Introducció al Factor d'Insularitat

El Factor d'Insularitat de les Illes Balears, que es configura com l'instrument financer destinat a assegurar la deguda compensació de les conseqüències econòmiques inherents a la discontinuïtat territorial que implica el fet insular, especialment en matèria d'inversió pública.

El Reial decret-llei 4/2019, de 22 de febrer, del règim especial de les Illes Balears regula en el títol III el Factor d'Insularitat de la Comunitat Autònoma, i estableix en l’article 17 que s'inclourà com a dotació als pressupostos generals de l'Estat de cada exercici una assignació del Factor d'Insularitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que s'executarà conforme a la naturalesa i regles exposades en els articles següents.

A l'apartat 1 de l'article 18 del Reial decret-llei s'estableix que la dotació inicial per al primer exercici es fixarà a partir d'una metodologia consensuada en el marc de la corresponent Comissió Mixta d'Economia i Hisenda, considerant els desequilibris inherents a la discontinuïtat territorial pròpia del fet insular i pluriinsular, especialment en matèria d'inversions.

En particular, les necessitats d'inversió a considerar a l'efecte de l'esmentada dotació inicial partiran de la base del nivell d'inversió mitjana anual de l'Estat en el conjunt del territori espanyol dins el període temporal que amb aquesta finalitat es determini, sense perjudici de considerar, així mateix, les magnituds i variables que resultin procedents per a la fixació quantitativa d’aquesta dotació.

Així mateix, a l'apartat 2 s'indica que, per als exercicis següents, la dotació anual per a l'any «t» es calcularà aplicant a la dotació inicial el seu índex d'actualització. Estableix el precepte que s'entén per índex d'actualització el quocient resultant de dividir l'import total de les inversions executades pel Sector Públic Estatal en infraestructures ferroviàries d'alta velocitat i en carreteres d'interès general corresponent a l'exercici pressupostari «t-2» i els mateixos conceptes, en termes homogenis, referits a l'exercici pressupostari que es fixi com a any base.

D’altra banda, l'article 19 identifica la destinació del Factor d'Insularitat precisant que la dotació pressupostària servirà per finançar actuacions al territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en àmbits d'actuació especialment afectats per la situació d'insularitat i, específicament, en les matèries que el precepte enumera.

L'apartat 1 de l'article 20 assenyala que la Comissió Mixta d'Economia i Hisenda es reunirà almenys dues vegades l'any per decidir, dins el primer quadrimestre, sobre la selecció i l'assignació que, si escau, correspongui als projectes presentats, i per proposar, dins el segon semestre de cada any, la quantia del Factor d'Insularitat per a l'any següent en el marc d’allò que disposa l'article 18. Així mateix, podran constituir-se grups de treball per realitzar els treballs preparatoris que la Comissió consideri procedents.