Documents de Referència Sectorials

El Reglament (CE) nº 1221/2009, d'EMAS III, indica que quan es disposi dels documents de referència sectorials que elabora la Comissió, les organitzacions amb EMAS utilitzaran aquests documents per fer la avaluació del seu comportament ambiental.

 

Els documents de referència sectorials inclouran:

  - les millors pràctiques de gestió mediambiental,

  - indicadors de comportament mediambiental per a sectors concrets,

  - si escau, paràmetres comparatius d'excel·lència i sistemes de qualificació que identifiquin els diferents nivells de comportament mediambiental.

 

La Comissió ja ha començat l'elaboració del Documents de Referència Sectorials dels sectors prioritaris:

(actualizat el 28.08.2017)

   - Comerç al detall (NACE G45-47) 

JRC Scientific and Policy Reports on Best Environmental Management Practice in the Retail Trade sector. June 2013 

DOCUMENT PUBLICAT: DECISIÓN (UE) 2015/801 DE LA COMISIÓN de 20 de mayo de 2015 relativa al documento de referencia sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental, indicadores de comportamiento medioambiental y parámetros comparativos de excelencia para el sector del comercio al por menor, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS)

   - Turisme (NACE I55 i N79)

JRC Scientific and Policy Reports on Best Environmental Management Practice in the Tourism sector. September 2013

DOCUMENT PUBLICAT: DECISIÓN (UE) 2016/611 DE LA COMISIÓN de 15 de abril relativa al documento de referencia sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento medioambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector turístico en el marco del Reglamento (CE) no 1221/2009. relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS)

   - Construcció (NACE F41-43)

Final Draft September 2012. Reference Document on Best Environmental Management Practice of the Building and Construction Sector.JRC

   - Administració pública (NACE 084)

DECISIÓ (UE) 2019/61 DE LA COMISSIÓ de 19 de desembre de 2018 relativa al document de referència sectorial sobre les millores pràctiques de gestió ambiental, els indicadors sectorials de comportament ambiental i els paràmetres comparatius d'excel·lència per al sector de l'administració pública en el marc del Reglamento (CE) núm. 1221/2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS)

   - Agricultura. Producció agrícola i ramadera (NACE A1.1-1.6) 

Infographics on Best Environmental Management Practices for Agriculture

2015. Final Draft - JRC report on Best Environmental Management Practice in the Agriculture sector - Crop and Animal Production

   - Fabricació d'aliments i begudes (NACE  C10 i C11)

DOCUMENT PUBLICAT: DECISIÓN (UE) 2017/1508 DE LA COMISIÓN de 28 de agosto sobre el documento de referencia sobre las mejores prácticas de gestión ambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento ambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector de la producción de alimentos y bebidas en el marco del Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) 

   - Fabricació d'equips elèctrics i electrònics (NACE C26, C27 i C28)

Final Draft december 2016 - JRC report on Best Environmental Management Practice in the Electrical and Electronic Equipment Manufacturing sector

   - Fabricació d'automòbils (NACE C29.1-C29.3, C38.3 i G46.77)

Final Draft december 2016 - JRC report on Best Environmental Management Practice in the Car Manufacturing sector

   - Gestió de residus

DECISIÓ (UE) 2020/519 DE LA COMISSIÓ de 3 d'abril de 2020 relativa al document de referència sectorial sobre les millors pràctiques de gestió mediambiental, els indicadors sectorials de comportament mediambiental i els paràmetres comparatius d'excel·lència per al sector de la gestió de residuo en el marc del Reglament (CE) núm. 1221/2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS)

   - Fabricació de productes de metall

   - Telecomunicacions

 

Es pot fer el seguiment actualitzat de l'estat d'elaboració del Documents de Referència Sectorials i veure els documents o primers esborranys disponibles  en el següent enllaç: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/index.html