament ambiental de l'organització.
  • La millora permanent del comportament en matèria de medi ambient en el marc de l'organització.

  Quin és el contingut mínim?

  • Resum de les activitats, productes i serveis de l'organització.
  • La política ambiental i una breu descripció del sistema de gestió ambiental de l'organització.
  • Descripció de tots els aspectes ambientals directes i indirectes significatius.
  • Descripció dels objectius i les fites ambientals en relació amb els aspectes i impactes ambientals significatius.
  • Resum de les dades sobre els aspectes ambientals que permeti fer una comparació interanual de l'evolució del comportament ambiental.
  • Informació del comportament de l'organització respecte a la legislació ambiental aplicable.
  • Nom, número d'acreditació del verificador i data de validació.

  El contingut mínim de les declaracions ambientals està descrit a l'annex IV 'Presentació d'informes mediambientals'.

   Quan cal actualitzar la informació de la Declaració ambiental?

   La majoria d'organitzacions han d'actualitzar anualment la informació de la Declaració ambiental, i fer validar cada any per un verificador ambiental els canvis que s'hi produeixin.

    

   PAS 8: LA VERIFICACIÓ

   La verificació és el control extern que realitza una entitat acreditada, pel qual es comprova el correcte funcionament del sistema i es valida la Declaració Ambiental.

   Aquestes comprovacions s’han de realitzar periòdicament, generalment cada tres anys. El verificador ha d’estar acreditat per una entitat oficialment reconeguda (a Espanya l’ENACEntitat Nacional d’Acreditació–).

   Com a novetat respecta l'anterior Reglament, el nou Reglament 1221/2009 exigeix que el verificador faci una declaració sobre la verificació i la validació d'acord amb el model establert a l'annex VII del Reglament, que es tè que presentar a l'organisme competent  amb la declaració ambiental validada, per a l'inscripció en el Registre. 

    

   PAS 9: PROCÉS D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE EMAS

   L'organització que es vol adherir al sistema EMAS ha de verificar el seu sistema amb un verificador degudament acreditat i presentar la sol·licitud d'adhesió al sistema i la Declaració Ambiental validada a l’organisme competent.

   Gràfic del procés d'inscripció al registre EMAS.

   L’organisme competent, comprova la documentació i altres aspectes del sistema. Si tot és correcte, una resolució del Conseller incorpora al centre o organització al registre. A continuació, s’informa al Ministeri competent en  Medi Ambient que avisa a la Comissió Europea. El centre o organització registrada queda inscrit al llistat oficial de la Unió Europea.

    

   PERÍODE DE VIGÈNCIA

   El Registre EMAS s’ha de renovar cada 3 anys; és a dir, cal realitzar una verificació del sistema i validar la Declaració Ambiental, per part de l’equip auditor acreditat.

   De totes maneres, anualment s’han d’actualitzar les dades de les declaracions; és a dir, s’han de validar les dades de la Declaració ambiental actualitzada, per part de l’equip auditor acreditat, i presentar l’actualització de la Declaració Ambiental a l’organisme competent.

   Gràfic del període de vigència EMAS.

    

   Les organitzacions petites poden sol·licitar a l'organisme competent l'ampliació de aquests terminis, fins a quatre anys per a la renovació i fins a dos anys per les actualitzacions entre verificacions, sempre que tinguin la condició d'organització petita segons la definició d'aquestes de l'article 2 punt 28 del Reglament 1221/2009, i que el verificador ambiental confirmi que es compleixen les condicions de l'article 7 del Reglament 1221/2009.

   Per sol·licitar-la  s'utilitza el model de sol·licitud d'inscripció en el Registre EMAS de la conselleria i es marca aquesta opció.