ESTRATÈGIA D’INVERSIONS ILLES BALEARS 2030

MISSIÓ
Avançar decididament en la transformació del model econòmic i social de les Illes Balears para fer-lo més resilient (i diversificat i innovador), més competitiu (i productiu i digital), més sostenible (i equilibrat territorialment) i més inclusiu (i cohesionat).
VISIÓ
Garantir la prosperitat econòmica de les Illes Balears i el benestar de la seva ciutadania, sense deixar a ningú enrere i sense comprometre el futur de les noves generacions, amb un model productiu equilibrat basat en la societat del coneixement, capaç de posar en valor els avantatges competitius i de cooperar amb altres territoris en l’entorn de la Unió Europea i dels països de la Mediterrània.
VALORS
Les prioritats estratègiques han d’estar imbricades en uns valors de referència de caràcter transversal que són els que han d’actuar com a condicionalitats de totes les actuacions concretes proposades per desenvolupar aquesta Estratègia. A continuació s’exposen els valors que han d’inspirar les inversions que es duguin a terme:
  • No causar un perjudici significatiu. Les actuacions que es duguin a terme per executar aquesta Estratègia han de contribuir positivament a la transició ecològica o, en tot cas, respectar el principi de “no causar un perjudici significatiu” al medi ambient.
  • Igualtat de gènere. Promoure la igualtat de gènere és un dels valors transversals d’aquesta Estratègia. Els projectes que se’n derivin hauran d’avaluar el seu impacte sobre les desigualtats entre homes i dones.
  • Impacte intergeneracional. Les polítiques de transició han de tenir en compte especialment a les persones vulnerables, i més concretament les dirigides a la protecció de la infància i les persones majors. Aquesta visió ha d’estar present en tots els projectes, com també la consideració dels impactes sobre les generacions futures.
  • Respecte dels drets laborals bàsics. Les actuacions vinculades a aquesta Estratègia hauran de respectar meticulosament els drets laborals i promoure la qualitat en el treball. La conciliació laboral i les polítiques d’inclusió de les persones vulnerables també hi han de ser presents.
  • Sostenibilitat lingüística. Els projectes han de contribuir a la sostenibilitat de la llengua catalana incorporant-la en els seus usos lingüístics, a fi de promoure-la i garantir els drets lingüístics dels ciutadans
  • Interès general. Els projectes impulsats a partir d’aquesta Estratègia han de respondre a l’interès general i transcendir els interessos concrets de determinats ciutadans o grups. En particular, s’ha de considerar la capil·laritat de les actuacions plantejades al llarg del teixit productiu i promoure sempre que sigui possible la participació d’entitats de caràcter social i de les petites i mitjanes empreses.
  • Circularitat. El concepte de circularitat ha d’estar present en tots els projectes, tot incorporant la idea que el valor dels productes, els materials i els recursos (aigua, energia…) s’ha de mantenir en l’economia el major temps possible per tal de minimitzar la generació de residus.
  • Innovació. Per estimular la productivitat cal incorporar la visió innovadora a tots els projectes. De fet, la innovació és una premissa del seu èxit.
  • Eficiència. Les diferents actuacions plantejades per desenvolupar l’Estratègia, per assolir les seves finalitats, han de preveure una utilització racional dels recursos, especialment tractant-se de recursos públics, valorant el cost d’oportunitat que representen.
  • Transparència i participació. L’Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030 s’ha d’implementar sota criteris de transparència, tant pel que fa al procés de selecció dels projectes com del seguiment de la seva execució. Alhora, en la recerca del màxim consens, s’han d’establir els canals de participació adients per tal de comptar amb l’opinió permanent dels diferents agents socials i polítics.
Aquests criteris que han d’orientar totes les actuacions són en realitat metaobjectius que han de garantir-se per defecte a tots els projectes estratègics.