Fonts de finançament

L'aposta del Govern de les Illes Balears per impulsar un ambiciós programa d'inversions estratègiques que apuntalin la recuperació econòmica i afavoreixin l'avanç cap a la diversificació del model econòmic balear i la transformació vers una economia més verda, digital i resilient, troba una oportunitat històrica de finançament en el Pla de recuperació per a Europa, les prioritats del qual coincideixen amb el canvis necessaris a les Illes Balears.

A banda dels instruments de finançament prevists en el marc del Pla de recuperació per a Europa, també existeixen altres fons europeus que poden resultar un recurs adient en funció de la naturalesa de la inversió, com ara:

Més enllà d'aquests recursos provinents de la Unió Europea, es preveu que les inversions estratègiques també es puguin beneficiar d'altres fonts de finançament com ara les inversions territorialitzades de l'Estat, el Fons d'Insularitat, l'Impost de Turisme Sostenible, els fons propis de la Comunitat Autònoma i de la resta d'institucions autonòmiques i locals, a més del finançament privat.

Dins el finançament estatal, cal tenir en compte, entre d’altres, programes com el Fons de Suport a la Inversió Industrial Productiva (FAIIP), les ajudes per a la formació de professorat universitari (FPU) o les diferents convocatòries d'R+D+I.