Amb l’objectiu de consensuar amb consells insulars i municipis l'orientació final d’aquests recursos disponibles per invertir, el Consell de Govern acordà el 19 de juliol de 2021 constituir la Comissió Interinsular del Pla Autonòmic d’Inversions: el document estratègic orientat a assolir la transformació de les Illes Balears cap a un nou model econòmic i social, d'acord amb els objectius generals del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i en el qual fa feina l’Oficina de Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques.

El nou òrgan col·legiat, adscrit a la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura però sense formar part de la seva estructura jeràrquica, està integrat per: un representant de cada conselleria del Govern, el director de l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques, un representant de cada consell insular i un representant de la FELIB.

A més està previst que el conseller Miquel Company pugui, en qualitat de president de l’òrgan, convocar a com assistents, amb veu però sense vot, altres persones que pel seu rang orgànic, representatiu o pels coneixements que tenguin sobre els assumptes a tractar es consideri necessari o convenient que hi assisteixin. 

Quant a les funcions assignades a aquest òrgan col·legiat, l’acord estableix les de possibilitar la participació de les institucions i entitats que en formen part en el procés d’elaboració —i, si s’escau, modificació— del Pla Estratègic Autonòmic. Així mateix la Comissió podrà constituir un espai de diàleg i d’informació en el desenvolupament i execució del Pla.

Tenc un projecte!

Envia'ns el teu projecte. Si es tracta d'una iniciativa amb potencial transformador que encaixa amb els eixos estratègics definits pel Govern, cercarem sinergies amb altres projectes i t'ajudarem a augmentar-ne les opcions de rebre finançament.

Presenta el projecte